Pełny tekst: Nowa agenda miejska przyjęta przez konferencję ONZ w sprawie mieszkalnictwa i zrównoważonego rozwoju (Habitat III)

Nowa agenda miejska przyjętaNowa agenda miejska przyjęta
Udostępnij tę historię!

Nie pozostaje nic do powiedzenia poza tym, że musisz sam przeczytać ten dokument. W końcu będzie to nowy dokument „kontrolujący” życie w miastach, miasteczkach i wioskach na nadchodzące dziesięciolecia. ONZ podchodzi do tego śmiertelnie poważnie i ma za sobą ciężar świata.  Edytor TN

New Urban Agenda

Deklaracja Quito w sprawie zrównoważonych miast i osad ludzkich dla wszystkich

1. My, szefowie państw i rządów, ministrowie i wysocy przedstawiciele, zebraliśmy się na Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie mieszkalnictwa i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich (Habitat III) od 17 do 20 Październik 2016 w Quito, z udziałem samorządów lokalnych i lokalnych, parlamentarzystów, społeczeństwo obywatelskie, ludność tubylcza i społeczności lokalne, sektor prywatny, specjaliści i praktycy, społeczność naukowa i akademicka oraz inne odpowiednie zainteresowane strony w celu przyjęcia nowej agendy miejskiej.

2. Według 2050 liczba ludności miejskiej na świecie niemal się podwoi, co czyni urbanizację jednym z najbardziej transformujących trendów XXI wieku. Populacje, działalność gospodarcza, interakcje społeczne i kulturowe, a także skutki środowiskowe i humanitarne są coraz bardziej skoncentrowane w miastach, co stwarza ogromne wyzwania w zakresie zrównoważonego rozwoju w zakresie mieszkalnictwa, infrastruktury, podstawowych usług, bezpieczeństwa żywnościowego, zdrowia, edukacji, godnych miejsc pracy, bezpieczeństwa i zasoby naturalne, między innymi.

3. Od czasu Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Osiedli Ludzkich w Vancouver w 1976 i Stambule w 1996 oraz przyjęcia Milenijnych Celów Rozwoju w 2000, zaobserwowaliśmy poprawę jakości życia milionów mieszkańców miast, w tym slumsów i nieformalnego osadnictwa mieszkańcy. Jednak utrzymywanie się wielu form ubóstwa, rosnące nierówności i degradacja środowiska pozostają jednymi z głównych przeszkód dla zrównoważonego rozwoju na całym świecie, a wykluczenie społeczne i gospodarcze oraz segregacja przestrzenna są często niezaprzeczalną rzeczywistością w miastach i osadach ludzkich.

4. Nadal daleko nam do odpowiedniego zajęcia się tymi i innymi istniejącymi i pojawiającymi się wyzwaniami, i istnieje potrzeba wykorzystania możliwości, jakie daje urbanizacja jako siła napędowa trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, rozwój społeczny i kulturowy oraz ochrona środowiska, a także jego potencjalny wkład w osiągnięcie transformacyjnego i zrównoważonego rozwoju.

5. Poprzez ponowne omówienie sposobu planowania, projektowania, finansowania, rozwoju, zarządzania i zarządzania miastami i osadami, Nowa agenda miejska pomoże położyć kres ubóstwu i głodowi we wszystkich jego formach i wymiarach; zmniejszać nierówności; promować trwały, sprzyjający włączeniu społecznemu i trwały wzrost gospodarczy; osiągnąć równość płci i upodmiotowienie wszystkich kobiet i dziewcząt, aby w pełni wykorzystać ich istotny wkład w zrównoważony rozwój; poprawić ludzkie zdrowie i dobre samopoczucie; sprzyjać odporności; i chronić środowisko.

6. W pełni uwzględniamy kamień milowy osiągnięć roku 2015, w szczególności Agendę 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym cele zrównoważonego rozwoju, Agendę działania Addis Abeba z trzeciej międzynarodowej konferencji w sprawie finansowania rozwoju, porozumienie paryskie przyjęte na mocy Zjednoczonego Królestwa Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, ramowa strategia Sendai w zakresie ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych na okres 2015 – 2030, wiedeński program działań dla krajów rozwijających się pozbawionych dostępu do morza na dekadę 2014 – 2024, przyspieszone sposoby działania w małych rozwijających się krajach rozwijających się oraz Stambuł Program działań dla krajów najsłabiej rozwiniętych na dekadę 2011 – 2020. Bierzemy również pod uwagę Deklarację z Rio w sprawie środowiska i rozwoju, Światowy szczyt w sprawie zrównoważonego rozwoju, Światowy szczyt w sprawie rozwoju społecznego, Program działań Międzynarodowej Konferencji ds. Ludności i Rozwoju, Pekińską Platformę Działania, Konferencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zrównoważonego rozwoju i działań następczych po tych konferencjach.

7. Uznając, że nie przyniósł on uzgodnionego międzyrządowego wyniku, odnotowujemy Światowy Szczyt Humanitarny, który odbył się w maju 2016 w Stambule.

8. Uznajemy wkład rządów krajowych, a także wkład samorządów lokalnych i regionalnych, w definicję nowej agendy miejskiej, i zwracamy uwagę na drugie światowe zgromadzenie samorządów lokalnych i regionalnych.

9. Nowa agenda miejska potwierdza nasze globalne zaangażowanie w zrównoważony rozwój obszarów miejskich jako kluczowy krok na drodze do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju w zintegrowany i skoordynowany sposób na poziomie globalnym, regionalnym, krajowym, niższym niż krajowy i lokalnym, z udziałem wszystkich odpowiednich podmiotów. Wdrożenie nowej agendy miejskiej przyczynia się do wdrożenia i lokalizacji agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju w sposób zintegrowany oraz do osiągnięcia

Cele i zadania zrównoważonego rozwoju, w tym cel 11 polegający na włączeniu miast i osiedli ludzkich w integrację, bezpieczeństwo, odporność i trwałość.

10. Nowa agenda miejska uznaje, że kultura i różnorodność kulturowa są źródłem wzbogacenia ludzkości i wnoszą istotny wkład w zrównoważony rozwój miast, osad ludzkich i obywateli, umożliwiając im odgrywanie aktywnej i wyjątkowej roli w inicjatywach rozwojowych. W nowej agendzie miejskiej uznaje się ponadto, że kultura powinna być brana pod uwagę przy promowaniu i wdrażaniu nowych zrównoważonych modeli konsumpcji i produkcji, które przyczyniają się do odpowiedzialnego wykorzystania zasobów i przeciwdziałają negatywnym skutkom zmian klimatu.

