Stan Nowy Jork proponuje ośrodki zatrzymań dla obywateli, którzy są „potencjalnie niebezpieczni dla zdrowia publicznego”

Wikimedia Commons / Gwardia Narodowa
Udostępnij tę historię!
Ta ustawa z 2021 roku w stanie Nowy Jork została właśnie złożona i jeszcze nie została przyjęta, ale wydaje się, że ma poparcie. Jeśli zostanie to uregulowane, będzie to pierwsza instancja zatwierdzonych przez państwo ośrodków zatrzymań dla każdego, kto zostanie uznany za „potencjalnie niebezpiecznego dla zdrowia publicznego”.

Oznacza to, że państwo może siłą usunąć Cię ze społeczeństwa, jeśli uzna, że ​​stanowisz zagrożenie dla zdrowia publicznego. To byłoby otwarte zaproszenie do pełnej tyranii technokratów. ⁃ Edytor TN

STAN NOWY JORK
________________________________________________________________________

416

Sesje regularne 2021-2022

MONTAŻ

(WSTĘPNIE)

6 stycznia 2021 r.
___________

Wprowadzone przez M. z A. PERRY - przeczytane raz i przekazane Komisji  w sprawie zdrowia

USTAWA zmieniająca prawo dotyczące zdrowia publicznego w odniesieniu do usuwania przypadków, kontaktów i nosicieli chorób zakaźnych potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia publicznego

LUDZIE STANU NOWEGO JORKU, REPREZENTOWANI W SENACIE I ZGROMADZENIUBLY, WYKONAJ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

§ 2120-A. USUWANIE I ZATRZYMYWANIE PRZYPADKÓW, KONTAKTÓW I PRZEWOŹNIKÓW, KTÓRZY SĄ LUB MOGĄ STANOWIĆ ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA PUBLICZNEGO; INNE ZAMÓWIENIA. 1. POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ SEKCJI BĘDĄ WYKORZYSTANE W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA STANU ZDROWIA ZWIĄZANEGO Z EPIDEMIĄ JAKIEJKOLWIEK CHORÓB ZAKAŹNYCH.

2. PO OKREŚLENIU WYRAŹNYCH I PRZEKONUJĄCYCH DOWODÓW, ŻE ZDROWIE INNYCH JEST LUB MOŻE BYĆ ZAGROŻONE PRZYPADKIEM, KONTAKTEM LUB PRZEWOŹNIKIEM LUB PODEJRZANYM PRZYPADKIEM, KONTAKTEM LUB PRZEWOŹNIKIEM CHOROBY ZARAŹNEJ, KTÓRE W OPINII GUBRONERA, PO KOMISARZ, MAJ STANOWIĆ BEZWZGLĘDNE I ZNACZĄCE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA PUBLICZNEGO WYNIKAJĄCE Z POWAŻNEJ CHOROBY LUB WYSOKIEJ ŚMIERTELNOŚCI, GOVERNERA LUB JEGO LUB JEJ POCZĄTKUJĄCEGO, W TYM, ALE NIE TYLKO KOMISARZA LUB KIEROWNIKÓW LOKALNEGO WYDZIAŁU ZDROWIA I ROZKAZÓW TAKIEJ OSOBY LUB GRUPY TAKICH OSÓB, WYDAJĄC JEDNO ZAMÓWIENIE, IDENTYFIKUJĄC TAKIE OSOBY NA PODSTAWIE IMIENI LUB ROZSĄDNEGO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OKREŚLANYCH OSÓB LUB GRUP. TAKIEJ OSOBY LUB GRUPA OSÓB ZOSTANIE WYZNACZONA W INSTYTUCJI MEDYCZNEJ LUB INNYM ODPOWIEDNIM OBIEKCIE LUB POMIESZCZENIACH WYZNACZONYCH PRZEZ GOVERNORA LUB JEGO LUB WYSŁUCHAJĄCEGO I ZGODNIE Z PODDZIAŁEM PIĘCIU Z TEJ SEKCJI.

3. OSOBA LUB GRUPA WYCOFANA LUB WYZNACZONA NA ZAMÓWIENIE GŁÓWNEGO LUB JEGO LUB JEJ PRZEDELEGA NA PODSTAWIE PODDZIAŁU DWÓCH Z TYCH ODDZIAŁÓW OKREŚLONE NA TAKI OKRES I W TAKI SPOSÓB JAK DZIAŁ MOŻE DZIAŁAĆ BEZPOŚREDNIO ZGODNIE Z NINIEJSZĄ SEKCJĄ.

