Technokracja ujawniona wraz z „traktatem pandemicznym” Światowej Organizacji Zdrowia

Udostępnij tę historię!
Globalne zdrowie publiczne jest jedynie podporą dla większego planu przejęcia kontroli nad całą planetą i wszystkimi jej zasobami, w tym ludźmi. Traktat, jeśli zostanie przyjęty, skazuje demokrację i republikanizm na śmietnik historii. Big Pharma i przemysł biotechnologiczny zasiądą na szczycie nowej międzynarodowej Technokracji, kierując transmogryfikacją Ludzkości 2.0. ⁃ Redaktor TN

Światowa Organizacja Zdrowia jest Jedynym Pierścieniem, by wszystkimi rządzić, a jej spisanym celem, wypisanym ognistymi literami po obu stronach jej wstęgi, jest Traktat o zapobieganiu, gotowości i reagowaniu na pandemię. Stworzony przez Mrocznego Pana XXI wieku, Stany Zjednoczone Ameryki, we własnej iteracji Góry Przeznaczenia, wydaje się jedynie oddawać suwerenność USA zewnętrznej organizacji.

W rzeczywistości iw praktyce, jak pokaże ten artykuł, traktat da Waszyngtonowi większą władzę nad państwami G20 – posiadaczami innych „pierścieni” – a za ich pośrednictwem resztą zachodniego świata: nie tylko ludźmi, ale także zwierzętami , jego ekosystemy, jego zasoby. To, a nie zdrowie globu, jest jego mrocznym celem.

WOJNA DOMOWA

Światowa Organizacja Zdrowia, która od stycznia 2020 roku otrzymała granty w wysokości 782 mln dol Fundacja Billa i Melindy Gatesów, Jest finansowane przez korporacje i lobbowane agencja Narodów Zjednoczonych bez jurysdykcji prawnej nad ludnością jej 194 państw członkowskich — wobec której działa, przynajmniej co do zasady, w roli doradczej.

Ale to się wkrótce zmieni.

3 marca 2022 r., gdy w całej Europie zniesiono obostrzenia, a NATO wypowiedziało wojnę zastępczą Rosji, Rada Europejska przyjęła decyzję o zezwoleniu na rozpoczęcie rokowań w sprawie umowy międzynarodowej Traktat o zapobieganiu pandemii, gotowości i reagowaniu. Zgodnie z postanowieniami tego traktatu państwa członkowskie Światowej Organizacji Zdrowia będą prawnie zobowiązane do wprowadzenia ograniczeń praw i wolności człowieka — takich jak dalsze blokady, obowiązkowe maseczki na twarz, obowiązkowa terapia genowa, system cyfrowej tożsamości i programy inwigilacja i cenzura — wszystko na podstawie oceny WHO.

Podstawą tej umowy jest art. 19 ust Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia, która stanowi, że Zgromadzenie Ogólne WHO może przyjmować porozumienia, które, jeśli zostaną przyjęte większością dwóch trzecich głosów, są wiążące dla wszystkich państw członkowskich. Na mocy tych porozumień państwa narodowe, w tym Wielka Brytania i 193 innych członków WHO, co do zasady zrzekną się swojej suwerenności w decydowaniu o ograniczeniach, jakie wybrana władza wykonawcza i ustawodawcza tych krajów nałoży na ich ludność.

Co najważniejsze, po zapisaniu w prawnie wiążącym traktacie, skuteczność lub logika tych tak zwanych „środków” – z których żaden nie był wcześniej stosowany jako odpowiedź na pandemie wirusowe, z których wszystkie okazały się nieskuteczne i wielokrotnie bardziej groźniejsza niż wirus — nie będzie już przedmiotem debaty. Zamiast tego WHO faktycznie stanie się globalną formą Wielkiej Brytanii Naukowa Grupa Doradcza ds. Sytuacji Kryzysowych, korporacyjnej technokracji, której rządy państw narodowych mogą się podporządkować, kiedy zechcą, i która służy przedstawieniu niedemokratycznych form rządów jako technicznych odpowiedzi na nowe kryzysy.