Nasza wspólna wizja

11. Podzielamy wizję miast dla wszystkich, odnoszącą się do równego wykorzystania i korzystania z miast i osiedli ludzkich, starając się promować integrację i zapewnić wszystkim mieszkańcom obecnych i przyszłych pokoleń, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, możliwość zamieszkiwania i produkcji sprawiedliwe, bezpieczne, zdrowe, dostępne, niedrogie, odporne i zrównoważone miasta i osiedla ludzkie w celu wspierania dobrobytu i jakości życia dla wszystkich. Odnotowujemy wysiłki niektórych rządów krajowych i lokalnych zmierzające do zapisania tej wizji, zwanej „prawem do miasta”, w ich ustawodawstwie, deklaracjach politycznych i kartach.

12. Naszym celem jest osiągnięcie miast i osiedli ludzkich, w których wszyscy ludzie mogą korzystać z równych praw i szans, a także z ich podstawowych wolności, kierując się celami i zasadami Karty Narodów Zjednoczonych, w tym pełnym poszanowaniem prawa międzynarodowego. W związku z tym nowa agenda miejska opiera się na Powszechnej deklaracji praw człowieka, międzynarodowych traktatach dotyczących praw człowieka, deklaracji milenijnej i wyniku światowego szczytu 2005. Informują o tym inne instrumenty, takie jak Deklaracja o prawie do rozwoju.

13. Przewidujemy, że miasta i osady ludzkie:

(a) Wypełniają swoją funkcję społeczną, w tym społeczną i ekologiczną funkcję ziemi, w celu stopniowego osiągania pełnej realizacji prawa do odpowiednich warunków mieszkaniowych jako elementu prawa do odpowiedniego poziomu życia, bez dyskryminacji, powszechnego dostępu do bezpiecznej i niedrogiej wody pitnej i urządzeń sanitarnych, a także równego dostępu dla wszystkich do dóbr publicznych i usług wysokiej jakości w obszarach takich jak bezpieczeństwo żywnościowe i żywienie, zdrowie, edukacja, infrastruktura, mobilność i transport, energia, jakość powietrza i środki utrzymania;

(b) są partycypacyjne; promować zaangażowanie obywatelskie; wywołać poczucie przynależności i własności wśród wszystkich ich mieszkańców; nadać priorytet bezpiecznym, integracyjnym, dostępnym, zielonym i wysokiej jakości przestrzeniom publicznym przyjaznym dla rodzin; w stosownych przypadkach zwiększać interakcje społeczne i międzypokoleniowe, przejawy kulturowe i uczestnictwo polityczne; oraz sprzyjanie spójności społecznej, integracji i bezpieczeństwu w spokojnych i pluralistycznych społeczeństwach, w których potrzeby wszystkich mieszkańców są zaspokajane, uznając szczególne potrzeby osób znajdujących się w trudnej sytuacji;

(c) Osiągnąć równość płci i wzmocnić pozycję wszystkich kobiet i dziewcząt poprzez zapewnienie kobietom pełnego i skutecznego uczestnictwa oraz równych praw we wszystkich dziedzinach i przywództwa na wszystkich szczeblach decyzyjnych; zapewniając wszystkim kobietom godną pracę i równe wynagrodzenie za taką samą pracę lub pracę tej samej wartości; oraz poprzez zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji, przemocy i nękania kobiet i dziewcząt w miejscach prywatnych i publicznych oraz ich eliminowanie;

(d) sprostać wyzwaniom i możliwościom obecnego i przyszłego trwałego, sprzyjającego włączeniu społecznemu i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, pobudzając urbanizację do transformacji strukturalnej, wysokiej wydajności, działań o wartości dodanej i efektywnego gospodarowania zasobami, wykorzystując lokalne gospodarki i zwracając uwagę na wkład nieformalnego gospodarka, jednocześnie wspierając trwałe przejście do gospodarki formalnej;

(e) wypełniają swoje funkcje terytorialne ponad granicami administracyjnymi oraz działają jako węzły i czynniki napędzające zrównoważony, zrównoważony i zintegrowany rozwój obszarów miejskich i terytorialnych na wszystkich poziomach;

(f) Promowanie planowania i inwestycji uwzględniających wiek i płeć na rzecz zrównoważonej, bezpiecznej i dostępnej mobilności w mieście dla wszystkich oraz zasobooszczędnych systemów transportu dla pasażerów i towarów, skutecznie łącząc ludzi, miejsca, towary, usługi i możliwości gospodarcze;

(g) Przyjęcie i wdrożenie ograniczenia ryzyka klęsk żywiołowych i zarządzania nimi, zmniejszenie podatności na zagrożenia, budowanie odporności i reagowania na zagrożenia naturalne i spowodowane przez człowieka oraz wspieranie łagodzenia zmian klimatu i przystosowywania się do nich;

(h) Ochrona, konserwacja, przywracanie i promocja ich ekosystemów, wody, siedlisk przyrodniczych i różnorodności biologicznej, minimalizowanie ich wpływu na środowisko oraz zmiana zrównoważonych modeli konsumpcji i produkcji.

Nasze zasady i zobowiązania

14. Aby zrealizować naszą wizję, postanawiamy przyjąć nową agendę miejską, kierując się następującymi powiązanymi zasadami:

(a) nie pozostawiaj nikogo w tyle, porzucając ubóstwo we wszystkich jego formach i wymiarach, w tym eliminując skrajne ubóstwo; poprzez zapewnienie równych praw i szans, różnorodności społeczno-ekonomicznej i kulturowej oraz integracji w przestrzeni miejskiej; poprzez poprawę warunków życia, edukacji, bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia, zdrowia i dobrostanu, w tym przez zakończenie epidemii HIV / AIDS, gruźlicy i malarii; promując bezpieczeństwo i eliminując dyskryminację i wszelkie formy przemocy; poprzez zapewnienie udziału społeczeństwa zapewniającego bezpieczny i równy dostęp dla wszystkich; oraz zapewniając wszystkim równy dostęp do infrastruktury fizycznej i społecznej oraz podstawowych usług, a także do odpowiednich i niedrogich mieszkań;

(b) Zapewnienie zrównoważonych i sprzyjających integracji gospodarek miejskich poprzez wykorzystanie korzyści aglomeracji z dobrze zaplanowanej urbanizacji, w tym wysokiej wydajności, konkurencyjności i innowacji; poprzez promowanie pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich; poprzez zapewnienie tworzenia godnych miejsc pracy i równego dostępu dla wszystkich do zasobów i możliwości gospodarczych i produkcyjnych; oraz zapobiegając spekulacjom gruntów, promując bezpieczne użytkowanie gruntów i zarządzając kurczeniem się miast, w stosownych przypadkach;

(c) Zapewnienie zrównoważenia środowiskowego poprzez promowanie czystej energii i zrównoważonego użytkowania gruntów i zasobów w rozwoju obszarów miejskich; poprzez ochronę ekosystemów i różnorodności biologicznej, w tym przyjęcie zdrowego stylu życia w zgodzie z naturą; promując zrównoważone wzorce konsumpcji i produkcji; poprzez budowanie odporności miejskiej; poprzez zmniejszenie ryzyka katastrofy; oraz łagodząc zmiany klimatu i dostosowując się do nich.

