Organizacja Narodów Zjednoczonych: „Agenda 2030 będzie kluczowa dla wzmocnienia pozycji ekonomicznej wszystkich migrantów”

Zastępca dyrektora wykonawczego ONZ ds. Kobiet Lakshmi Puri (Youtube)
Udostępnij tę historię!

Uwaga TN: To przemówienie współgra z globalną polityką imigracyjną, która ma na celu ustanowienie jednego wielokulturowego modelu w każdym narodzie, a następnie całkowicie usuwa granice narodowe. Jest to jednak rozumowanie okrężne: wielokulturowe społeczeństwo jest niezbędne dla Agendy 2030, ale ci sami obywatele muszą najpierw zostać „wzmocnieni” przez Agendę 2030. 

Uwagi zastępcy dyrektora wykonawczego ONZ Lakshmi Puri z wydarzenia towarzyszącego? Polityki wzmacniające migrujące kobiety i dziewczęta w kontekście agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju? na 60 sesji Komisji ds. Statusu Kobiet w marcu 24, 2016

Ekscelencje,

Szanowni delegaci, panie i panowie,

W imieniu Globalnej Grupy ds. Migracji (GMG) pragnę powitać wszystkich na tym wydarzeniu towarzyszącym CSW poświęconym „Politykom wzmacniającym pozycję migrujących kobiet i dziewcząt w kontekście Agendy 2030”.

Chciałbym zacząć od podziękowania Stałym Misji Bangladeszu i Włochom Organizacji Narodów Zjednoczonych za współorganizację tego wydarzenia oraz naszych wybitnych panelistów za ich udział.

Program 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju oferuje wyjątkową okazję do zajęcia się migracją międzynarodową w sposób kompleksowy, oparty na prawach człowieka i uwzględniający płeć. Agenda, obiecując nie pozostawiać nikogo za sobą, oferuje wyjątkowy potencjał w zakresie ochrony i przestrzegania praw nawet najbardziej narażonych migrantów.

Z okazji pierwszego roku wdrażania agendy 2030, UN Women ma przyjemność przewodniczyć Global Migration Group w 2016. Global Migration Group to międzyagencyjna grupa skupiająca podmioty 18, aby zachęcić do przyjęcia bardziej spójnego, kompleksowego i lepiej skoordynowanego podejścia do kwestii migracji międzynarodowej. UN Women pełni ważną rolę przewodniczenia Global Migration Group w 2016 zgodnie z trzema celami:

Po pierwsze, upewnienie się, że zarówno kobiety, jak i imigranci mają pozytywny wpływ na pracę GMG, i położenie większego nacisku na kobiety w debacie migracyjnej.

Po drugie, wzmocnienie roli członków GMG i ich partnerów, w szczególności Globalnego Forum ds. Migracji i Rozwoju (GFMD), we wdrażaniu i monitorowaniu celów i wskaźników związanych z migracją w agendzie 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Po trzecie, wzmocnienie skuteczności i wpływu GMG poprzez lepszą koordynację i współpracę.

Jako przewodnicząca GMG w 2016, UN Women podkreśli znaczenie włączenia podejścia uwzględniającego aspekt płci i prawa człowieka do wdrażania i monitorowania celów i wskaźników związanych z migracją w programie 2030. Uporządkowana, bezpieczna, regularna i odpowiedzialna migracja może być dla kobiet procesem uprawniającym do lepszego życia w miejscu docelowym, a także we wspólnocie pochodzenia, po dobrowolnym powrocie z lepszymi umiejętnościami i środkami finansowymi.

Chciałbym podzielić się kilkoma refleksjami na temat znaczenia promowania praw migrujących kobiet i dziewcząt w kontekście agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Migrujące kobiety odgrywają kluczową rolę w realizacji celu zrównoważonego rozwoju (SDG) 5, jakim jest osiągnięcie równości płci i wzmocnienie pozycji wszystkich kobiet i dziewcząt. Ponieważ kobiety stanowią mniej więcej połowę z 244 milionów ludzi mieszkających poza ich krajem urodzenia, konieczne jest, aby SDG 5 został zastosowany do kobiet migrujących, kończąc wszelkie formy dyskryminacji i nierówności w prawie i praktyce - w tym w polityce migracyjnej.

