Technokracja w pracy: strategiczny plan urbanistyczny ONZ-Habitat na lata 2020–2025

Siedlisko ONZ
Udostępnij tę historię!
Organizacja Narodów Zjednoczonych spotkała się w Nairobi, aby dać ząbki nowej agendzie miejskiej przyjętej w grudniu 2016 r. Nowa strategia zapewnia pełne wsparcie ideologiczne światowemu ruchowi Green New Deal. Każde miasto na planecie zostanie zalane nową propagandą. ⁃ Edytor TN

Zrównoważona urbanizacja ma zasadnicze znaczenie dla realizacji globalnych celów rozwojowych określonych w pakiecie globalnych umów podpisanych w 2015-16, w tym, co najważniejsze, celów zrównoważonego rozwoju i Agendy 2030, ram Sendai dotyczących redukcji ryzyka katastrof Porozumienie paryskie w sprawie agendy klimatu i nowej agendy miejskiej (NUA). Program strategiczny Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-Habitat) 2020-2025 koncentruje się na zaangażowaniu i wkładzie Agencji we wdrażanie tych globalnych programów rozwoju. Poprzez prace normatywne i operacyjne celem Agencji jest: "postęp w zrównoważonej urbanizacji jako motorze rozwoju i pokoju w celu poprawy warunków życia dla wszystkich".

Plan strategiczny 2020-2025 ONZ-Habitat tworzy silną narrację o zmianach, jasno wyrażając związek zrównoważonej urbanizacji z ogólnym pojęciem zrównoważonego rozwoju. Tylko dzięki jasnej strategii transformacyjnej, partnerstwom oraz nowej i innowacyjnej wizji rozwoju można reagować na utrzymujące się i nowe problemy rozwojowe, w tym skrajne ubóstwo, nierówności społeczno-ekonomiczne, slumsy, wykluczenie społeczne i marginalizację, dyskryminację ze względu na płeć , kryzysy humanitarne, konflikty, zmiany klimatu i wysokie bezrobocie, które są coraz bardziej skoncentrowane na obszarach miejskich. Holistyczne podejście do zurbanizowanego świata, łączące miasta i inne ludzkie osady, może pomóc w opracowaniu zrównoważonych rozwiązań z korzyścią dla wszystkich.

Plan strategiczny przedstawia ponownie skalibrowaną wizję i misję oraz wyostrzony cel. ONZ-Habitat proponuje służyć państwom członkowskim, władzom lokalnym i lokalnym oraz innym kluczowym podmiotom miejskim w dążeniu do czterech wzajemnie wzmacniających się i zintegrowanych dziedzin zmian lub celów:

1. Zmniejszone ubóstwo i nierówności przestrzenne w społecznościach miejskich i wiejskich;

2. Zwiększony wspólny dobrobyt miast i regionów;

3. Wzmocnione działania w dziedzinie klimatu i lepsze środowisko miejskie; i

4. Skuteczne zapobieganie kryzysom miejskim i reagowanie na nie

Realizację tych wyników popiera pewna liczba konkretnych „motorów zmian” i „czynników organizacyjnych”. Zmiana transformacyjna może nastąpić tylko poprzez zmianę paradygmatu. ONZ-Habitat jest tego świadomy i proponuje jasne ramy, które uwzględniają światowe trendy i koncentrują się na (i) dostosowanych rozwiązaniach uwzględniających kraje w różnych sytuacjach, dostosowując wszystkie wysiłki skupione na zmianach, które chcemy zobaczyć; (ii) wykorzystanie partnerstw z siostrzanymi podmiotami Organizacji Narodów Zjednoczonych, sektorem prywatnym oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju i zainteresowanymi stronami; oraz (iii) znaczne usprawnienie zintegrowanej dostawy poprzez bardziej efektywną współpracę między biurami krajowymi, regionalnymi, łącznikowymi i centralą.

Jednak wdrożenie planu strategicznego 2020-2025 wymaga również zmian organizacyjnych i nowego modelu stabilności finansowej, aby zapewnić, że zasoby UN-Habitat będą współmierne z jego mandatami i rolami.

Po przełożeniu na działanie ten plan strategiczny wzmocni pozycję ONZ-Habitat jako globalnego centrum doskonałości w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, oferując rozwiązania, które pomogą wykorzystać szanse, jakie daje urbanizacja, przynosząc jednocześnie zmiany transformacyjne z korzyścią dla milionów ludzi, zapewniając że nikt i żadne miejsce nie pozostanie w tyle.

Przeczytaj całą historię tutaj…

Zapisz się!
Powiadamiaj o
gość

2 Komentarze
Starsze
Najnowszy Najczęściej zagłosowano
Informacje zwrotne w linii
Wyświetl wszystkie komentarze
Emily Windsor-Cragg

Dopóki nie zostanie potraktowane zgodne z prawem i niezgodne z prawem zachowanie człowieka, we wszystkich kulturach, dopóki nieuczciwość, rakiety ochronne i handel ludźmi nie zostaną skonfrontowane i uchwalone przez nieistnienie, żadna fizyczna zmiana lub szansa nie przyniesie poprawy.