Komisja Europejska: Mainstreaming Sustainable Policies for European Future

Komisja EuropejskaKomisja Europejska
Udostępnij tę historię!

Technokraci w UE są w pełni zdeterminowani, aby „uwzględnić” cele zrównoważonego rozwoju ONZ (SDG) w ramach polityki UE. Być może termin „głęboka transformacja” pasuje lepiej.  Edytor TN

Połączenia Komunikat w sprawie kolejnych kroków na rzecz zrównoważonej europejskiej przyszłości, przedstawione przez wiceprzewodniczącego Timmermansa, obejmuje ekonomiczny, społeczny i środowiskowy wymiar zrównoważonego rozwoju, a także sprawowania rządów w UE i na świecie. Zrównoważony rozwój jest wspólnym obowiązkiem Unii Europejskiej, państw członkowskich i wszystkich zainteresowanych stron. Jest to wspólny program dla obywateli, organizacji i przedsiębiorstw w ich codziennym życiu i działalności. Społeczeństwo musi zakorzenić zrównoważony rozwój jako naczelną zasadę w wielu wyborach dokonywanych codziennie przez każdego obywatela, firmę i społeczeństwo obywatelskie. Niniejszy komunikat łączy cele zrównoważonego rozwoju programu 2030 z europejskimi ramami politycznymi i priorytetami Komisji, oceniając naszą obecną sytuację, identyfikując najistotniejsze kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem i zapewniając, że wszystkie nasze działania i inicjatywy polityczne, zarówno w UE, jak i na świecie, przyjmują cele zrównoważonego rozwoju deska na wstępie.

Jakie są cele zrównoważonego rozwoju (SDG)?

2015 wyznaczył rok decydujący dla zrównoważonego rozwoju na całym świecie. Światowi przywódcy przyjęli podczas 70th Zgromadzenia Ogólnego ONZ w dniu 25 września 2015 nowe globalne ramy zrównoważonego rozwoju: 2030 Program na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (zwana dalej „Agendą 2030”), której podstawą są Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

UE odegrała kluczową rolę w kształtowaniu globalnej agendy 2030, która obecnie stała się światowym wzorem globalnego zrównoważonego rozwoju. Agenda 2030 stanowi zobowiązanie do wyeliminowania ubóstwa i osiągnięcia zrównoważonego rozwoju do 2030 r. Na całym świecie. 17 celów zrównoważonego rozwoju i 169 związanych z nimi celów ma charakter globalny, ma uniwersalne zastosowanie i jest ze sobą powiązane. Agenda 2030 integruje w wyważony sposób trzy wymiary zrównoważonego rozwoju.

Jak Komisja wdroży cele zrównoważonego rozwoju?

UE będzie realizować agendę 2030 i cele zrównoważonego rozwoju, wraz ze swoimi państwami członkowskimi, zgodnie z zasadą pomocniczości. Odpowiedź UE na Agendę 2030 będzie obejmować dwa strumienie prac: pierwszy to włączenie celów zrównoważonego rozwoju do europejskich ram politycznych i obecnych priorytetów Komisji; po drugie, należy rozpocząć refleksję nad dalszym rozwojem naszej długoterminowej wizji i głównym celem polityk sektorowych po 2020 r., przygotowując się do długofalowej realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważony rozwój wymaga holistycznego i międzysektorowego podejścia politycznego, aby zapewnić wspólne rozwiązywanie problemów gospodarczych, społecznych i środowiskowych. Nowa struktura Komisji z wiceprzewodniczącymi i podejściem opartym na projektach jest ważnym instrumentem ułatwiającym ten sposób pracy, tworząc bardziej skoordynowany i wzajemnie wzmacniający się program. Pierwszy wiceprzewodniczący będzie odgrywał rolę koordynującą w kontynuowaniu prac Komisji w zakresie aktywnej realizacji agendy 2030.

Komisja włącza zrównoważony rozwój do głównego nurtu wszystkich polityk europejskich i wykorzystuje narzędzia, takie jak oceny wpływu, do oceny wpływu na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę, tak aby zrównoważony rozwój był należycie uwzględniany i uwzględniany. Oceny ex post ustawodawstwa muszą również analizować wszystkie trzy wymiary w silnie zintegrowanym podejście.

Cele zrównoważonego rozwoju są programem współpracy wszystkich szczebli administracji i społeczeństwa obywatelskiego, podpisanym przez wszystkich członków ONZ. Wdrożenie będzie kontynuowane we współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. W tym celu Komisja uruchomi nową platformę obejmującą wiele zainteresowanych stron.

W jaki sposób Komisja mierzy wdrażanie celów zrównoważonego rozwoju?