15. Zobowiązujemy się do pracy nad zmianą paradygmatu miejskiego w celu opracowania nowej agendy miejskiej, która:

(a) ponownie omówimy sposób, w jaki planujemy, finansujemy, rozwijamy, zarządzamy i zarządzamy miastami i osadami ludzkimi, uznając zrównoważony rozwój miejski i terytorialny za niezbędny do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i dobrobytu dla wszystkich;

(b) Uznanie, w stosownych przypadkach, wiodącej roli rządów krajowych w określaniu i wdrażaniu integracyjnych i skutecznych polityk miejskich i ustawodawstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, a także równie istotnego wkładu samorządów lokalnych i regionalnych, a także społeczeństwa obywatelskiego i innych odpowiednie zainteresowane strony, w sposób przejrzysty i odpowiedzialny;

(c) Przyjęcie trwałych, zorientowanych na ludzi, uwzględniających wiek i płeć zintegrowanych podejść do rozwoju obszarów miejskich i terytorialnych poprzez wdrażanie polityk, strategii, rozwoju zdolności i działań na wszystkich poziomach, w oparciu o podstawowe czynniki napędzające zmiany, w tym:

(i) Opracowywanie i wdrażanie polityk miejskich na odpowiednim poziomie, w tym w partnerstwach lokalnych, krajowych i wielostronnych, budowanie zintegrowanych systemów miast i osiedli ludzkich oraz promowanie współpracy między wszystkimi szczeblami administracji, aby umożliwić im osiągnięcie zrównoważonego zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich ;

(ii) Wzmocnienie zarządzania miastem dzięki solidnym instytucjom i mechanizmom, które wzmacniają i włączają interesariuszy miejskich, a także odpowiednie kontrole i równowagę, zapewniając przewidywalność i spójność planów rozwoju obszarów miejskich, aby umożliwić włączenie społeczne, trwały, sprzyjający włączeniu społecznemu i trwały wzrost gospodarczy oraz ochronę środowiska ochrona;

(iii) Wzmocnienie długoterminowego i zintegrowanego planowania i projektowania urbanistycznego i terytorialnego w celu optymalizacji wymiaru przestrzennego formy miejskiej i zapewnienia pozytywnych rezultatów urbanizacji;

(iv) Wsparcie skutecznych, innowacyjnych i zrównoważonych ram finansowania i instrumentów umożliwiających wzmocnione finansowanie gminne i lokalne systemy podatkowe w celu tworzenia, utrzymywania i dzielenia wartości generowanej przez zrównoważony rozwój obszarów miejskich w sposób integracyjny.

Wezwanie do działania

16. Chociaż specyficzne warunki w miastach każdej wielkości, miasteczkach i wsiach są różne, potwierdzamy, że Nowa agenda miejska ma charakter uniwersalny, oparty na uczestnictwie i skoncentrowana na ludziach; chroni planetę; i ma długoterminową wizję, określającą priorytety i działania na poziomie globalnym, regionalnym, krajowym, niższym niż krajowy i lokalnym, które rządy i inne zainteresowane strony w każdym kraju mogą przyjąć w zależności od ich potrzeb.

17. Będziemy pracować nad wdrożeniem nowej agendy miejskiej w naszych własnych krajach oraz na szczeblu regionalnym i globalnym, biorąc pod uwagę różne realia krajowe, możliwości i poziomy rozwoju oraz przestrzegając krajowych przepisów i praktyk, a także polityk i priorytetów.

18. Potwierdzamy wszystkie zasady Deklaracji z Rio w sprawie środowiska i rozwoju, w tym między innymi zasadę wspólnej, ale zróżnicowanej odpowiedzialności, określoną w zasadzie 7.

19. Uznajemy, że przy wdrażaniu nowej agendy miejskiej należy zwrócić szczególną uwagę na rozwiązywanie wyjątkowych i pojawiających się wyzwań związanych z rozwojem obszarów miejskich, przed którymi stoją wszystkie kraje, w szczególności kraje rozwijające się, w tym kraje afrykańskie, kraje najsłabiej rozwinięte, kraje rozwijające się bez dostępu do morza i małe rozwijające się wyspy wyspiarskie, ponieważ a także konkretne wyzwania, przed którymi stoją kraje o średnich dochodach. Szczególną uwagę należy również zwrócić na kraje znajdujące się w sytuacji konfliktu, a także kraje i terytoria pod okupacją zagraniczną, kraje po zakończeniu konfliktu oraz kraje dotknięte klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka.

20. Uznajemy potrzebę zwrócenia szczególnej uwagi na zajęcie się wieloma formami dyskryminacji, na które napotykają między innymi kobiety i dziewczęta, dzieci i młodzież, osoby niepełnosprawne, osoby żyjące z HIV / AIDS, osoby starsze, ludność tubylcza i społeczności lokalne, slumsy i mieszkańcy nieformalnych osadników, bezdomni, pracownicy, drobni rolnicy i rybacy, uchodźcy, powracający i wewnętrznie przesiedleni oraz migranci, niezależnie od ich statusu migracyjnego.

21. Wzywamy wszystkie rządy krajowe, regionalne i lokalne, a także wszystkie odpowiednie zainteresowane strony, zgodnie z krajowymi politykami i przepisami, do ożywienia, wzmocnienia i tworzenia partnerstw, poprawy koordynacji i współpracy w celu skutecznego wdrożenia nowej agendy miejskiej i realizacji naszej wspólnej wizji.

22. Przyjmujemy tę nową agendę miejską jako zbiorową wizję i zaangażowanie polityczne na rzecz promowania i realizacji zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz jako historyczną okazję do wykorzystania kluczowej roli miast i osiedli ludzkich jako motorów zrównoważonego rozwoju w coraz bardziej zurbanizowanym świecie.