Podobnie jak Światowe Forum Ekonomiczne z którą zawarła umowę partnerską w dniu 11 marca 2020 r. — tego samego dnia Światowa Organizacja Zdrowia ogłosił „pandemię” — ta niewybrana i nieodpowiedzialna międzynarodowa technokracja jest nowym paradygmatem rządzenia, który wyłonił się spod płaszcza „kryzysu” sztucznego koronawirusa, a jej globalistyczne intencje stają się coraz bardziej widoczne każdego dnia.

Za fasadą demokracji, reprezentowaną przez nasze rządy narodowe, kryją się rządy coraz bardziej autorytarnej międzynarodowej technokracji, której wzorcami odziedziczonymi z przeszłości są Organizacja Narodów Zjednoczonych i Komisja Europejska, a Światowa Organizacja Zdrowia i Światowe Forum Ekonomiczne są te obecne.

Połączenia Rząd i parlament Wielkiej Brytanii jest gotów podpisać się pod rezolucją Światowej Organizacji Zdrowia w sprawie zapobiegania, gotowości i reagowania na pandemię, w sprawie której ponad 70 państw członkowskich, w tym Unia Europejska i Zjednoczone Królestwo, opowiedziało się za silnym i prawnie wiążący traktat międzynarodowy. Wydaje się, że kiedy służy to rozszerzeniu i zwiększeniu władzy nad populacją narodową, rząd Wielkiej Brytanii, który został wybrany 80-osobową większością po referendum w sprawie Brexitu, jest bardziej niż chętny do oddania suwerenności Wielkiej Brytanii na rzecz globalnych i technokratycznych form rządzenia mającego na celu sprowadzenie nas do neofeudalnej formy kapitalizmu.

W praktyce jednak, zamiast zwalniać państwa narodowe z ich suwerenności, traktat ten pozwoli rządom krajowym usprawiedliwiać i usprawiedliwiać niszczycielskie konsekwencje ograniczeń związanych z blokadą, maskowaniem mandatów, terapiami genowymi i innymi programami bezpieczeństwa biologicznego jako technicznymi decyzjami międzynarodowej technokracji zdrowotnej do czego jest zobowiązana na mocy prawa międzynarodowego. Kiedy zatem zostanie przyjęty, Traktat o zapobieganiu, gotowości i reagowaniu na pandemię odpolityczni i usunie spod kontestacji parlamentarnej lub prawnej nasze zarządzanie przez Globalne Państwo Bezpieczeństwa Biologicznego.

Za przebudzonymi zasadami inkluzywności i państwa ojcowskiego, „Nikt nie jest bezpieczny, dopóki wszyscy nie będą bezpieczni” — hasło, które po raz pierwszy pojawiło się w dyskursie publicznym w lutym 2021 r. i zostało szybko przyjęte przez G7, Organizację Narodów Zjednoczonych, Światową Organizację Zdrowia, Unię Europejską, GAVI i coraz większą liczbę zachodnich rządów, w tym Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji , Hiszpanii, Portugalii, Holandii, Norwegii, Grecji, Serbii, Ukrainy i USA — jest równie doskonałym wyrazem totalitarnych aspiracji Państwa Globalnego Bezpieczeństwa Biologicznego, jak „Ein Volk, ein Reich, ein Führer” należał do III Rzeszy.

Przyjęcie tego traktatu przez każdy zachodni rząd, bez referendum, głosowania parlamentarnego, debaty publicznej lub wzmianki w mediach, pokazuje, że fasada demokracji, którą ten rząd walczył o utrzymanie przez dwa lata blokady i mandatów „szczepionek”, została teraz rozdarta w dół, a teraz jesteśmy w stanie wojny. I jak każda wojna prowadzona przez Zachód od 1945 roku, została rozpętana przez USA. Tym, co czyni tę wojnę inną i nową, jest to, że jest prowadzona nie tylko przeciwko narodom, które jeszcze nie znalazły się w zachodniej osi zła – Rosji, Chinom, Iranowi itd. – ale przede wszystkim przeciwko ludności cywilnej samego Zachodu. Jest to zatem, jak jasno wynika z tekstu Traktatu, wojna domowa, prowadzona przez rządy przeciwko własnym obywatelom.