Obecnie wiele kobiet i dziewcząt spotyka się z dyskryminacją, przemocą i wyzyskiem na różnych etapach cyklu migracyjnego. W tym kontekście cel 10.7, który ułatwia uporządkowaną, bezpieczną, regularną i odpowiedzialną migrację oraz mobilność ludzi - w tym poprzez wdrażanie zaplanowanej i dobrze zarządzanej polityki migracyjnej, ma szczególne znaczenie dla zmniejszenia wielu podatności migrantek o nieuregulowanym statusie sytuacji i osoby pracujące w szarej strefie.

Dla migrantów korzystających z nielegalnych kanałów szczególnym ryzykiem jest praca przymusowa. Migrantki są jednak bardziej podatne na handel ludźmi w celu wykorzystania seksualnego, stanowiąc 98 procent wszystkich takich ofiar. W tym przypadku cel 8.7 ma zasadnicze znaczenie dla podjęcia natychmiastowych i skutecznych środków w celu wyeliminowania pracy przymusowej, położenia kresu współczesnemu niewolnictwu i handlowi ludźmi, zakazania najgorszych form pracy dzieci, w tym rekrutacji i wykorzystywania dzieci-żołnierzy, i położenia kresu pracy dzieci tworzy przez 2025.

Co więcej, wiele migrujących kobiet boryka się z podatnymi na płeć zagrożeniami, które są specyficzne dla ich sektora wejścia na rynek pracy, co często jest kierowane bezpośrednio przez politykę przyjmowania migrantów. Na przykład w sektorze opieki wysoce feminizowanej duża liczba kobiet-migrantek często konfiskuje paszporty lub dokumenty tożsamości i jest często izolowana w domach prywatnych, pracując zbyt długo bez wynagrodzenia lub za bardzo niskie wynagrodzenie. Te restrykcyjne umowy o pracę nie pozwalają im zmieniać pracodawców w przypadku wyzysku siły roboczej. Brakuje im prawa do rokowań zbiorowych, dostępu do ochrony prawnej lub socjalnej, takiej jak ubezpieczenie na wypadek zatrudnienia lub świadczenia rodzicielskie, a także nieodpowiedniego dostępu do opieki zdrowotnej, w tym opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, a także brak uznania umiejętności i kwalifikacji. W tym kontekście cel 8.8 chroni prawa pracownicze i promuje bezpieczne środowisko pracy dla wszystkich pracowników, w tym pracowników migrujących, w szczególności migrantek i osób o niepewnym zatrudnieniu, jest szczególnie ważne.

Ponadto, zgodnie z celem 17.18, wsparcie w zakresie budowania potencjału w zakresie dezagregacji danych według płci, wieku i statusu migracyjnego jest niezbędne, aby systematycznie monitorować postępy grup szczególnie wrażliwych - w tym migrujących kobiet i dziewcząt - w celu ochrony ich praw człowieka i zagwarantowania dostępu do zdrowia , edukacja i zatrudnienie dla wszystkich.

Wreszcie, obniżenie kosztów transakcyjnych przekazów pieniężnych, jak uzgodniono w docelowym 10.c Agendy 2030, będzie miało zasadnicze znaczenie dla migracji, aby ułatwić wzmocnienie pozycji ekonomicznej wszystkich migrantów.

Panie i panowie! Naszym wspólnym obowiązkiem jest dotrzymanie zobowiązania zawartego w Agendzie 2030, aby „nikogo nie zostawić w tyle”. Wymaga to opracowania i wdrożenia polityk, które umożliwią migrantkom i dziewczętom korzystanie z ich podstawowych wolności i praw człowieka, przyczyniając się w ten sposób do zrównoważonego rozwoju.

Wreszcie, musimy również skupić się na kontynuowaniu działań związanych z migracją w ramach programu działań z Addis Abeby na rzecz finansowania rozwoju. Zarówno w ramach Agendy 2030, jak i wyników w zakresie finansowania rozwoju za priorytet uznano równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet jako główny cel, czynnik umożliwiający zrównoważony rozwój oraz finansowanie wysiłków na rzecz rozwoju, który jest dla nich beneficjentem.

Dziękuję Ci.

Przeczytaj całą historię tutaj…

Zapisz się!
Powiadamiaj o
gość

0 Komentarze
Informacje zwrotne w linii
Wyświetl wszystkie komentarze