Plan wdrożenia Quito dla nowej agendy miejskiej

23. Postanawiamy wdrożyć nową agendę miejską jako kluczowy instrument umożliwiający władzom krajowym, regionalnym i lokalnym oraz wszystkim zainteresowanym stronom osiągnięcie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

Przekształcające zobowiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich

24. Aby w pełni wykorzystać potencjał zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, podejmujemy następujące transformacyjne zobowiązania poprzez zmianę paradygmatu miejskiego, opartą na zintegrowanych i niepodzielnych wymiarach zrównoważonego rozwoju: społecznym, gospodarczym i środowiskowym.

Zrównoważony rozwój obszarów miejskich na rzecz włączenia społecznego i eliminacji ubóstwa

25. Uznajemy, że wyeliminowanie ubóstwa we wszystkich jego formach i wymiarach, w tym skrajnego ubóstwa, jest największym globalnym wyzwaniem i niezbędnym warunkiem zrównoważonego rozwoju. Uznajemy również, że rosnąca nierówność i utrzymywanie się wielu wymiarów ubóstwa, w tym rosnąca liczba mieszkańców slumsów i nieformalnych osadników, wpływa zarówno na kraje rozwinięte, jak i rozwijające się, a także na organizację przestrzenną, dostępność i projektowanie przestrzeni miejskiej, a także ponieważ infrastruktura i świadczenie podstawowych usług, wraz z polityką rozwoju, mogą promować lub utrudniać spójność społeczną, równość i integrację.

26. Zobowiązujemy się do rozwoju obszarów miejskich i wiejskich, który jest skoncentrowany na ludziach, chroni planetę, jest dostosowany do wieku i płci oraz do realizacji wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności, ułatwiając wspólne życie, kończąc wszelkie formy dyskryminacji i przemocy oraz wzmocnienie pozycji wszystkich osób i społeczności przy jednoczesnym umożliwieniu im pełnego i znaczącego uczestnictwa. Ponadto zobowiązujemy się do promowania kultury i poszanowania różnorodności i równości jako kluczowych elementów humanizacji naszych miast i osad ludzkich.

27. Potwierdzamy nasze zobowiązanie, że nikt nie pozostanie w tyle, i zobowiązujemy się do promowania równych szans i korzyści, jakie może zaoferować urbanizacja, i które umożliwiają wszystkim mieszkańcom, niezależnie od tego, czy żyją w formalnych lub nieformalnych osadach, prowadzić godne, godne i satysfakcjonujące życie oraz osiągnąć swój pełny potencjał ludzki

28. Zobowiązujemy się do zapewnienia pełnego poszanowania praw człowieka uchodźców, osób wewnętrznie przesiedlonych i migrantów, niezależnie od ich statusu migracyjnego, oraz wspieramy ich miasta przyjmujące w duchu współpracy międzynarodowej, uwzględniając uwarunkowania krajowe i uznając to, mimo że ruch dużych populacji zamieszkujących miasta stwarza różnorodne wyzwania, może także wnieść znaczący wkład społeczny, gospodarczy i kulturalny w życie miejskie. Ponadto zobowiązujemy się do wzmocnienia synergii między migracją międzynarodową a rozwojem na poziomie globalnym, regionalnym, krajowym, niższym niż krajowy i lokalnym poprzez zapewnienie bezpiecznej, uporządkowanej i regularnej migracji dzięki planowanym i dobrze zarządzanym politykom migracyjnym oraz wspieranie władz lokalnych w tworzeniu ram, które umożliwić pozytywny wkład migrantów w miasta i wzmocnić powiązania między miastem a wsią.

29. Zobowiązujemy się do wzmocnienia, odpowiednio, roli koordynacyjnej władz krajowych, regionalnych i lokalnych oraz ich współpracy z innymi podmiotami publicznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie świadczenia usług socjalnych i podstawowych dla wszystkich, w tym generowania inwestycji w społecznościach, które są najbardziej narażone na katastrofy oraz osoby dotknięte powtarzającymi się i przedłużającymi się kryzysami humanitarnymi. Ponadto zobowiązujemy się do promowania odpowiednich usług, zakwaterowania i możliwości godnej i produktywnej pracy osobom dotkniętym kryzysem w środowisku miejskim oraz do współpracy z lokalnymi społecznościami i samorządami lokalnymi w celu znalezienia możliwości zaangażowania i opracowania lokalnych, trwałych i godnych rozwiązań, przy jednoczesnym zapewnieniu pomoc ta dociera również do dotkniętych osób i społeczności przyjmujących, aby zapobiec regresowi ich rozwoju.

30. Uznajemy potrzebę dalszego wspierania przez rządy i społeczeństwo obywatelskie odpornych usług miejskich podczas konfliktów zbrojnych. Uznajemy również potrzebę potwierdzenia pełnego poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego.

31. Zobowiązujemy się do promowania krajowych, regionalnych i lokalnych polityk mieszkaniowych, które wspierają stopniową realizację prawa do odpowiednich warunków mieszkaniowych dla wszystkich jako element prawa do odpowiedniego poziomu życia; które dotyczą wszystkich form dyskryminacji i przemocy oraz zapobiegają arbitralnym eksmisjom; i które koncentrują się na potrzebach bezdomnych, osób znajdujących się w trudnej sytuacji, grup o niskich dochodach i osób niepełnosprawnych, umożliwiając jednocześnie uczestnictwo i zaangażowanie społeczności i odpowiednich zainteresowanych stron w planowaniu i wdrażaniu tych polityk, w tym wspieranie produkcji społecznej siedlisko, zgodnie z ustawodawstwem i normami krajowymi.

32. Zobowiązujemy się do promowania rozwoju zintegrowanych i uwzględniających wiek i płeć polityk mieszkaniowych i podejść we wszystkich sektorach, w szczególności w sektorach zatrudnienia, edukacji, opieki zdrowotnej i integracji społecznej, a na wszystkich szczeblach rządowych - polityk i podejść uwzględniających zapewnienie adekwatnych, niedrogich, dostępnych, zasobooszczędnych, bezpiecznych, odpornych, dobrze połączonych i dobrze zlokalizowanych mieszkań, ze szczególnym uwzględnieniem czynnika bliskości i wzmocnienia relacji przestrzennej z resztą miejskiej tkanki i otoczenia obszary funkcjonalne.

33. Zobowiązujemy się do stymulowania podaży różnych odpowiednich opcji mieszkaniowych, które są bezpieczne, niedrogie i dostępne dla członków różnych grup dochodowych społeczeństwa, biorąc pod uwagę integrację społeczno-ekonomiczną i kulturową społeczności marginalizowanych, osób bezdomnych i znajdujących się w trudnej sytuacji, i zapobieganie segregacji. Podejmiemy pozytywne działania w celu poprawy warunków życia osób bezdomnych w celu ułatwienia im pełnego uczestnictwa w społeczeństwie oraz zapobiegania i eliminacji bezdomności, a także zwalczania i eliminowania jej kryminalizacji.