Bronią tej wojny – której kontynuacją i uzasadnieniem jest zastępcza wojna Zachodu na Ukrainie – nie są czołgi i pociski dalekiego zasięgu, ale tożsamość cyfrowa, cyfrowa waluta banku centralnego i terapia genowa. Jej sojusze to Agenda 2030 oraz Traktat o zapobieganiu, gotowości i reagowaniu na pandemię. Jej kampanie to blokady i 15-minutowe miasta. Jej okrzykami bojowymi są „zrównoważony rozwój”, „integracja” i „biobezpieczeństwo”. A jego warunki pokojowe, jak zobaczymy, są całkowitym poddaniem praw i wolności ludności Zachodu programom naszego zniewolenia. Nie wierzysz mi? Następnie czytaj dalej!

OBOWIĄZKI TRAKTATU

Zgodnie z Traktatem Światowej Organizacji Zdrowia o zapobieganiu pandemii, gotowości i reagowaniu, którego pierwszy projekt został opublikowany 1 lutego, 194 kraje przeznaczą 5 procent swoich budżetów na opiekę zdrowotną i nieokreślony jeszcze procent swojego Produktu Krajowego Brutto na wdrażanie jej artykułów.

W efekcie da to WHO kontrolę nad większym budżetem niż Departament Obrony USA i na podobne cele. Oto kilka wyciągów z projektu artykułów, którymi Strony Traktatu będą prawnie zobowiązane (wyciągi są wcięte, kursywa są moje).

Artykuł 4. Prawa człowieka

II. Prawo do zdrowia — Cieszenie się najwyższym osiągalnym standardem zdrowia, zdefiniowanym jako stan pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, jest jednym z podstawowe prawa każdej istoty ludzkiej bez względu na wiek, rasę, religię, przekonania polityczne, sytuacja ekonomiczna lub społeczna.

III. Suwerenność — Państwa mają, zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych i zasadami prawa międzynarodowego, suwerenne prawo do określania i zarządzania swoim podejściem do zdrowia publicznego, w szczególności zapobiegania pandemią, gotowości, reagowania i odbudowy systemów opieki zdrowotnej, zgodnie z ich własnym polityki i ustawodawstwo, pod warunkiem, że działalność podlegająca ich jurysdykcji lub kontroli nie powoduje szkód dla ich narodów i innych krajów.

Artykuł 5. Zakres

WHO CA+ [konwencja, umowa lub inny międzynarodowy instrument dotyczący zapobiegania, gotowości i reagowania na pandemię] ma zastosowanie do zapobiegania, gotowości, reagowania i odbudowy systemów opieki zdrowotnej w krajowym, regionalnym i międzynarodowym poziomach.

Artykuł 7. Dostęp do technologii

III. Podczas czasy międzypandemiczne, wszystkie Strony:

  • a) koordynują, współpracują, ułatwiają i zachęcają producentów; produkty związane z pandemią przenieść odpowiednia technologia i know-how zdolnym producentom. . . w tym poprzez partnerstwa w zakresie rozwoju produktów.
  • (c) zachęcać podmioty, w tym producentów w ramach ich odpowiednich jurysdykcji, do prowadzenia badań i rozwoju produktów sprzed pandemii i związanych z pandemią, w szczególności tych, które otrzymują znaczne środki publiczne w tym celu.

Artykuł 8. Wzmocnienie regulacyjne

II. Każda ze Stron buduje i wzmacnia swoje zdolności regulacyjne i wydajność w celu terminowego zatwierdzania produktów związanych z pandemią oraz, w przypadku pandemii, przyspieszyć proces zatwierdzania i licencjonowania produkty związane z pandemią dla użycie awaryjne.

Artykuł 9. Intensyfikacja badań i rozwoju

V. Strony ustalą, nie później niż XX (sic), w odniesieniu do istniejących modeli, globalny mechanizm kompensacyjny dla urazy spowodowane szczepionkami pandemicznymi (sic).

