FAQ

Agenda 2030
Agenda 2030 odnosi się do rezolucji ONZ przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne 25 września 2015 r. Pt.Przekształcamy nasz świat: agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju.„Istnieje 17 konkretnych celów i szereg punktów związanych z ich realizacją. Agenda 2030 zawiera całą oryginalną treść Agendy 21, która powstała w 1992 roku na pierwszym Szczycie Ziemi w Rio.  
Zielona ekonomia
ONZ definiuje zieloną gospodarkę jako „taki, który skutkuje poprawą dobrostanu ludzi i sprawiedliwości społecznej, przy jednoczesnym znacznym zmniejszeniu ryzyka środowiskowego i niedoborów ekologicznych. Mówiąc najprościej, zieloną gospodarkę można uznać za gospodarkę niskoemisyjną, zasobooszczędną i sprzyjającą integracji społecznej.„Oddziela wykorzystanie zasobów od wzrostu gospodarczego, który zastępuje regulatorów rynku podaży i popytu decyzjami technokratycznymi opartymi na z góry określonych zasadach i przepisach.
Scjentyzm

„Jakie jest to szczególne zjawisko, które nazywamy scjentyzmem? To nie jest nauka, podobnie jak cień jest czymś identycznym z istotą rzeczy. Nauka nie jest też nigdy dowodem na scjentyzm. Co najwyżej nauka służy jedynie pobudzeniu wyobraźni niektórych umysłów - i nie jest ich niewielu - które są zbyt podatne na zamiatanie i niewykwalifikowane uogólnienia. Scjentyzm to pseudonauka lub błędnie zinterpretowana nauka. Jego wnioski są obszerne i duże, dlatego czasami udają, że są filozoficzne. Ale to nie jest część filozofii, jeśli przez filozofię rozumiemy wysiłek, aby trzeźwo myśleć w ramach ograniczeń, które ludzka refleksja musi nałożyć na siebie. Nie, scjentyzm to choroba - ideologia. Jako taki, wraz z innymi nękającymi nas ideologiami, stał się on nieodłączną częścią naszej współczesnej kultury. ”- William Barrett, Śmierć Duszy.

Zrównoważony rozwój
Oficjalna definicja ONZ to [ekonomiczny] „rozwój, który zaspokaja potrzeby teraźniejszości, bez uszczerbku dla zdolności przyszłych pokoleń do zaspokojenia ich własnych potrzeb”. Jest to system ekonomiczny zastępujący kapitalizm i wolną przedsiębiorczość, który uzurpuje sobie kontrolę nad wszystkimi środkami produkcji i konsumpcji. Praktyki i teoria zrównoważonego rozwoju są zasadniczo równoważne z historyczną technokracją, która została zaprojektowana w latach trzydziestych XX wieku.
Technokracja

Technokracja jest systemem gospodarczym zastępującym kapitalizm i wolną przedsiębiorczość i jest reprezentowana przez program ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju i „zielonej gospodarki”. Proponuje, aby wszystkie środki produkcji i konsumpcji były kontrolowane przez elitarną grupę naukowców i inżynierów (technokratów) dla dobra ludzkości. Technokracja została pierwotnie zaprojektowana w latach trzydziestych XX wieku, ale odzyskała przychylność, gdy została przyjęta przez Komisję Trójstronną w 1930 roku w ramach programu „Nowy Międzynarodowy Ład Gospodarczy”.

Transhumanizm

„Przekonanie lub teoria, że ​​rasa ludzka może ewoluować poza obecne ograniczenia fizyczne i psychiczne, zwłaszcza dzięki nauce i technologii”. (Oxford Dictionary) Dopóki nauka i technologia nie stały się czynnikiem w poszukiwaniu nieśmiertelności, transhumanizm był filozofią metafizyczną o niewielkiej treści. Obecnie uniwersytety, korporacje i rządowe ośrodki badawcze gorączkowo pracują nad zastosowaniem technologii w celu zapewnienia długowieczności człowieka, a ostatecznym celem jest całkowite pokonanie śmierci.