34. Zobowiązujemy się do promowania równego i niedrogiego dostępu do zrównoważonej podstawowej infrastruktury fizycznej i społecznej dla wszystkich, bez dyskryminacji, w tym niedrogiej obsługiwanej ziemi, mieszkań, nowoczesnej i odnawialnej energii, bezpiecznej wody pitnej i urządzeń sanitarnych, bezpiecznej, pożywnej i odpowiedniej żywności, usuwania odpadów, zrównoważona mobilność, opieka zdrowotna i planowanie rodziny, edukacja, kultura oraz technologie informacyjne i komunikacyjne. Ponadto zobowiązujemy się do zapewnienia, aby usługi te odpowiadały prawom i potrzebom kobiet, dzieci i młodzieży, osób starszych i osób niepełnosprawnych, migrantów, ludności tubylczej i społeczności lokalnych, w zależności od potrzeb, oraz innych osób znajdujących się w trudnej sytuacji. W związku z tym zachęcamy do usuwania barier prawnych, instytucjonalnych, społeczno-ekonomicznych i fizycznych.

35. Zobowiązujemy się do promowania, na odpowiednim szczeblu rządowym, w tym samorządu terytorialnego i lokalnego, zwiększonego bezpieczeństwa kadencji dla wszystkich, uznając różnorodność rodzajów kadencji oraz do rozwijania odpowiedniego do celu oraz pod względem wieku, płci i środowiska elastyczne rozwiązania w ramach kontinuum praw do gruntów i praw własności, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa własności ziemi dla kobiet jako klucza do ich upodmiotowienia, w tym poprzez skuteczne systemy administracyjne.

36. Zobowiązujemy się do promowania odpowiednich środków w miastach i osiedlach ludzkich, które ułatwiają osobom niepełnosprawnym, na równi z innymi, dostęp do środowiska fizycznego miast, w szczególności do przestrzeni publicznych, transportu publicznego, mieszkań, edukacji i opieki zdrowotnej, informacje i komunikacja publiczna (w tym technologie i systemy informatyczne i komunikacyjne) oraz inne obiekty i usługi otwarte lub udostępnione publicznie, zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich.

37. Zobowiązujemy się do promowania bezpiecznych, integracyjnych, dostępnych, zielonych i wysokiej jakości przestrzeni publicznych, w tym ulic, chodników i ścieżek rowerowych, placów, obszarów nabrzeża, ogrodów i parków, które są wielofunkcyjnymi obszarami interakcji i integracji społecznej, zdrowia ludzkiego i dobrego samopoczucia , wymiany gospodarczej oraz ekspresji kulturowej i dialogu między szeroką różnorodnością ludzi i kultur, które są zaprojektowane i zarządzane w celu zapewnienia rozwoju człowieka i budowania pokojowych, integracyjnych i partycypacyjnych społeczeństw, a także promowania wspólnego życia, łączności i włączenia społecznego.

38. Zobowiązujemy się do zrównoważonego wykorzystywania dziedzictwa naturalnego i kulturowego, zarówno materialnego, jak i niematerialnego, odpowiednio w miastach i osadach ludzkich poprzez zintegrowane polityki miejskie i terytorialne oraz odpowiednie inwestycje na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym w celu ochrony i promowania kultury infrastruktury i miejsca, muzea, rdzenne kultury i języki, a także tradycyjną wiedzę i sztukę, podkreślając rolę, jaką odgrywają one w rehabilitacji i rewitalizacji obszarów miejskich oraz we wzmacnianiu uczestnictwa społecznego i obywatelstwa.

39. Zobowiązujemy się do promowania bezpiecznego, zdrowego, integracyjnego i bezpiecznego środowiska w miastach i osadach ludzkich, umożliwiającego wszystkim życie, pracę i uczestnictwo w życiu miejskim bez strachu przed przemocą i zastraszaniem, biorąc pod uwagę, że kobiety i dziewczęta, dzieci i młodzież oraz szczególnie narażone są osoby znajdujące się w trudnej sytuacji. Będziemy również działać na rzecz wyeliminowania szkodliwych praktyk wobec kobiet i dziewcząt, w tym dzieci, wczesnych i przymusowych małżeństw oraz okaleczania żeńskich narządów płciowych.

40. Zobowiązujemy się do przyjmowania różnorodności w miastach i osadach ludzkich, do umacniania spójności społecznej, dialogu i zrozumienia międzykulturowego, tolerancji, wzajemnego szacunku, równości płci, innowacji, przedsiębiorczości, integracji, tożsamości i bezpieczeństwa, a także godności wszystkich ludzi, a także wspieranie życia i dynamicznej gospodarki miejskiej. Zobowiązujemy się również do podjęcia kroków w celu zapewnienia, aby nasze lokalne instytucje promowały pluralizm i pokojowe współistnienie w coraz bardziej heterogenicznych i wielokulturowych społeczeństwach.

41. Zobowiązujemy się do promowania mechanizmów instytucjonalnych, politycznych, prawnych i finansowych w miastach i osiedlach ludzkich w celu rozszerzenia platform integracyjnych, zgodnie z politykami krajowymi, które umożliwiają znaczący udział w procesach decyzyjnych, planowaniu i działaniach następczych dla wszystkich, a także zwiększone zaangażowanie obywatelskie oraz współfinansowanie i koprodukcja.

42. W stosownych przypadkach wspieramy rządy lokalne i lokalne w wypełnianiu ich kluczowej roli we wzmacnianiu interfejsu między wszystkimi zainteresowanymi stronami, oferując możliwości dialogu, w tym poprzez podejście dostosowane do wieku i płci, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnego wkładu ze wszystkich segmentów społeczeństwo, w tym mężczyźni i kobiety, dzieci i młodzież, osoby starsze i osoby niepełnosprawne, ludność tubylcza i społeczności lokalne, uchodźcy i osoby wewnętrznie przesiedlone oraz migranci, bez względu na ich status migracyjny, bez dyskryminacji ze względu na rasę, religię, pochodzenie etniczne lub status społeczno-ekonomiczny .

Zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu dobrobyt miejski oraz szanse dla wszystkich

43. Uznajemy, że trwały, sprzyjający włączeniu społecznemu i trwały wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godna praca dla wszystkich, jest kluczowym elementem zrównoważonego rozwoju miejskiego i terytorialnego oraz że miasta i osiedla ludzkie powinny być miejscami o równych szansach, umożliwiającym ludziom zdrowe życie , produktywne, dostatnie i satysfakcjonujące życie.