Artykuł 10. System dostępu do patogenów i podziału korzyści WHO

Sprawiedliwy i sprawiedliwy podział korzyści

  • (h) Opcje takie obejmują między innymi: (i) dostęp w czasie rzeczywistym przez WHO do 20% produkcji bezpieczny, skuteczny i skuteczny produkty związane z pandemią, w tym diagnostyka, szczepionki (sic), środków ochrony indywidualnej i środków leczniczych, aby umożliwić sprawiedliwą dystrybucję, w szczególności w krajach rozwijających się, zgodnie z ryzykiem i potrzebami zdrowia publicznego oraz krajowymi planami określającymi populacje priorytetowe. Produkty związane z pandemią będą dostarczane do WHO na następujących zasadach: 10% jako darowizna i 10% w przystępnych cenach do kogo; (ii) zobowiązania krajów, w których znajdują się zakłady produkcyjne, że będą ułatwić przesyłkę do kogo tych produktów związanych z pandemią przez producentów podlegających ich jurysdykcji, zgodnie z harmonogramami, które zostaną uzgodnione między WHO a producentami.

Artykuł 11 Wzmacnianie i utrzymywanie gotowości

IV. Każda ze Stron, zgodnie z prawem międzynarodowym, przyjmuje polityki i strategie, poparte planami wdrożeniowymi, w całym sektora publicznego i prywatnego oraz odpowiednich agencji[…]oraz wzmacniać i wzmacniać funkcje zdrowia publicznego w zakresie:

  • (C) inwigilacja
  • (h) tworzenie i utrzymywanie aktualnych, uniwersalnych platformy i technologie do prognozowania i terminowości wymiana informacji, poprzez odpowiednie zdolności, w tym budowanie zdolności w zakresie cyfrowej opieki zdrowotnej i nauki o danych.

Artykuł 14. Ochrona praw człowieka

II. W tym celu każda ze Stron:

  • (a) włączyć do swoich przepisów i polityk ochronę praw człowieka w sytuacjach zagrożenia zdrowia publicznego, w tym między innymi wymogi, aby wszelkie ograniczenia praw człowieka były zgodne z prawem międzynarodowym, w tym poprzez zapewnienie, aby: (i) wszelkie ograniczenia były [… ] niezbędne do osiągnięcia celu zdrowia publicznego i najmniej restrykcyjne niezbędne do ochrony zdrowia ludzi.

Artykuł 15. Globalna koordynacja, współpraca i współpraca

I. Strony uznają potrzebę koordynowania, współpracy i współpracy […] z właściwymi międzynarodowymi i regionalnymi organizacjami międzyrządowymi.

II. Rozpoznawanie centralna rola WHO jako organ kierujący i koordynujący w zakresie międzynarodowych […] die,en Dyrektor Generalny WHO, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie, ogłaszać pandemie.

Artykuł 17. Wzmacnianie wiedzy na temat pandemii i zdrowia publicznego

I. Strony zobowiązują się do zwiększenia wśród ludności wiedzy naukowej, zdrowia publicznego i wiedzy na temat pandemii […] i rozwiązania problemu fałszywych, wprowadzających w błąd informacji i dezinformacji. W związku z tym zachęca się każdą ze Stron do:

  • (b) postępowanie regularne słuchanie i analiza społeczności określić rozpowszechnienie i profile dezinformacji, które przyczyniają się do projektować strategie komunikacji i przesyłania wiadomości dla publiczności przeciwdziałać dezinformacji, dezinformacji i fałszywych wiadomości, tym samym wzmacniając zaufania publicznego.

II. Strony będą wnosić wkład w badania i informować polityki o czynnikach, które utrudniać przestrzegania środków w zakresie zdrowia publicznego i środków socjalnych, zaufanie i przyjmowanie szczepionek (sic), stosowanie odpowiednich środków terapeutycznych i zaufanie do nauki i instytucji rządowych.

Artykuł 18. Jedno zdrowie

III. Strony określą i włączą do odpowiednich planów zapobiegania pandemii i gotowości na interwencje […], w tym między innymi zmiana klimatu, zmiana użytkowania gruntów.

VI. Strony zobowiązują się do wzmocnienia wielosektorowego, skoordynowanego, interoperacyjnego i zintegrowanego „Jednego zdrowia”. systemy nadzoru.