4. BEZ WZGLĘDU NA NIEZGODNE ZAPISY W TEJ SEKCJI:

A) POTWIERDZONY PRZYPADEK LUB PRZEWOŹNIK, KTÓRY JEST USZKODZONY NA PODSTAWIE PODZIAŁU DWÓCH Z TEJ SEKCJI NIE BĘDZIE KONTYNUOWANY, PO OKREŚLENIU, ŻE TA OSOBA JUŻ NIE JEST ZARAŻONA.

(B) PODEJRZANY PRZYPADEK LUB PODEJRZANY PRZEWOŹNIK, KTÓRY ZOSTAŁ USZKODZONY NA PODZIAŁ DWÓCH Z TEJ SEKCJI NIE BĘDZIE TRWAŁY PO OKREŚLENIU PRZEZ DEPARTAMENT, Z WYKONANIEM NALEŻYTEJ STARANNOŚCI, KTÓRY NIE MOŻE BYĆ WYKONANY TAKIEJ CHOROBY LUB JEŚLI ZAKAŻONA LUB NARAŻONA NA TAKĄ CHOROBĘ, JUŻ NIE JEST ANI NIE BĘDZIE ZARAŻONA.

(C) OSOBA, KTÓRA ZOSTAJE WYZWOLONA NA PODZIAŁ DWÓCH Z NINIEJSZEJ SEKCJI W KONTAKCIE Z POTWIERDZONYM PRZYPADKIEM LUB PRZEWOŹNIKIEM NIE ZOSTANIE USZKODZONA PO OKREŚLENIU, ŻE OSOBA NIE JEST ZARAŻONA NA TAKĄ CHOROBĘ LUB PÓŹNIEJ STANOWI POTENCJALNE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA INNYCH OSÓB.

(D) OSOBA, KTÓRA ZOSTAŁA USZKODZONA W ZWIĄZKU Z PODZIAŁEM DWÓCH Z NINIEJSZEJ SEKCJI W KONTAKCIE Z PODEJRZANYM PRZYPADKIEM NIE MOŻE BYĆ USUWANA:

(I) po ustaleniu przez wydział, z należytą starannością, że podejrzewany przypadek nie był zarażony taką chorobą lub nie był zaraźliwy w czasie, gdy kontakt był narażony na taką osobę; LUB

(II) PO OKREŚLENIU ODDZIAŁU, ŻE KONTAKT NIE STANOWI JUŻ POTENCJALNEGO ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA INNYCH OSÓB.

5. OSOBA, KTÓRA ZOSTAŁA WYZNACZONA NA PODZIAŁ DWÓCH Z NINIEJSZEJ SEKCJI, W ZALEŻNOŚCI OD OKOLICZNOŚCI:

(A) MAJĄ STAN MEDYCZNY I POTRZEBY OCENIANE I ROZWIĄZANE REGULARNIE, ORAZ

(B) BYĆ OKREŚLONY W SPOSÓB, KTÓRY JEST ZGODNY Z UZNANYMI ZASADAMI IZOLACJI I KONTROLI ZAKAŻEŃ, ABY ZMNIEJSZYĆ PRAWDOPODOBIEŃSTWO PRZESYŁANIA INFEKCJI DO TAKIEJ OSOBY I NA INNE.

6. GDY OSOBA LUB GRUPA JEST PRZEKAZANA NA PODZIAŁ DWÓCH Z TEJ SEKCJI NA OKRES NIE PRZEKRACZAJĄCY TRZECH DNI ROBOCZYCH, NA ŻĄDANIE TAKIEJ OSOBY LUB CZŁONKA TAKIEJ GRUPY DOTYCZY MOŻLIWOŚCI WYSŁUCHANIA. JEŻELI OSOBA LUB GRUPA WYZNACZONA DO PODDZIAŁU DWÓCH Z TEJ SEKCJI MUSI BYĆ WYKONYWANA POZA TRZECH DNI ROBOCZYCH, POSIADA DODATKOWE ZAMÓWIENIE KOMISARZA NA PODSTAWIE PODDZIAŁÓW DWÓCH I OSIEM Z TEJ SEKCJI.