Niezbędne jest monitorowanie postępu w sposób systematyczny i przejrzysty. UE, w koordynacji ze swoimi państwami członkowskimi, jest zaangażowana w odgrywanie aktywnej roli na każdym szczeblu, w celu maksymalizacji postępów w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, zapewnienia odpowiedzialności przed obywatelami i zapewnienia, że ​​nikt nie zostanie w tyle.

Komisja Statystyczna ONZ uzgodniła w marcu 2016 ramy wskaźników zawierające wskaźniki 230 jako praktyczny punkt wyjścia do globalnego monitorowania. Na szczeblu krajowym ONZ wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia systemów pomiaru postępów i sprawozdawczości. Komisja wniesie swój wkład poprzez monitorowanie, raportowanie i przegląd postępów w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju w kontekście UE.

Pierwszy przegląd sytuacji UE i jej państw członkowskich w kontekście celów zrównoważonego rozwoju można znaleźć w publikacji Eurostatu wydanej równolegle z niniejszym komunikatem. Począwszy od 2017, Komisja będzie przeprowadzać bardziej szczegółowe regularne monitorowanie celów zrównoważonego rozwoju w kontekście UE, opracowując ramy wskaźników referencyjnych w tym celu oraz korzystając z szerokiego zakresu bieżącego monitorowania i oceny w Komisji, agencjach, europejskich instytucjach zewnętrznych Służba działania i państwa członkowskie.

W jaki sposób Komisja sfinansuje realizację celów zrównoważonego rozwoju?

Budżet UE uzupełnia budżety krajowe oraz szeroki zestaw unijnych polityk i instrumentów regulacyjnych, aby sprostać wyzwaniom zarówno na szczeblu europejskim, jak i międzynarodowym. Komisja już w dużej mierze włączyła wymiar gospodarczy, społeczny i środowiskowy, które stanowią sedno celów zrównoważonego rozwoju, do budżetu UE i programów wydatków. Ramy wykonania programów wydatkowania UE na lata 2014–2020 zawierają już odpowiednie elementy do raportowania w trzech wymiarach. Inicjatywa „Budżet UE zorientowany na wyniki” (BFOR) ma również na celu zapewnienie, aby każde euro wydane z pieniędzy europejskich podatników przyczyniło się w jak największym stopniu do poprawy naszej przyszłości. Patrząc w przyszłość na wieloletnie ramy finansowe na okres po 2020 r., Komisja zbada, w jaki sposób budżety UE i przyszłe programy finansowe mogą najlepiej nadal w odpowiedni sposób przyczyniać się do realizacji agendy 2030 i wspierać państwa członkowskie w ich wysiłkach.

W jaki sposób 10 priorytetów politycznych Komisji Junckera przyczynia się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju?

Program polityczny obecnej Komisji koncentruje się na miejscach pracy, wzroście, sprawiedliwości i zmianach demokratycznych. The dziesięć priorytetów agendy dotyka kluczowych wyzwań dla Europy. Wiele celów zrównoważonego rozwoju jest głęboko powiązanych z tymi wyzwaniami i celami Komisji w ramach dziesięciu priorytetów, w tym przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, unii energetycznej, wysokiej jakości edukacji, szkoleń i gwarancji dla młodzieży, zrównoważonego finansowania i Europejskiego filaru praw socjalnych . Pełne wykorzystanie synergii między celami zrównoważonego rozwoju a najwyższymi priorytetami Komisji zapewnia dużą odpowiedzialność polityczną i pozwala uniknąć sytuacji, w której realizacja celów zrównoważonego rozwoju odbywa się w próżni politycznej.

W jaki sposób inne polityki UE przyczyniają się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju?

Pełny przegląd tego, w jaki sposób europejskie polityki i działania przyczyniają się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, przedstawiono w dokumencie roboczym służb Komisji dołączonym do niniejszego komunikatu. Dla każdego z SDK 17 podsumowano najistotniejsze działania podejmowane przez Unię Europejską.

Ćwiczenie mapowania pokazuje, że obecne polityki UE odnoszą się do wszystkich celów 17. Strategia Europe 2020 odgrywa ważną rolę w realizacji kilku celów zrównoważonego rozwoju. Podczas gdy Europa może wskazywać na dobre osiągnięcia i postępy w ramach wszystkich celów, konieczne będzie lepsze wdrożenie i dalsze ukierunkowane działania we wszystkich obszarach w celu wdrożenia pełnej agendy przez 2030. Instrumenty stosowane do realizacji poszczególnych celów zrównoważonego rozwoju zależą od tego, gdzie podział obowiązków leży między UE a państwami członkowskimi.