Artykuł 19 Trwałe i przewidywalne finansowanie

I. Partie:

  • (c) zobowiązać się do . . . przeznaczając w swoich budżetach rocznych nie mniej niż 5% bieżących wydatków na zdrowie do zapobiegania pandemii, gotowości, reagowania i odbudowy systemów opieki zdrowotnej;
  • (d) zobowiązać się do przeznaczyć, zgodnie z jego odpowiednimi możliwościami, XX% (sicswojego produktu krajowego brutto za międzynarodową współpracę i pomoc w zapobieganiu pandemii, gotowości, reagowaniu i odbudowie systemów opieki zdrowotnej, zwłaszcza przez kraje rozwijające się.

II. Strony zapewnią, poprzez […] finansowanie globalnych, regionalnych i krajowych systemów, wzmocnienie zapobiegania pandemiom, gotowości, reagowania i odbudowy systemów opieki zdrowotnej […] szczególnie w krajach rozwijających się.

III. Strony promują […] finansowanie rozwoju i wzmacniania programów zapobiegania pandemii, gotowości, reagowania i odbudowy systemu opieki zdrowotnej kraj rozwijający się Strony.

V. Strony reprezentowane w odpowiednich regionalnych i międzynarodowych organizacjach międzyrządowych oraz instytucjach finansowych i rozwojowych będą zachęcać te podmioty do świadczenia pomoc finansowa dla krajów rozwijających się-Stron wspierać ich w spełnianiu ich więzy na mocy [traktatu] WHO C+.

Artykuł 21. Organ zarządzający WHO CA+

II. W skład Rady Zarządzającej wchodzą:

  • (a) Konferencja Stron (COP), która będzie najwyższym organem Rady Administracyjnej, złożonej ze Stron i stanowiącej jedynym organem decyzyjnymOraz
  • (b) Funkcjonariusze Stron, którzy będą organem administracyjnym Rady Administracyjnej.

IV. Funkcjonariusze Stron […]:

  • (B) starać się podejmować decyzje w drodze konsensusu; jeśli jednak wysiłki zmierzające do osiągnięcia konsensusu są uznane przez Prezydentów za nieskuteczne, decyzje mogą być podejmowane przez głosowanie przez Prezesa i Wiceprezesów.

Artykuł 22. Mechanizmy nadzoru dla WHO CA+

I. Rada Zarządzająca na swoim pierwszym posiedzeniu rozważy i zatwierdzi procedury współpracy i mechanizmy instytucjonalne promować zgodność z postanowieniami WHO C+ [Traktat] a także zająć się przypadkami niezgodności.

Artykuł 25. Zastrzeżenia

I. Bez zastrzeżeń i wyjątków mogą być składane do niniejszego WHO CA+ [Traktat].

II. Rezerwacja niezgodny z przedmiotem i celem WHO CA+ nie wolno.

Nawet wyrażone w tym eufemistycznym języku zawoalowanych gróźb i zachęt finansowych, ten projekt pokazuje, że Traktat o zapobieganiu, gotowości i reagowaniu na pandemię jest konwencją, umową i międzynarodowym instrumentem dla:

 1. Coroczne wywłaszczanie bilionów dolarów funduszy publicznych z kasy państw sygnatariuszy do budżetu i kontroli administracyjnej Światowej Organizacji Zdrowia;
 2. (Dzięki tym środkom publicznym) prywatyzacja globalnej opieki zdrowotnej poprzez umowy zlecane na zewnątrz z rosnącą liczbą firm dostarczających „produkty pandemiczne” — od sprzętu ochrony osobistej i testów RT-PCR po terapie genowe i technologię nadzoru — z czego ponad jedna piąta Organizacja Zdrowia będzie miała prawa do dystrybucji;
 3. (W przypadku tych produktów) monitorowanie i cenzurowanie wszelkich opinii, danych, dowodów, argumentów lub wiedzy, które są sprzeczne z oświadczeniami i orzeczeniami Światowej Organizacji Zdrowia;
 4. (Przy tym wymuszonym konsensusie) narzucenie i prawne egzekwowanie nielegalnych przepisów, programów i technologii globalnego bezpieczeństwa biologicznego w populacjach krajów członkowskich, od blokad, obowiązkowego maskowania i terapii genowej po systemy tożsamości cyfrowej i kredytu społecznego, 15-minutowe miasta i waluty cyfrowe banku centralnego;