7. GDY OSOBA LUB GRUPA ZOSTAJE WYKONANA NA PODSTAWIE PODZIAŁU DWÓCH Z TEJ SEKCJI NA OKRES PRZEKRACZAJĄCY TRZY DNI ROBOCZE I TAKIE OSOBY LUB CZŁONEK TAKIEJ GRUPY WNIOSKUJĄ O ZWOLNIENIE, GŁÓWNY LUB JEGO LUB JEJ WYSŁANA POSTANOWIENIE SĄDOWE ZEZWALAJĄCE NA TAKIE ZATRZYMANIE W CIĄGU TRZECH DNI ROBOCZYCH PO TAKIM WNIOSKU DO KONIEC PIERWSZEGO DNIA ROBOCZEGO PO TAKI SOBOTĘ, NIEDZIELĘ LUB ŚWIĘTA PRAWNE, KTÓRE WNIOSEK ZAWIERA WNIOSEK O WYSŁUCHANIE. PO KAŻDYM WNIOSKU O ZWOLNIENIE ZWOLNIENIA Z TYTUŁU ZWOLNIENIA ZATRZYMANIE NIE BĘDZIE TRWAŁ DŁUŻEJ NIŻ PIĘĆ DNI ROBOCZYCH W PRZYPADKU BRAKU POSTANOWIENIA SĄDOWEGO ZEZWALAJĄCEGO NA ZASTRZEŻENIE. NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ, W ŻADNYM WYPADKU NIE MOŻE BYĆ POZOSTAŁA OSOBA NA DŁUŻEJ NIŻ sześćdziesiąt dni bez nakazu sądowego uprawniającego do takiego aresztu. W ciągu dziewięciu dni po wydaniu postanowienia sądu wstępnego o zezwolenie na pozbawienie wolności, a następnie w ciągu dziewięćdziesięciu dni kaŜdego kolejnego przeglądu sądowego, dyrektor lub jego lub jego pełnomocnik będzie dąŜył do dalszego rozpatrzenia przez sąd tego wyroku. W KAŻDYM SĄDZIE POSTĘPOWANIE W CELU WYKONANIA POSTANOWIENIA GUBERNATORA LUB JEGO LUB JEJ PRZEDSTAWICIELA DLA USUNIĘCIE LUB ZATRZYMANIE OSOBY LUB GRUPY WYDANE NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO PODZIAŁU LUB W CELU PRZEGLĄDU CIĄGŁEGO ZATRZYMANIA OSOBY LUB GRUPY, GŁÓWNEGO LUB JEGO LUB JEJ PRZEDELEGOWANYCH OKOLICZNOŚCI I KONIECZNOŚCI STANUJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWO DOWODUJE SZCZEGÓLNE OKOLICZNOŚCI I KONIECZNOŚĆ .

8. (A) KOPIA WSZELKIEGO ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZATRZYMANIA GŁÓWNEGO LUB JEGO LUB JEJ PRZEDSTAWICIELA WYDANEGO NA PODSTAWIE PODDZIAŁU DWÓCH Z TEJ SEKCJI BĘDZIE PRZEKAZANA KAŻDEMU OKREŚLONEJ OSOBIE; JEDNAK, JEŚLI ZAMÓWIENIE DOTYCZY GRUPY OSÓB I DOSTARCZENIE INDYWIDUALNYCH KOPII JEST NIEPRAWIDŁOWE, MOŻE BYĆ WYSŁANE W WYRAŹNYM MIEJSCU W MIEJSCU ZATRZYMANIA. WSZELKIE POSTANOWIENIE KOMISARZA ZATRZYMANIA W ZAKRESIE ZATRZYMANIA NA PODSTAWIE DWÓCH Z TEJ SEKCJI BĘDZIE OKREŚLONE:

(I) CEL ZATRZYMANIA ORAZ ORGAN PRAWNY, NA KTÓRYM WYDANO POSTANOWIENIE, W TYM POSZCZEGÓLNE SEKCJE NINIEJSZEGO ARTYKUŁU LUB INNEGO PRAWA LUB ROZPORZĄDZENIA;

(II) OPIS OKOLICZNOŚCI I / LUB ZACHOWANIA OSOBY KONIECZNEJ LUB GRUPY STANOWIĄCE PODSTAWĘ WYDANIA ZAMÓWIENIA;

(III) MNIEJ OGRANICZAJĄCE ALTERNATYWY, KTÓRE BYŁY SPRÓBOWANE I BYŁY NIEUDANE ORAZ MNIEJ OGRANICZAJĄCE ALTERNATYWY, KTÓRE BYŁY ROZWAŻANE I ODRZUCANE, ORAZ PRZYCZYNY TAKIE ALTERNATYWNE ZOSTAŁY ODRZUCONE;

