Otwarcie forum politycznego ONZ z naciskiem na wezwanie agendy 2030 do „Zostaw nikogo za sobą”

(Zdjęcie ONZ / Loey Felipe)
Udostępnij tę historię!

Uwaga TN: Wezwanie „nie zostawiaj nikogo za sobą” oznacza to wszyscy zostanie zmuszony do nowego systemu gospodarczego. Nie będzie żadnych „rezygnacji” ani „ukrywania się”. Całkowite włączenie było głównym tematem oryginalnej technokracji w latach trzydziestych XX wieku. 

Otwarcie pierwszego spotkania forum politycznego wysokiego szczebla ONZ w sprawie zrównoważonego rozwoju od czasu przyjęcia ONZ Agenda 2030, przewodniczący Rady Ekonomiczno-Społecznej (ECOSOC) przedstawił dziś zadania przed organem i wezwał do większego zaangażowania w wypełnianie powierzonych mu zadań.

„Silne forum oznacza szybsze postępy w osiąganiu ambitnych i niepodzielnych celów zrównoważonego rozwoju 17 w kierunku integracyjnych, sprawiedliwych i zamożnych społeczeństw dla wszystkich” - powiedział przewodniczący ECOSOC Oh Joon w swoim Uwagi.

Odbędą się Forum Polityczne Wysokiego Szczebla 11 do 20 Lipiec w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku i obejmie również trzydniowy segment ministerialny, od 18 do 20 w lipcu, co zbiega się z segmentem wysokiego szczebla dorocznej sesji ECOSOC.

Przywołując temat Forum: „Nie pozostawiając nikogo za sobą”, pan Oh powiedział, że organ oceni realizację programu 2030 rok po jego przyjęciu.

Zaznaczył, że obrady będą się koncentrować na zwiększeniu odpowiedzialności krajowej w całym kraju Cele rozwoju zrównoważonego (SDGs), uwzględniając go w planach rozwoju, integrując trzy wymiary zrównoważonego rozwoju, podejmując wyzwania w zakresie mobilizacji środków wdrażania oraz wykorzystując naukę, innowacje i technologie do osiągania celów.

Zauważył ponadto, że podczas dyskusji zostanie również zbadana perspektywa regionalna we wdrażaniu Agendy 2030.

„Jednocześnie będziemy oceniać postępy w zapewnianiu, że agenda 2030 zapewnia krajom znajdującym się w szczególnych sytuacjach i stojącym w obliczu konkretnych wyzwań, takich jak małe rozwijające się wyspy na wyspach, [kraje najsłabiej rozwinięte], [kraje rozwijające się bez dostępu do morza] oraz kraje będące w konflikcie i sytuacje pokonfliktowe, a także kraje o średnich dochodach ”- dodał Oh.

Podkreślił ponadto rolę Forum jako centralnej platformy monitorowania i przeglądu agendy 2030, a cele zrównoważonego rozwoju są niezwykle ważne dla przyszłości agendy 2030 i jej długoterminowego sukcesu.

Wyliczając główne zadania sesji, wyjaśnił: „Będziemy wytyczać nasz kierunek naprzód w nowe i innowacyjne sposoby, aby upewnić się, że Forum ma znaczący wkład w skuteczne wdrożenie Agendy 2030”.

Sesja obejmie krajowe recenzje udostępnione przez kraje 22 z całego świata. Recenzje wolontariuszy będą obejmowały wyzwania i luki, które napotkali.

„Jestem głęboko przekonany, że wymiana doświadczeń krajowych i najlepszych praktyk przynosi korzyści nie tylko poszczególnym państwom członkowskim, ale także długoterminowe wdrażanie agendy 2030” - powiedział przewodniczący ECOSOC.

Forum rozważy także roczne sprawozdanie Sekretarza Generalnego w sprawie celów zrównoważonego rozwoju, opracowane we współpracy z większym systemem ONZ, a także informacje od komisji funkcjonalnych ECOSOC oraz innych organów i platform międzyrządowych.