Traktat o zapobieganiu, gotowości i reagowaniu na pandemię jest zatem wypowiedzeniem wojny – wojny domowej – prowadzonej przez rządy krajów sygnatariuszy przeciwko ich ludności cywilnej, suwerenności wybranych organów ustawodawczych tych narodów oraz instytucjom ich demokratycznych nadzór i odpowiedzialność. Zamiast tego Światowa Organizacja Zdrowia, poprzez niniejszy Traktat, będzie sprawować władzę ramienia bioasekuracji niewybieralnego, technokratycznego, nieodpowiedzialnego, autorytarnego i totalitarnego rządu światowego, który łączy interesy państwa narodowego z interesami korporacji międzynarodowych. Innymi słowy, Traktat jest narzędziem faszyzmu XXI wieku.

ZASADY BIOPOWERU

Jak więc to wszystko jest realizowane w uzasadnieniu ochrony naszego zdrowia? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zrozumieć prawnie egzekwowalne zasady, które są zapisane w Traktacie Światowej Organizacji Zdrowia o zapobieganiu, gotowości i reagowaniu na pandemię.

Pierwszą z tych zasad jest podejście „Jedno zdrowie”, którego WHO nie definiuje w swoim projekcie definicji (s. 9), ale uznaje, że „wszystkie życia mają taką samą wartość” (str. 4). Rozszerza to kompetencje Traktatu z zapobiegania pandemiom na „zoptymalizować zdrowie ludzi, zwierząt i ekosystemów” (str. 6).

W celu „lepsze rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z One Health” wynikające z tego dążenia do optymalizacji, Światowa Organizacja Zdrowia utworzyła „czwórkę” z Wyżywienia i Rolnictwa Organizacji Narodów ZjednoczonychThe Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt oraz Program Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych — trzy kolejne niewybrane technokracje. W konsekwencji tej zasady Traktat uznaje zdrowie za „warunek wstępny oraz wynik i wskaźnik wymiaru społecznego, gospodarczego i środowiskowego zrównoważonego rozwoju oraz realizacji [Organizacji Narodów Zjednoczonych”] 2030 Program na rzecz Zrównoważonego Rozwoju".

Przedmiot szczególnej troski WHO oraz uzasadnienie nadzwyczajnego roszczenia Traktatu do 5 procent budżetu na opiekę zdrowotną i nieujawnionego odsetka PKB krajów-sygnatariuszy, a także prawa do dystrybucji ponad 20 procent wszystkich „produktów pandemicznych ’, jest to, że pandemie utrudniają krajom „rozwijającym się” wdrażanie ONZ „Cele zrównoważonego rozwoju” (str. 6).

To właśnie rozumie WHO przez „inkluzywność” i „sprawiedliwość” (s. 11) — dwa z jej „zasady przewodnie i prawa”: że kraje rozwijające się zostaną obciążone długiem pochodzącym z budżetów bogatszych krajów-sygnatariuszy i organizacji, takich jak Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, w celu wdrożenia Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG), które mają na celu przydział przepływu globalnego kapitału do rządów zgodnie ich zgodności z kryteriami środowiskowymi, społecznymi i ładu korporacyjnego (ESG). WHO nie mówi nic o fakcie, że SARS-CoV-2, który został wywołany kryzysem przez te bogatsze narody we współpracy z WHO, pozostawił ledwie ślad na ogólnej śmiertelności krajów rozwijających się, jest wykorzystywany do uzasadnienia nałożenia na nich ten model zadłużenia.

Za ich marką ONZ kryteria ESG są formułowane przez amerykańskich zarządzających aktywami korporacyjnymi, takich jak BlackRockGoldman Sachs i JP Morgan, te same firmy wybrały 'koordynować' die,en 173.5 miliardów dolarów inwestycji na Ukrainie.

Cele Zrównoważonego Rozwoju zapisane w Traktacie WHO, których „zdrowie” jest obecnie „warunkiem wstępnym i wskaźnikiem”, jeszcze bardziej zwiększą monopol bogatych krajów i międzynarodowych przedsiębiorstw, które są w stanie spełnić kryteria środowiskowe, społeczne i dotyczące zarządzania, nad krajami biedniejszymi i mniejszymi firmy.