(IV) POWIADOMIENIE WSKAZUJĄCE OSOBĘ LUB GRUPĘ, O KTÓRYCH MA PRAWO ŻĄDANIA ZWOLNIENIA Z ARESZTOWANIA, ORAZ INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA TAKIEGO WNIOSKU;

(V) POWIADOMIENIE INFORMUJĄCE OSOBĘ LUB GRUPĘ, KTÓRA USTALA, ŻE MA PRAWO DO REPREZENTACJI PRZEZ RADĘ PRAWNĄ I ŻE NA ŻĄDANIE TAKIEJ OSOBY LUB GRUPY DOSTĘPU DO RADY ZOSTANIE UŁATWIONE W ZAKRESIE W RAMACH MOŻLIWOŚCI; I

(VI) POWIADOMIENIE DOTYCZĄCE OSOBY LUB GRUPY OKREŚLAJĄCEJ SIĘ, ŻE MOŻE DOSTARCZAĆ ADRESY I / LUB NUMERY TELEFONICZNE PRZYJACIÓŁ I / LUB KREWNYCH, O OTRZYMYWANIU POWIADOMIENIA O ZATRZYMANIU OSOBY, ORAZ ŻE DEPARTAMENT ZWRÓCONY NA DETĘ W MOŻLIWYM ZAKRESIE NALEŻY POWIADOMIĆ TAKIEJ RZECZYWISTEJ LICZBIE OSÓB, ŻE OSOBA JEST USZKODZONA.

(B) PONADTO, ZAMÓWIENIE WYDANE NA PODSTAWIE PODDZIAŁÓW DWÓCH I SIEDEM NINIEJSZEJ SEKCJI, WYMAGAJĄCE ZATRZYMANIA OSOBY LUB GRUPY NA OKRES PRZEKRACZAJĄCY TRZY DNI ROBOCZE, WYMAGA:

(I) POINFORMOWAĆ OSOBĘ LUB GRUPĘ, O KTÓREJ SĄ USTALONE, ŻE ARESZTOWANIE NIE BĘDZIE TRWAŁO WIĘCEJ NIŻ PIĘĆ DNI ROBOCZYCH PO ZŁOŻENIU WNIOSKU O ZWOLNIENIE ZWOLNIENIA

(II) PORADAĆ OSOBĘ LUB GRUPĘ OKREŚLONĄ, ŻE BEZ WZGLĘDU WNIOSKUJĄCEGO O ZWOLNIENIE Z ARESZTOWANIA LUB NIE WNIOSKUJĄCEGO ZE ZWOLNIENIA, GUBERNATOR LUB JEGO LUB JEJ DELEGAT MUSZĄ UZYSKAĆ ​​POSTANOWIENIE SĄDU O ZEZWOLENIU NA ZASTRZEŻENIE W CIĄGU SZEŚCIU DNI I WIĘCEJ PO SĄDZIE PRZEGLĄD SĄDOWY TYMCZASOWEGO TYMCZASU TYMCZASU W CIĄGU DZIEWIĘCIĘCIU DNI TAKIEGO POSTANOWIENIA SĄDOWEGO I W CIĄGU DZIESIĘCIU DNI KAŻDEGO PÓŹNIEJSZEGO PRZEGLĄDU SĄDOWEGO; ORAZ (III) PORADAĆ OSOBĘ LUB GRUPĘ USTALAJĄCĄ, ŻE MAJĄ PRAWO DO ŻĄDANIA UDZIELENIA RADY PRAWNEJ, ŻE NA ŻĄDANIE RADY ZOSTANIE PRZEKAZANE, JEŚLI I W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI W OKOLICZNOŚCIACH, A JEŻELI RADA JEST DOSTARCZONA, ŻE POTWIERDZENIE TAKIEGO COUNSELA ZOSTANIE POWIADOMIONE, ŻE .

9. OSOBA, KTÓRA JEST PRZEZNACZONA W OBIEKCIE MEDYCZNYM LUB INNYM ODPOWIEDNIM OBIEKCIE LUB POMIESZCZENIU, NIE POWINNA PROWADZIĆ SIEBIE ANI SIEBIE W NIEPOPRAWNY SPOSÓB ORAZ NIE POCHODZIĆ ANI NIE PRÓBOWAĆ OPUSZCZAĆ TAKIEGO URZĄDZENIA LUB POMIESZCZENIA BEZ POCHODZENIA TA SEKCJA.