W jaki sposób UE będzie promować agendę 2030 na całym świecie?

Wizja Agendy 2030 jest w pełni zgodna z celami działań zewnętrznych UE, w tym dążeniem do zrównoważonego rozwoju. Globalna strategia dotycząca polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej wyznacza strategiczny kierunek działań zewnętrznych UE i wskazuje wyraźne powiązania z Agendą 2030. Podkreśla znaczenie kompleksowego podejścia do działań zewnętrznych UE oraz potrzebę zintegrowanego podejścia UE w celu zwiększenia wpływu UE na reagowanie na gwałtowne konflikty i kryzysy i zapobieganie im, a także poprawę spójności między UE a jej państwami członkowskimi.

Cele zrównoważonego rozwoju będą przekrojowym wymiarem wszystkich prac na rzecz realizacji globalnej strategii. Globalna strategia podkreśla, że ​​istnieje bezpośredni związek między naszym bezpieczeństwem a dobrobytem w otaczających nas regionach, w tym w krajach objętych procesem rozszerzenia UE i państwach sąsiadujących. Zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju, promowanie odporności państw i społeczeństw na wszystkich poziomach jest sposobem promowania stabilności i zrównoważonego rozwoju na świecie, przy jednoczesnym wzmacnianiu bezpieczeństwa i dobrobytu Europy.

Nowy europejski konsensus w sprawie rozwoju - w sprawie którego Komisja Europejska przedstawia dziś propozycję - będzie ważnym elementem globalnej odpowiedzi UE na wyzwanie Agendy 2030, polegające na wyeliminowaniu ubóstwa i osiągnięciu zrównoważonego rozwoju do 2030 r. Na całym świecie. We wniosku Komisji przedstawiono wspólną wizję i ramy działania dla wszystkich instytucji UE i wszystkich państw członkowskich, w ramach pięciu kluczowych tematów Agendy 2030: ludzi, planety, dobrobytu, pokoju i partnerstwa. Kładzie szczególny nacisk na przekrojowe czynniki rozwoju, takie jak równość płci, młodzież, zrównoważona energia i działania w dziedzinie klimatu, inwestycje, migracja i mobilność, a także stara się zmobilizować wszystkie środki wdrażania: pomoc, inwestycje i zasoby krajowe, wspierane solidnymi zasady.

Polityka rozwojowa UE kierująca się nowym Konsensusem europejskim w sprawie rozwoju, polityką rozszerzenia UE, europejską polityką sąsiedztwa, Europejskim planem inwestycji zewnętrznych, pomocą humanitarną UE i polityką handlową UE, a także odnowionym partnerstwem z Afryką, Karaibami i Pacyfikiem będzie wnoszą istotny wkład w osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju.

Co jest następne?

Komisja włączy cele zrównoważonego rozwoju do polityk i inicjatyw UE, przy czym zrównoważony rozwój będzie podstawową zasadą przewodnią wszystkich swoich polityk. Wykorzysta swoje narzędzia służące lepszemu stanowieniu prawa, aby zapewnić uwzględnienie wymiaru zrównoważonego rozwoju w jej politykach. Istniejące i nowe polityki powinny w zrównoważony sposób uwzględniać trzy wymiary zrównoważonego rozwoju - społeczny, środowiskowy i gospodarczy. Od 2017 r. Komisja będzie przedstawiać regularne sprawozdania z postępów UE w realizacji agendy 2030 i rozpocznie prace nad dalszym opracowaniem długoterminowej wizji w perspektywie po 2020 r.

Aby promować zrównoważony rozwój na całym świecie, UE będzie nadal współpracować z partnerami zewnętrznymi, wykorzystując wszystkie narzędzia dostępne w ramach swojej polityki zewnętrznej i wspierając w szczególności wysiłki w krajach rozwijających się poprzez wdrożenie nowego konsensusu.

Komisja uruchomi także platformę obejmującą wiele zainteresowanych stron, której rolą będzie monitorowanie i wymiana najlepszych praktyk w zakresie wdrażania celów zrównoważonego rozwoju we wszystkich sektorach, na szczeblu państw członkowskich i UE.

Dnia 20 grudnia Komisja zorganizuje w Brukseli konferencję na temat celów zrównoważonego rozwoju: „Odpowiedź Europy na wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem. Realizacja zgodnie z Agendą ONZ 2030 ”. Z kilkoma głośnikami wysokiego poziomu.

Przeczytaj całą historię tutaj…

Zapisz się!
Powiadamiaj o
gość

0 Komentarze
Informacje zwrotne w linii
Wyświetl wszystkie komentarze