A te kraje, które nie będą w stanie spełnić tych kryteriów, zrealizować tych celów lub spłacić swoich pożyczek z obu tych działań – szczególnie w bogatych w zasoby „krajach rozwijających się”, o których Traktat tak mówi w artykule 19 – zostaną „zaproszone” ( tak jak to było na Ukrainie 'zaproszony') przekazać swoje aktywa wierzycielom. To właśnie rozumie Traktat Pandemiczny pod pojęciem „powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego”, które WHO definiuje jako: „fundamentalny aspekt osiągania celów zrównoważonego rozwoju poprzez promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia dla wszystkich” (str. 12).

Z tego też powodu Traktat określa „główną rolę WHO” jako „organu kierującego i koordynującego w zakresie zdrowia na świecie oraz lidera wielostronnej współpracy w zakresie globalnego zarządzania zdrowiem” (s. 12). W tym celu, zgodnie z art. 4, „Prawo do zdrowia” — które definiuje jako „stan kompletny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny” — jest obecnie uznawany za „fundamentalny” dla istot ludzkich, „bez względu na wiek, rasę, religię, przekonania polityczne, sytuację ekonomiczną lub społeczną” (s. 10).

Co to oznacza – a raczej, co można to zinterpretować – to to, że nasze obecnie fundamentalne prawo do utopijnego „pełnego dobrostanu” – prawnie podtrzymywane przez, na przykład ograniczenia związane z blokadą, obowiązkowe maskowanie lub terapię genową – będzie miało pierwszeństwo kwalifikowanych praw do naszych przekonań politycznych lub religijnych lub wpływu, jaki ich egzekwowanie będzie miało na naszą sytuację ekonomiczną lub społeczną. Innymi słowy, możemy zostać zmuszeni do życia w totalitarnym państwie nadzoru, uwięzieni na naszych 15-minutowych pastwiskach, odizolowani od naszych rodzin i siebie nawzajem, doprowadzeni do ubóstwa i pozbawieni swobody poruszania się, zrzeszania się, myślenia lub ekspresja — ale przynajmniej będziemy tym, co Światowa Organizacja Zdrowia definiuje jako „zdrowi”.

A jeśli nie zgodzimy się z tą definicją, zgodnie z artykułem 17 nie będziemy mogli wyrażać takich „dezinformacji” i „dezinformacji” za pomocą nowych technologii i programów opracowanych w celu egzekwowania zgodności. Bez względu na to, jak długo potrwa blokada, bez względu na to, ile masek musimy nosić, bez względu na to, ile kursów terapii genowej musimy otrzymać, ostatecznie nauczymy się „ufać nauce i instytucjom rządowym”.

Jest to podstawowa zasada biowładzy, w której prawo byłego obywatela do opieki zdrowotnej i leczenia zamienia się, poprzez zmiany zarówno w ustawodawstwie, jak i normach myślenia i zachowania, w nasze prawnie egzekwowane zobowiązania do przestrzegania i przestrzegania przepisów, programów i technologii Globalnego Stanu Bezpieczeństwa Biologicznego. Światowa Organizacja Zdrowia będzie przewodniczyć temu nowemu biopolitycznemu paradygmatowi globalnego zarządzania w imieniu swoich sponsorów korporacyjnych i rządowych. Traktat pandemiczny uczyni zatem stan wyjątkowy, w którym żyliśmy przez dwa lata podczas lockdownu, paradygmatem naszego przyszłego rządzenia – w ramach którego, w celu uzasadnienia przestrzegania naszego „prawa do zdrowia”, nasze życie będzie skutecznie wzięte pod uwagę opiekę ochronną tego „globalnego rządu zdrowia”.

Światowa Organizacja Zdrowia dała jasno do zrozumienia, że ​​każdy sygnatariusz, który nie wywiąże się ze zobowiązań traktatu, będzie podlegał „mechanizmy zgodności” decydują państwa członkowskie. Oznacza to w efekcie, że Stany Zjednoczone Ameryki, które pozostają największym pojedynczym źródłem finansowania WHO, zainwestowały 1.178 miliarda dolarów w swoje programy od 2020 roku. Tak więc Traktat będzie również działał jako instrument sankcji wobec Rosji, Chin, Iranu oraz inne państwa niestosujące się do „porządku międzynarodowego opartego na zasadach” jednostronnie narzuconego przez USA i wspólnie egzekwowanego przez ich sojuszników gospodarczych, politycznych, bezpieczeństwa i wojskowych.