44. Zdajemy sobie sprawę, że forma urbanistyczna, infrastruktura i projektowanie budynków są jednymi z największych czynników stymulujących efektywność kosztową i zasobową dzięki korzyściom skali i aglomeracji, a także poprzez wspieranie efektywności energetycznej, energii odnawialnej, odporności, wydajności, ochrony środowiska i zrównoważonego wzrostu w gospodarka miejska.

45. Zobowiązujemy się do rozwijania dynamicznych, zrównoważonych i sprzyjających włączeniu społecznemu gospodarek miejskich, w oparciu o endogenny potencjał, przewagi konkurencyjne, dziedzictwo kulturowe i zasoby lokalne, a także zasobooszczędną i odporną infrastrukturę; promowanie zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji; oraz wspieranie sprzyjających warunków dla przedsiębiorstw i innowacji, a także źródeł utrzymania.

46. Zobowiązujemy się do promowania roli niedrogiego i zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego i finansowania budownictwa mieszkaniowego, w tym produkcji siedlisk społecznych, w rozwoju gospodarczym oraz wkładu tego sektora w stymulowanie wydajności w innych sektorach gospodarki, uznając, że budownictwo mieszkaniowe poprawia gromadzenie kapitału, dochód, tworzenie miejsc pracy oszczędności i może przyczynić się do trwałej transformacji gospodarczej sprzyjającej włączeniu społecznemu na poziomie krajowym, niższym niż krajowy i lokalnym.

47. Zobowiązujemy się do podjęcia odpowiednich kroków w celu wzmocnienia instytucji krajowych, regionalnych i lokalnych w celu wspierania lokalnego rozwoju gospodarczego, wspierania integracji, współpracy, koordynacji i dialogu między poziomami rządów i obszarów funkcjonalnych oraz odpowiednich zainteresowanych stron.

48. Zachęcamy do skutecznego uczestnictwa i współpracy między wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym samorządami, sektorem prywatnym i społeczeństwem obywatelskim, kobietami, organizacjami reprezentującymi młodzież, a także osobami reprezentującymi osoby niepełnosprawne, ludność tubylczą, profesjonalistów, instytucje akademickie, związki zawodowe, pracodawców ” organizacje, stowarzyszenia migrantów i stowarzyszenia kulturalne w celu zidentyfikowania możliwości rozwoju gospodarczego obszarów miejskich oraz zidentyfikowania i sprostania istniejącym i powstającym wyzwaniom.

49. Zobowiązujemy się do wspierania systemów terytorialnych, które integrują funkcje miejskie i wiejskie z krajowymi i subnarodowymi ramami przestrzennymi oraz systemami miast i osiedli ludzkich, promując w ten sposób zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i gruntami oraz ich użytkowanie, zapewniając niezawodne łańcuchy dostaw i wartości łączące obszary miejskie oraz podaż i popyt na obszarach wiejskich w celu wspierania sprawiedliwego rozwoju regionalnego w ramach kontinuum miejsko-wiejskiego i wypełnienia luk społecznych, gospodarczych i terytorialnych.

50. Zobowiązujemy się do zachęcania do interakcji między miastami i wsiami poprzez wzmacnianie zrównoważonego transportu i mobilności, a także sieci i infrastruktury technologicznej i komunikacyjnej, opartych na instrumentach planowania opartych na zintegrowanym podejściu miejskim i terytorialnym, w celu zmaksymalizowania potencjału tych sektorów w zakresie zwiększona wydajność; oraz spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna; a także bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój. Powinno to obejmować połączenia między miastami i ich otoczeniem, obszarami podmiejskimi i wiejskimi, a także, w stosownych przypadkach, większe połączenia ląd-morze.

51. Zobowiązujemy się do promowania rozwoju miejskich ram przestrzennych, w tym instrumentów planowania i projektowania urbanistycznego, które wspierają zrównoważone zarządzanie i wykorzystanie zasobów naturalnych i gruntów, odpowiednią zwartość i gęstość, policentryzm i mieszane zastosowania, poprzez wypełnienie lub planowane strategie rozbudowy miast, w stosownych przypadkach, aby uzyskać korzyści skali i aglomeracji, wzmocnić planowanie systemu żywnościowego i zwiększyć efektywność gospodarowania zasobami, odporność na warunki miejskie i zrównoważenie środowiskowe.

52. Zachęcamy do strategii rozwoju przestrzennego, które uwzględniają, w stosownych przypadkach, potrzebę kierowania rozwojem obszarów miejskich, stawiając na pierwszym miejscu odnowienie obszarów miejskich poprzez planowanie zapewnienia dostępnej i dobrze połączonej infrastruktury i usług, zrównoważonej gęstości zaludnienia oraz zwartej konstrukcji i integracji nowych dzielnic w tkanina miejska, zapobiegająca rozrostowi miast i marginalizacji.

53. Zobowiązujemy się do promowania bezpiecznych, integracyjnych, dostępnych, zielonych i wysokiej jakości przestrzeni publicznych jako czynników napędzających rozwój społeczny i gospodarczy, w celu trwałego wykorzystania ich potencjału do generowania zwiększonej wartości społecznej i ekonomicznej, w tym wartości nieruchomości, oraz w celu ułatwienia prowadzenia biznesu i spraw publicznych prywatne inwestycje i możliwości utrzymania dla wszystkich.

54. Zobowiązujemy się do wytwarzania i wykorzystywania odnawialnej i niedrogiej energii oraz zrównoważonej i wydajnej infrastruktury i usług transportowych, tam gdzie to możliwe, osiągając korzyści z łączności i zmniejszając koszty finansowe, środowiskowe i zdrowia publicznego związane z nieefektywną mobilnością, zatorami, zanieczyszczeniem powietrza, efekty miejskiej wyspy ciepła i hałas. Zobowiązujemy się również do zwrócenia szczególnej uwagi na potrzeby energetyczne i transportowe wszystkich ludzi, szczególnie biednych i żyjących w nieformalnych osadach. Zauważamy również, że obniżenie kosztów energii odnawialnej daje miastom i osadom skuteczne narzędzie do obniżania kosztów dostaw energii.

