Identyfikacja cyfrowa ma kluczowe znaczenie dla pełnej kontroli

Udostępnij tę historię!
Wymagania #4 i #5 wymienione w Kursie Studiów Technokracji (1938) stwierdzają, „Zapewnić szczegółową rejestrację typu, rodzaju itp. wszystkich towarów i usług, gdzie są produkowane i gdzie są używane” „Zapewnij szczegółową rejestrację zużycia przez każdą osobę, a także zapis i opis osoby”.  Jest to możliwe tylko w przypadku uniwersalnego systemu identyfikacji.

Jest to również dowód na to, że Chiny są technokracją i że reszta świata jest szybko przekształcana w ten sam system dyktatury naukowej. ⁃ Edytor TN

Prawo i sprawiedliwość są centralną częścią umowy społecznej, ale wiele osób nie ma dostępu do systemu. ONZ chce to zmienić. Wszyscy muszą być objęci systemem prawnym, ale oznacza to również, że sami mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności, jeśli łamią prawo międzynarodowe i nie przestrzegają nakazów z góry. Aby temu zaradzić, wymagana jest cyfrowa tożsamość prawna. Otwiera to również drzwi do programowalnej waluty cyfrowej, kredytów społecznościowych i zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Prawo międzynarodowe w szczególności odnosi się do Agendy 2030. Nie powinno być możliwe uniknięcie realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Dotyczy to narodów, firm i osób.

Jako były koordynator Agendy ONZ 2030 David Nabarro stwierdził w wywiadzie dla Szwedzkiego Radia 2016:

Agenda 2030 nie jest czymś, czemu można powiedzieć tak lub nie – jest obowiązkowa, jest kluczem do przetrwania ludzkości i planety.[1]

Już w 2012 roku ONZ zorganizowała Szczyt Wysokiego Szczebla w sprawie Praworządności, na którym w rezolucji stwierdzono:

…naszą zbiorową odpowiedzią na wyzwania i szanse wynikające z wielu złożonych przemian politycznych, społecznych i gospodarczych, które przed nami stoją, muszą kierować się rządy prawa, ponieważ są one podstawą przyjaznych i sprawiedliwych stosunków między państwami oraz podstawą sprawiedliwych i sprawiedliwych budowane są sprawiedliwe społeczeństwa.[2]

Prawo międzynarodowe musi być w zgodzie z wielką transformacją (międzynarodowa agenda rozwoju po 2015 roku).

Aby pracować, musi być powszechny dostęp do internetu. Cyfryzacja jest kluczem i stanowi centralną część partnerstwa ONZ z Światowe Forum Ekonomiczne. Zgodnie z ramami strategicznymi 2019:

„Współpraca cyfrowa – zaspokajaj potrzeby czwartej rewolucji przemysłowej, jednocześnie dążąc do postępu w globalnej analizie, dialogu i standardach dotyczących zarządzania cyfrowego i integracji cyfrowej”.

Tożsamość prawna dla wszystkich jest ściśle powiązana z rozwojem cyfrowego identyfikatora i jest częścią Agendy 2030 CEL 16Promuj pokojowe i integracyjne społeczeństwa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Taki jest cel partnerstwa publiczno-prywatnego ID2020 i na dłuższą metę oznacza, że ​​każdy potrzebuje cyfrowego identyfikatora i połączenia internetowego, aby uzyskać dostęp do różnych form pracy społecznej.[3] Za tą inicjatywą stoją Fundacja RockefelleraGAVIAccenture i Microsoftwe współpracy m.in. z Międzynarodowe Centrum Obliczeniowe ONZ (UNCC)Karta MasterCard i Facebook. Ich coroczne spotkania odbywają się w siedzibie ONZ w Nowym Jorku od 2016 r. (opisuję to również w rozdziale „Paszport” w Globalny zamach stanu).

W 2016 roku raport opublikował również Światowe Forum Ekonomiczne Plan tożsamości cyfrowej (z udziałem aktorów takich jak Tożsamość 2020 (ID2020)Karta MasterCardVisaLloydsFundacja Gatesa i BlackRock) prowadzony przez firmę audytorską Deloitte gdzie zbadano korzyści płynące z opracowania systemu identyfikacji cyfrowej i jak branża finansowa może pomóc w realizacji tego celu.[4] W 2018 roku tożsamość cyfrowa została powiązana z „nową umową społeczną”, kiedy WEF, pod kierownictwem firmy konsultingowej IT Accenture, opublikował raport Tożsamość w cyfrowym świecie z kilkoma uśmiechniętymi, szczęśliwymi dziećmi na pierwszej stronie.

Zanim COVID-19 zwrócił całą uwagę opinii publicznej, problemy z uchodźcami bez papieru były powracającym tematem w mediach. Było to spowodowane m.in. ID2020 po wielkim kryzysie uchodźczym w 2015 roku.