10. GDZIE KONIECZNE I WYKONALNE W OKOLICZNOŚCIACH, DOSTARCZANE SĄ TŁUMACZE JĘZYKOWE I OSOBY UMIEJĘTNE W KOMUNIKACJI WIDZIALNOŚCI I SŁUCHU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

11. POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ SEKCJI NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA DO WYDAWANIA ZAMÓWIEŃ ZGODNIE Z § 11.21 MIASTA KODEKSU ZDROWIA NOWEGO JORKA.

12. W uzupełnieniu do nakazów usunięcia lub zatrzymania, o których mowa w pododdziale XNUMX z tej sekcji, i bez wpływu lub ograniczenia jakichkolwiek innych organów, które komisarz może mieć w innym przypadku, gubernator lub jego lub jego pełnomocnik może, w jego lub jego decyzji ORAZ DĄŻAĆ DO WYKONANIA WSZELKICH INNYCH ROZKAZÓW, KTÓRE ON LUB ONA OKREŚLA KONIECZNE LUB WŁAŚCIWE W CELU ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ LUB PRZENOSZENIA CHORÓB ZARAŹNYCH LUB INNYCH CHOROBÓW, KTÓRE MOGĄ ZAGROŻAĆ DLA ZDROWIA PUBLICZNEGO W TYM, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO ZAMÓWIEŃ WYMAGAJĄCYCH WYKLUCZENIA JAKIEJKOLWIEK OSOBY LUB OSÓB, KTÓRE NIE SĄ ZAJĘCIAMI DZIAŁU; Pozostawać w izolacji lub kwarantowaniu w domu lub w wybranym przez tę osobę lokalu, który jest dopuszczalny na wydziale i w takich warunkach i przez taki okres, jak zapobiegnie przenoszeniu się choroby zakaźnej lub innej choroby; ŻĄDANIA BADAŃ LUB BADAŃ LEKARSKICH OSÓB, KTÓRE MOGĄ BYĆ NARAŻONE LUB ZARAŻONE NA CHOROBĘ ZARAŹNĄ LUB KTÓRE MOGŁY BYĆ NARAŻONE LUB ZARAŻONE NIEBEZPIECZNYMI ILOŚCIAMI MATERIAŁÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH LUB TOKSYCZNYCH CHEMIKALIÓW; ŻĄDANIE OD OSOBY, KTÓRA ZOSTAŁA NARAŻONA NA CHOROBĘ ZARAŻĄCĄ LUB ZARAŻONA DO ZAKOŃCZENIA ODPOWIEDNIEGO, ZALECANEGO KURSU LECZENIA, LECZENIA ZAPOBIEGAWCZEGO LUB SZCZEPIENIA, W TYM BEZPOŚREDNIO PRZESTRZEGAJĄCYCH LECZENIA ZABRONIONEGO LUB WYMAGAĆ OSOBY, KTÓRA ZOSTAŁA ZANIECZYSZCZONA NIEBEZPIECZNYMI ILOŚCIAMI MATERIAŁÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH LUB TOKSYCZNYCH CHEMIKALIÓW, TAKICH, CO STANOWIĄ NIEBEZPIECZEŃSTWO DLA INNYCH OSÓB, PODEJMOWANIA PROCEDUR UZDATNIAJĄCYCH ZA KONIECZNE PRZEZ DEPARTAMIN. TAKIE OSOBY LUB OSOBY, NA ŻĄDANIE, MAJĄ MOŻLIWOŚĆ WYSŁUCHANIA, ALE PRZEPISY PODZIAŁÓW OD DWÓCH DO JEDEN Z TYCH SEKCJI NIE MOGĄ ZASTOSOWAĆ W INNY SPOSÓB.

13. POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ SEKCJI NIE MOGĄ BYĆ TWORZONE W CELU ZEZWOLENIA LUB WYMAGAJĄCEGO WYMUSZONEGO PODANIA JAKICHKOLWIEK LEKÓW BEZ UPRZEDNIEGO ROZKAZU SĄDOWEGO.

§ 2. Akt ten wchodzi w życie trzydziestego dnia po uprawomocnieniu się. Ze skutkiem natychmiastowym dodanie, zmiana i / lub uchylenie jakiejkolwiek zasady lub rozporządzenia niezbędnego do wykonania niniejszej ustawy w dniu jej wejścia w życie jest upoważnione do wprowadzenia i uzupełnienia w lub przed tą datą.