55. Zobowiązujemy się do wspierania zdrowych społeczeństw poprzez promowanie dostępu do odpowiednich, integracyjnych i wysokiej jakości usług publicznych; czyste środowisko, biorąc pod uwagę wytyczne dotyczące jakości powietrza, w tym wytyczne opracowane przez Światową Organizację Zdrowia; oraz infrastrukturę i obiekty społeczne, takie jak usługi opieki zdrowotnej, w tym powszechny dostęp do usług opieki seksualnej i reprodukcyjnej w celu zmniejszenia umieralności noworodków i matek.

56. Zobowiązujemy się do zwiększania wydajności ekonomicznej, w stosownych przypadkach, poprzez zapewnianie sile roboczej dostępu do możliwości zarobkowania, wiedzy, umiejętności i obiektów edukacyjnych, które przyczyniają się do innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki miejskiej. Zobowiązujemy się również do zwiększania wydajności ekonomicznej poprzez promowanie pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy i możliwości utrzymania w miastach i osadach ludzkich.

57. Zobowiązujemy się do promowania, w stosownych przypadkach, pełnego i produktywnego zatrudnienia, godnej pracy dla wszystkich i możliwości utrzymania w miastach i osadach ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i potencjału kobiet, młodzieży, osób niepełnosprawnych, ludności tubylczej i społeczności lokalnych, uchodźcy i osoby wewnętrznie przesiedlone oraz migranci, zwłaszcza najbiedniejsi i znajdujący się w trudnej sytuacji, oraz promowanie niedyskryminacyjnego dostępu do legalnych możliwości zarobkowania.

58. Zobowiązujemy się do promowania sprzyjającego, uczciwego i odpowiedzialnego środowiska biznesowego opartego na zasadach zrównoważonego rozwoju środowiska i dobrobytu sprzyjającego włączeniu społecznemu, promując inwestycje, innowacje i przedsiębiorczość. Zobowiązujemy się również do sprostania wyzwaniom, przed którymi stoją lokalne społeczności biznesowe, poprzez wspieranie mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw i spółdzielni w całym łańcuchu wartości, w szczególności przedsiębiorstw i przedsiębiorstw w gospodarce społecznej i solidarnej, działających zarówno w nieformalne gospodarki.

59. Zobowiązujemy się do uznania wkładu ubogich pracujących w nieformalną gospodarkę, w szczególności kobiet, w tym nieodpłatnych pracowników domowych i migrujących, w gospodarkę miejską, z uwzględnieniem uwarunkowań krajowych. Należy zapewnić im środki do życia, warunki pracy i bezpieczeństwo dochodów, ochronę prawną i socjalną, dostęp do umiejętności, zasobów i innych usług wsparcia, a także głos i reprezentację. Stopniowe przechodzenie pracowników i jednostek gospodarczych do gospodarki formalnej zostanie opracowane poprzez przyjęcie zrównoważonego podejścia, połączenie zachęt i środków zapewniających zgodność, przy jednoczesnym wspieraniu zachowania i poprawy istniejących źródeł utrzymania. Uwzględnimy szczególne okoliczności krajowe, ustawodawstwo, polityki, praktyki i priorytety dotyczące przejścia do gospodarki formalnej.

60. Zobowiązujemy się do utrzymania i wspierania gospodarek miejskich w celu stopniowego przejścia do wyższej wydajności poprzez sektory o wysokiej wartości dodanej, poprzez promowanie dywersyfikacji, modernizacji technologicznej, badań i innowacji, w tym tworzenie wysokiej jakości, godnych i produktywnych miejsc pracy, w tym poprzez promowanie przemysł kulturalny i kreatywny, zrównoważona turystyka, działania w zakresie sztuk widowiskowych i ochrona dziedzictwa kulturowego, między innymi.

61. Zobowiązujemy się do wykorzystania, w stosownych przypadkach, miejskiej dywidendy demograficznej oraz do wspierania dostępu młodzieży do edukacji, rozwoju umiejętności i zatrudnienia w celu osiągnięcia większej wydajności i wspólnego dobrobytu w miastach i osadach ludzkich. Dziewczęta i chłopcy, młode kobiety i młodzi mężczyźni są kluczowymi czynnikami zmian w tworzeniu lepszej przyszłości, a kiedy są uprawnieni, mają duży potencjał, by bronić siebie i swoich społeczności. Zapewnienie większej liczby lepszych możliwości ich znaczącego uczestnictwa będzie miało zasadnicze znaczenie dla wdrożenia nowej agendy miejskiej.

62. Zobowiązujemy się do zajęcia się społecznymi, gospodarczymi i przestrzennymi skutkami starzenia się społeczeństwa, w stosownych przypadkach, oraz do wykorzystania czynnika starzenia się jako szansy na nowe godne miejsca pracy oraz trwały, sprzyjający włączeniu społecznemu i trwały wzrost gospodarczy, przy jednoczesnej poprawie jakości życia mieszkańców miast .

Zrównoważony ekologicznie i odporny rozwój obszarów miejskich

63. Uznajemy, że miasta i osiedla ludzkie stoją w obliczu bezprecedensowych zagrożeń związanych z niezrównoważonymi wzorcami konsumpcji i produkcji, utratą różnorodności biologicznej, presją na ekosystemy, zanieczyszczeniem środowiska, klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka oraz zmianami klimatu i związanym z nimi ryzykiem, podważając wysiłki na rzecz wyeliminowania ubóstwa jego formy i wymiary oraz w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Biorąc pod uwagę trendy demograficzne miast i ich centralną rolę w światowej gospodarce, w działaniach łagodzących i dostosowawczych związanych ze zmianami klimatu oraz w wykorzystaniu zasobów i ekosystemów, sposób ich planowania, finansowania, rozwoju, budowy, zarządzania i zarządzania bezpośredni wpływ na zrównoważony rozwój i odporność daleko poza granicami miast.

64. Uznajemy również, że ośrodki miejskie na całym świecie, szczególnie w krajach rozwijających się, często mają cechy, które czynią je i ich mieszkańców szczególnie podatnymi na niekorzystne skutki zmian klimatu i inne zagrożenia naturalne i spowodowane przez człowieka, w tym trzęsienia ziemi, ekstremalne zjawiska pogodowe, powodzie, osiadanie , burze - w tym burze piaskowe i piaskowe - fale upałów, niedobór wody, susze, zanieczyszczenie wody i powietrza, choroby przenoszone przez wektory i wzrost poziomu morza, szczególnie dotknięty między innymi na obszarach przybrzeżnych, regionach delty i małych rozwijających się wyspach.