Jak widzieliśmy w groźbie wystosowanej przez wiceprezydenta USA, Kamalę Harris, w Konferencja Bezpieczeństwa w Monachium w lutym tego roku każdy sygnatariusz, który nie zastosuje się do prawnie wiążących zaleceń WHO, może na przykład zostać oskarżony o „zbrodnie przeciwko ludzkości” usprawiedliwiające interwencję koalicji WHO – czyli ponownie armii USA – egzekwowania „prawa dla zdrowia” obywateli niespełniającego wymagań narodu.

Zgodnie z artykułem 4, każdy kraj sygnatariusz, którego „podejście do zdrowia publicznego” zostało uznane przez WHO za „powodują szkody swoim narodom i innym krajom” będą podlegać takim mechanizmom zgodności. I jak widzieliśmy przez dwa lata lockdownu, wszystko niezgodne z regulacjami rządowymi — w tym, a może przede wszystkim, z naszymi myślami i wypowiedziami — można uznać za zagrożenie dla innych.

Gdzie kiedyś wołaliśmy: „Słuchajcie, nadchodzą obrońcy pokoju!” kiedy potęga i terror amerykańskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego spadły na każdy naród, który miał pecha zasługiwać na „wyzwolenie”, w przyszłości będziemy wołać: „Nadchodzą obrońcy zdrowia!” gdy amerykańscy marines w kombinezonach ochronnych najeżdżają i przejmują zarządzanie, gospodarkę i zasoby kolejnego niebezpiecznego kraju.

Ponieważ jednym z celów Traktatu jest zdefiniować, co stanowi „pandemię” — który, jak wykazaliśmy, może być wyprodukowany przez rządy krajowe i ich media i ogłoszony przez Światową Organizację Zdrowia — pandemię uzasadniającą egzekwowanie ograniczeń bezpieczeństwa biologicznego można ogłosić w dowolnym kraju wybranym przez USA niemal w dowolnym momencie. Przy takich zachętach finansowych i motywach geopolitycznych, dlaczego WHO nie miałaby, jak mówi artykuł 15 ust. 2, „ogłosić pandemii” tam, gdzie i kiedy każą jej jej panowie?

Jest to zamierzony cel i ostateczny cel Traktatu o zapobieganiu pandemii, gotowości i reagowaniu.

Przeczytaj całą historię tutaj…

O wydawcy

Patrick Wood
Patrick Wood jest wiodącym i krytycznym ekspertem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, zielonej gospodarki, agendy 21, 2030 i historycznej technokracji. Jest autorem Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (2015) i współautorem Trilaterals Over Washington, Volumes I i II (1978–1980) wraz z nieżyjącym Antonim C. Suttonem.
Zapisz się!
Powiadamiaj o
gość

7 Komentarze
Starsze
Najnowszy Najczęściej zagłosowano
Informacje zwrotne w linii
Wyświetl wszystkie komentarze
Greeboz6

Czy nikt nie zauważył, że WHO katastrofalnie myliła się we wszystkim i wielokrotnie była przyłapana na okłamywaniu nas? Dlaczego mielibyśmy chcieć, żeby byli naszym światowym dyktatorem?

[…] Technokracja ujawniona wraz z „traktatem pandemicznym” Światowej Organizacji Zdrowia […]

[…] Technokracja ujawniona wraz z „traktatem pandemicznym” Światowej Organizacji Zdrowia […]

Manuela

Proszę poprawić „Globalne zdrowie publiczne”

Globalne zdrowie publiczne

że coś innego wychodzi, kiedy korzystam z tłumaczenia.

[…] Technokracja ujawniona wraz z „traktatem pandemicznym” Światowej Organizacji Zdrowia […]

[…] Technokracja ujawniona wraz z „traktatem pandemicznym” Światowej Organizacji Zdrowia […]