W 2019 roku Sekretarz Generalny ONZ António Guterres założyłem Panel wysokiego poziomu dotyczący przemieszczenia wewnętrznego pod przewodnictwem Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Federica Mogherini i Donald Kaberuka Fundacji Rockefellera. Ich celem było zajęcie się „globalnym kryzysem uchodźczym” i „osiągnięcie trwałych rozwiązań dla osób przesiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych, ogólnej przemocy, naruszeń praw człowieka, a także katastrof i negatywnych skutków zmian klimatycznych”.

Rozwiązania obejmują tworzenie partnerstw z sektorem prywatnym (Światowe Forum Ekonomiczne i ich korporacyjni członkowie) oraz masowe gromadzenie danych w celu zbadania wzorców i potrzeb uchodźców.[5] Te partnerstwa obejmują: Przemieszczenie Śledzenie Matrix oraz Wspólne centrum danych ds. przymusowych przemieszczeń. Ta ostatnia to partnerstwo między Bank Światowy oraz Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR). Identyfikator cyfrowy dla uchodźców, zidentyfikowany przez ID2020, Bank Światowy i UNHCR, był ważnym elementem sposobu, w jaki można było prowadzić gromadzenie danych.[6]

 

W tym celu Bank Światowy Zarządzanie uruchamia ID4D (Identification for Development) wspólnie z ONZ z ukierunkowaniem na kraje rozwijające się. Inicjatywa obejmuje Fundacja Billa i Melindy GatesówThe Sojusz dotyczący bezpiecznej tożsamości (założona przez francuskiego Thalesa, który pracuje głównie dla przemysłu obronnego), Światowy Program Żywnościowy i Karta MasterCard.[7]

Ich celem jest opracowanie systemu tożsamości, który jest „włączający, ufny, odpowiedzialny” i wykorzystywany do „poprawy życia ludzi” i osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Jest to zwyczajowy język pięknego malarstwa w celu legitymizacji wszechstronnej kontroli populacji. W tym kontekście należy rozumieć „włączający”.

COVID-19 był potężnym bodźcem do rozpoczęcia tego rozwoju. Dotyczy to teraz także rozwiniętej części świata. Jak pisze w raporcie Światowe Forum Ekonomiczne Ekosystemy tożsamości cyfrowej: odblokowanie nowej wartości (2021):

Pandemia COVID-19 przyspieszyła potrzebę identyfikacji i weryfikacji tożsamości osób i organizacji w wielu różnych sektorach, w tak zróżnicowanych kontekstach, jak wprowadzenie świadectw stanu zdrowia do zdalnego onboardingu pracowników.[8]

Za raportem stoi grupa robocza Kształtowanie przyszłości gospodarki cyfrowej i tworzenie nowej wartości, prowadzone przez Derek O'Halloran (członek komitetu wykonawczego WEF). W listopadzie 2021 wydali raport Wspólne zasady przewodnie dotyczące włączenia cyfrowego do zdrowia, który opowiada się za obywatelstwem cyfrowym.

Jak wskazuje nazwa grupy roboczej WEF, ostatecznie chodzi o gospodarkę cyfrową. Oprócz zarządzania COVID-19 i szczepieniami identyfikacja cyfrowa jest powiązana z systemem płatności i przejściem z waluty fizycznej na cyfrową. Jak mówi Bank Światowy:

Pandemia COVID-19 uwydatniła znaczenie zdigitalizowanych tożsamości i ekosystemów płatności między rządem a człowiekiem (G2P) dla skutecznej i sprawiedliwej reakcji, odbudowy i odporności.[9]

Jest to część rozwoju CBDC (cyfrowej waluty banku centralnego). Scentralizowana cyfrowa waluta, w której można śledzić wszystkie transakcje.[10] Światowe Forum Ekonomiczne prowadzi Konsorcjum ds. Zarządzania Walutą Cyfrową który współpracuje z CBDC. Grupa obejmuje Mark CarneyJacob A. Frenkel i Tharman Shanmugaratnam od Grupa 30 i Erica Jinga od Grupa ANT.[11] (ANT był pierwotnym twórcą systemu Kredytu Społecznego w Chinach.) Shanmugaratnam jest również częścią Panel Wysokiego Szczebla ONZ ds. Efektywnej Multilateryzmu.

Identyfikator cyfrowy jest ważną częścią infrastruktury i umożliwia scentralizowany monitoring.

Najbardziej obiecującą konstrukcją do ogólnego użytku jest CBDC zbudowana na schemacie tożsamości cyfrowej, chroniąca prywatność danych, oferująca jednocześnie ochronę przed nielegalną działalnością i potencjalnie usprawniająca płatności transgraniczne.[12]

Waluta jest również programowalna. Bank centralny może decydować, na co można wykorzystać pieniądze, dodać datę końcową wykorzystania i geograficznie ograniczyć obszar, w którym pieniądze mogą być wykorzystane (pojawiło się to jako propozycja w związku z pandemią). Jeśli tak się stanie, może to mieć daleko idące konsekwencje.