W swoich pracach forum będzie angażować się w dyskusje z głównymi grupami i innymi zainteresowanymi stronami oraz rozważy raporty dotyczące ich wkładu we wdrażanie agendy 2030.

Pan Oh wyraził nadzieję, że doświadczenia zdobyte podczas obecnej sesji HLPF będą stanowić wytyczne dla rozwoju kolejnych sesji, a także dla osiągnięcia Agendy 2030.

„Silne forum oznacza szybsze postępy w osiąganiu ambitnych i niepodzielnych celów zrównoważonego rozwoju 17 w kierunku integracyjnych, sprawiedliwych i zamożnych społeczeństw dla wszystkich” - podsumował.

Forum zastąpiło Komisję ds. Zrównoważonego Rozwoju w 2013, zgodnie z wynikami przełomowej konferencji ONZ w sprawie globalnego zrównoważonego rozwoju znanej jako Rio + 20. Spotyka się zarówno w ramach Zgromadzenia Ogólnego ONZ co cztery lata, jak i Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ w pozostałych latach z segmentami technicznymi, ministerialnymi i wysokiego szczebla.

W ramach merytorycznych obrad na forum Wu Hongbo, podsekretarz generalny ONZ do spraw gospodarczych i społecznych przedstawione sprawozdanie inauguracyjne Sekretarza Generalnego w sprawie Postęp w kierunku celów zrównoważonego rozwoju.

Raport inauguracyjny przedstawia pierwsze sprawozdanie z bieżącej sytuacji globalnej w odniesieniu do celów SDK 17 i jest oparte na proponowanych ramach wskaźników globalnych opracowanych przez Międzyagencyjną Grupę Ekspertów ds. Wskaźników Celów Zrównoważonego Rozwoju, na które zgodzono się punkt wyjścia, w marcu tego roku w Komisji Statystycznej, wyjaśnił.

„Program 2030 uznaje, że eliminacja skrajnego ubóstwa jest największym globalnym wyzwaniem i nieodzownym wymogiem zrównoważonego rozwoju. W ciągu dekady od 2002 do 2012 odsetek światowej populacji żyjącej poniżej granicy skrajnego ubóstwa spadł o ponad połowę, z 26 do 13 procent ”- powiedział, zauważając, że choć znaczące, trzeba będzie podjąć odważniejsze działania w celu całkowitego wyeliminowania ubóstwa.

„Mimo że postęp w walce z głodem jest niezaprzeczalny, wciąż na świecie jest prawie X milionów ludzi cierpiących z powodu głodu”, powiedział Wu o statusie 2 bramki w sprawie położenia kresu głodowi, osiągnięcia bezpieczeństwa żywnościowego i poprawy żywienia oraz promowania zrównoważonego rolnictwa.

Raport zawiera przegląd postępów i wyzwań związanych z realizacją każdego z SDG 17. Powstaje zgodnie z wnioskiem państw członkowskich o poinformowanie o działaniach następczych i przeglądzie celów w kontekście forum.

Przeczytaj pełny komunikat prasowy tutaj…

Zapisz się!
Powiadamiaj o
gość

1 Komentarz
Starsze
Najnowszy Najczęściej zagłosowano
Informacje zwrotne w linii
Wyświetl wszystkie komentarze
Alison

„Hunt for the Wilder People” to film nakręcony w Nowej Zelandii, którego głównym tematem jest „No Child Left Behind”. Przypominając, że tematem tego forum ONZ jest „Nie zostawiając nikogo za sobą, a była premier Nowej Zelandii Helen Clark ma ugruntowaną pozycję w sprawach ONZ - od 2009 roku jest administratorem Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP - aw kwietniu 2016 roku zgłosiła swoją kandydaturę na stanowisko Sekretarza Generalnego ONZ film ten jest filmem propagandowym nowego porządku światowego dla mas. Jak zwykle Szatan paraduje swoimi planami w przyjemnościach tego świata, ale... Czytaj więcej "