Przeczytaj oryginał rachunku…

O wydawcy

Patrick Wood
Patrick Wood jest wiodącym i krytycznym ekspertem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, zielonej gospodarki, agendy 21, 2030 i historycznej technokracji. Jest autorem Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (2015) i współautorem Trilaterals Over Washington, Volumes I i II (1978–1980) wraz z nieżyjącym Antonim C. Suttonem.
Zapisz się!
Powiadamiaj o
gość

14 Komentarze
Starsze
Najnowszy Najczęściej zagłosowano
Informacje zwrotne w linii
Wyświetl wszystkie komentarze
Laura Ann

Cuomo i inni gubernatorzy są zwolennikami marksizmu / Agendy 2030, a inne stany skrajnie lewicowe pójdą za nimi, jeśli Nowy Jork to przejdzie. Młodsi / w średnim wieku mężczyźni muszą wyrosnąć na kolce, wyjść i oprzeć się wszelkim naruszeniom praw obywatelskich / prawa do przemieszczania się / podróżowania w całym stanie. Linie lotnicze, pociągi mają własne zasady podróżowania. Bary, restauracje i centra fitness mają prawo do prowadzenia działalności i zarabiania na życie.

Arnie

Wszyscy lepiej się obudźmy. Posunęli się za daleko.

PatriotaPene

To mnie irytuje bez końca. Nikt nie ma prawa mówić, że ktoś stanowi zagrożenie dla zdrowia społeczeństwa, z wyjątkiem licencjonowanego lekarza. A potem, jeśli ta osoba jest zagrożona dla zdrowia, powinna być w szpitalu, na miłość boską. Nie ma „gubernatora”, który byłby uprawniony do podjęcia takiej decyzji. Ci ludzie myślą, że mogą stworzyć dowolne prawo, a ludzie będą go przestrzegać. Oh zapomniałem…. maski… .. ludzie są temu posłuszni. Co za płaczący wstyd, wstyd to jest. To nie jest zwykły nonsens, to NIE ma sensu.

Elle

Nie mogłem więcej czytać tego ohydnego, FASCISTOWEGO dokumentu. Jest to wezwanie do uwięzienia opinii publicznej z dowolnego powodu, w tym niechcianych „zachowań” bez możliwości regresu, bez praw, żadnych wolności w jej języku. NY oficjalnie rezygnuje z Karty Praw dla swoich mieszkańców. Mają nawet lukę w udzielaniu porady prawnej, jeśli Cię na nią nie stać, tj. Obywatele USA i mieszkańcy Nowego Jorku oficjalnie NIE MAJĄ NA PODSTAWIE KONSTYTUCJI ŻADNYCH PRAW do otrzymania adwokata, chyba że stan zdecyduje, że może / chce go udzielić. Ten dokument jest pod każdym względem całkowicie niekonstytucyjny.... Czytaj więcej "

Vickie Zaccardo

To samo tutaj. Obraca mój żołądek

Vickie Zaccardo

Ledwo mogę to przeczytać. Obrzydza mnie. Cuomo mnie brzydzi. Większość rządu (jeśli można ich tak nazwać) nienawidzi mnie. Każdy, kto się z tym zgadza, brzydzi mnie.

S Abraham

Ludzie powinni zrozumieć, że nie mogą trzymać Boga z dala od swojego życia, a następnie oczekiwać od Boga jakiejkolwiek ochrony. Chrześcijanie powinni naprawdę wierzyć w ewangelię Jezusa Chrystusa i żyć zgodnie z nią. Kiedy chrześcijanie wierzą w takie doktryny, jak wieczne bezpieczeństwo, prowadzą nieprawe życie i przekręcają pisma święte, aby wspierać doczesne plany, nie mogą oczekiwać ochrony przed złem. Kiedy ludzie przyjmą Ewangelię i modlą się do Boga o pomoc, będzie pomoc. Kiedy chrześcijanie na całym świecie pokutują i modlą się, może otrzymać pomoc od Boga.

Bea P.

ten zły człowiek musi zostać usunięty z urzędu, a także wszyscy jego kumple Są zagrożeniem dla naszego zdrowia !!!!
Tak, musimy stanąć w obronie naszych niezbywalnych praw nadanych przez naszego Stwórcę i uwolnić społeczeństwo od takiego szlamu i zła!

Bea P.

cuomo TO TY, KTÓRY JEST NIEBEZPIECZNY DLA SPOŁECZEŃSTWA !!!!