Jeśli jest to połączone z systemem kredytu społecznego, możliwe jest ograniczenie tych, którzy nie wykonują nakazów z góry, w bardzo nagły (i nieludzki) sposób. Podobnie jak system Kredytu Społecznego ANT. Podczas konferencji środowiskowej w Sztokholmie +50 w czerwcu 2022 r. omówiono również sposoby powiązania tego z naszymi indywidualnymi śladami węglowymi. Jak J. Michaela Evansa Chińczyków Grupa Ali Baby mówi:

Dzięki technologii rozwijamy zdolność konsumentów do mierzenia własnego śladu węglowego. Co to znaczy? Właśnie tam podróżują, jak podróżują, co jedzą, co jedzą na peronie. Tak więc indywidualny tracker śladu węglowego.

To jest część Globalny Porozumienie Cyfrowe ONZ (o czym napiszę w części siódmej – Popraw współpracę cyfrową). Oto film propagandowy z kontrolowanego przez państwo Chińska Globalna Sieć Telewizyjna opisujący chiński system Kredytu Społecznego.

Koalicja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Środowiska Cyfrowego (KODY), który został zaprezentowany w Sztokholmie, pisze w swoim raporcie Plan działania na rzecz zrównoważonej planety w erze cyfrowej:

Technologia cyfrowa i innowacje, jeśli są napędzane inkluzywnie i celowo, mogą umożliwić rządom, przedsiębiorstwom, społecznościom i osobom indywidualnym podejmowanie decyzji i działań, które mogą umożliwić zrównoważony rozwój planety i sprawiedliwy rozwój ludzki.

Raport WEF Rozwój agencji cyfrowej: siła pośredników danych zajmuje się również przyszłością, w której cyfrowa identyfikacja przeszła do organizmu i gdzie Twoimi decyzjami zajmuje się cyfrowy pośrednik.[13]

Co by było, gdyby technologia pozwoliła jeszcze bardziej zlecić podejmowanie decyzji – cyfrowo zautomatyzowanemu agentowi, potencjalnie wykorzystującemu sztuczną inteligencję (AI), który mógłby aktywnie podejmować te decyzje za Ciebie?

Można zobaczyć, jak ten system oparty na sztucznej inteligencji można na dłuższą metę połączyć z wdrożeniem 2030 Agenda, co umożliwia osiągnięcie technokratycznego systemu sterowania z automatycznym podejmowaniem decyzji Nasz wspólny program”s cel „skutecznego wdrażania prawa międzynarodowego”.

Referencje

[1] Radio Sveriges (2016), Nabarro om FN:s hållbarhetsmål: De är obligatoriska

[2] Organizacja Narodów Zjednoczonych, Deklaracja z posiedzenia wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego w sprawie praworządności na szczeblu krajowym i międzynarodowym

[3] https://id2020.org/digital-identity

[4] Światowe Forum Ekonomiczne (2016), Plan tożsamości cyfrowej Rola instytucji finansowych w budowaniu tożsamości cyfrowej

[5] Organizacja Narodów Zjednoczonych, Panel Wysokiego Szczebla ONZ ds. Przemieszczeń Wewnętrznych

[6] UNHCR, UNHCR intensyfikuje działania na rzecz tożsamości cyfrowej uchodźców przy wsparciu Estonii

[7] ID4D

[8] Światowe Forum Ekonomiczne, Ekosystemy tożsamości cyfrowej: odblokowanie nowej wartości

[9] ID4D, Raport roczny 2021

[10] Talesie, Waluta cyfrowa: banki centralne kontratakują

[11] Światowe Forum Ekonomiczne, Seria biała księga konsorcjum ds. zarządzania walutami cyfrowymi

[12] BIS, Cyfrowe waluty banku centralnego zwiastują nowy rozdział w systemie monetarnym

[13] Światowe Forum Ekonomiczne, Rozwój agencji cyfrowej: siła pośredników danych

Przeczytaj całą historię tutaj…

O wydawcy

Patrick Wood
Patrick Wood jest wiodącym i krytycznym ekspertem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, zielonej gospodarki, agendy 21, 2030 i historycznej technokracji. Jest autorem Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (2015) i współautorem Trilaterals Over Washington, Volumes I i II (1978–1980) wraz z nieżyjącym Antonim C. Suttonem.
Zapisz się!
Powiadamiaj o
gość

2 Komentarze
Starsze
Najnowszy Najczęściej zagłosowano
Informacje zwrotne w linii
Wyświetl wszystkie komentarze
Kat

Hmmmm nie! Nie pojadę tam teraz ani nigdy! Żaden biurokrata nie będzie zarządzał moimi pieniędzmi, moim zdrowiem, spożyciem mięsa, gdzie idę, co kupuję (broń i amunicja) itp.
„Zjem, co mi się cholernie dobrze podoba (oczywiście nie gmo).
To jest bills gates / mokry sen ze schwabów i absolutnie NIE BĘDĘ tego częścią.
„Bóg dał mi prawa i to jest plan, którego się trzymam.
NIE ZGODĘ SIĘ!

[…] Identyfikacja cyfrowa jest kluczem do całkowitej kontroli […]