65. Zobowiązujemy się do ułatwiania zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi w miastach i osadach ludzkich w sposób, który chroni i poprawia ekosystem miejski i usługi środowiskowe, zmniejsza emisje gazów cieplarnianych i zanieczyszczenie powietrza oraz promuje zmniejszenie ryzyka katastrof i zarządzanie nimi, wspierając rozwój strategii ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych i okresowych ocen ryzyka klęsk żywiołowych spowodowanych przez zagrożenia naturalne i spowodowane przez człowieka, w tym normy dotyczące poziomów ryzyka, przy jednoczesnym wspieraniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego i ochronie dobrobytu wszystkich osób oraz jakości życia poprzez racjonalne ekologicznie planowanie urbanistyczne i terytorialne , infrastruktura i podstawowe usługi.

66. Zobowiązujemy się do przyjęcia podejścia opartego na inteligentnym mieście, które korzysta z możliwości cyfryzacji, czystej energii i technologii, a także innowacyjnych technologii transportowych, zapewniając tym samym mieszkańcom możliwości dokonywania wyborów bardziej przyjaznych środowisku i pobudzając zrównoważony wzrost gospodarczy oraz umożliwiając miastom w celu poprawy świadczenia usług.

67. Zobowiązujemy się do promowania tworzenia i utrzymywania dobrze połączonych i dobrze rozproszonych sieci otwartych, wielofunkcyjnych, bezpiecznych, integracyjnych, dostępnych, zielonych i wysokiej jakości przestrzeni publicznych; do poprawy odporności miast na katastrofy i zmiany klimatu, w tym powodzie, ryzyko suszy i fale upałów; w celu poprawy bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia, zdrowia fizycznego i psychicznego oraz jakości powietrza w gospodarstwach domowych i otaczającym powietrzu; do zmniejszenia hałasu i promowania atrakcyjnych i przyjaznych do życia miast, osad ludzkich i krajobrazów miejskich oraz do priorytetowego traktowania ochrony gatunków endemicznych.

68. Zobowiązujemy się zwrócić szczególną uwagę na delty miejskie, obszary przybrzeżne i inne obszary wrażliwe z punktu widzenia środowiska, podkreślając ich znaczenie jako dostawców znaczących zasobów ekosystemów dla transportu, bezpieczeństwa żywnościowego, dobrobytu gospodarczego, usług ekosystemowych i odporności. Zobowiązujemy się do włączenia odpowiednich środków do zrównoważonego planowania i rozwoju obszarów miejskich i terytorialnych.

69. Zobowiązujemy się do zachowania i promowania ekologicznej i społecznej funkcji gruntów, w tym obszarów przybrzeżnych, które wspierają miasta i osiedla ludzkie, oraz do wspierania rozwiązań opartych na ekosystemach, aby zapewnić zrównoważone wzorce konsumpcji i produkcji, tak aby zdolność regeneracyjna ekosystemu nie została przekroczona. Zobowiązujemy się również do promowania zrównoważonego użytkowania gruntów, łącząc rozbudowę obszarów miejskich z odpowiednią gęstością i zwartością, aby zapobiegać i ograniczać rozrost miast, a także zapobiegać niepotrzebnej zmianie użytkowania gruntów i utracie produktywnej ziemi oraz wrażliwych i ważnych ekosystemów.

70. Zobowiązujemy się do wspierania lokalnego dostarczania towarów i podstawowych usług oraz wykorzystywania bliskości zasobów, uznając, że silne poleganie na odległych źródłach energii, wody, żywności i materiałów może stanowić wyzwanie dla zrównoważonego rozwoju, w tym podatność na zakłócenia w dostawach usług, oraz że świadczenie lokalne może ułatwić mieszkańcom dostęp do zasobów.

71. Zobowiązujemy się do wzmocnienia zrównoważonego zarządzania zasobami, w tym gruntami, wodą (oceanami, morzami i słodką wodą), energią, materiałami, lasami i żywnością, ze szczególnym uwzględnieniem przyjaznego dla środowiska zarządzania i minimalizacji wszystkich odpadów, niebezpiecznych chemikaliów, w tym powietrza krótkotrwałe zanieczyszczenia klimatu, gazy cieplarniane i hałas oraz w sposób uwzględniający powiązania miejsko-wiejskie, funkcjonalne łańcuchy dostaw i wartości w odniesieniu do wpływu na środowisko i zrównoważonego rozwoju, a także dążenie do przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, przy jednoczesnym ułatwieniu ochrony ekosystemu, regeneracja, odbudowa i odporność w obliczu nowych i pojawiających się wyzwań.

72. Angażujemy się w długoterminowe procesy planowania miejskiego i terytorialnego oraz praktyki rozwoju przestrzennego, które obejmują zintegrowane planowanie i zarządzanie zasobami wodnymi, z uwzględnieniem kontinuum miejsko-wiejskiego w skali lokalnej i terytorialnej, w tym udział odpowiednich zainteresowanych stron i społeczności.

73. Zobowiązujemy się do promowania ochrony i zrównoważonego użytkowania wody poprzez rehabilitację zasobów wodnych na obszarach miejskich, podmiejskich i wiejskich, ograniczanie i oczyszczanie ścieków, minimalizowanie strat wody, promowanie ponownego wykorzystania wody i zwiększanie magazynowania, retencji i ładowania wody, z uwzględnieniem rozważ obieg wody.

74. Zobowiązujemy się do promowania racjonalnego ekologicznie gospodarowania odpadami oraz do znacznego ograniczenia wytwarzania odpadów poprzez redukcję, ponowne użycie i recykling odpadów, minimalizację składowisk odpadów i przekształcanie odpadów w energię, gdy odpadów nie można poddać recyklingowi lub gdy ten wybór zapewnia najlepszy efekt środowiskowy. Ponadto zobowiązujemy się do ograniczenia zanieczyszczenia mórz poprzez poprawę gospodarki odpadami i ściekami na obszarach przybrzeżnych.

75. Zobowiązujemy się do zachęcania, w stosownych przypadkach, rządów krajowych, regionalnych i lokalnych do rozwijania zrównoważonej, odnawialnej i niedrogiej energii, energooszczędnych budynków i sposobów budowy; oraz promowanie oszczędzania energii i wydajności, które są niezbędne, aby umożliwić ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i sadzy, zapewnić zrównoważone wzorce konsumpcji i produkcji, pomóc w tworzeniu nowych godnych miejsc pracy, poprawić zdrowie publiczne i obniżyć koszty zaopatrzenia w energię.

76. Zobowiązujemy się do zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych i koncentrowania się na wydajności zasobów surowców i materiałów budowlanych, takich jak beton, metale, drewno, minerały i grunty. Zobowiązujemy się do ustanowienia bezpiecznych instalacji do odzysku i recyklingu materiałów, promowania rozwoju zrównoważonych i odpornych budynków oraz priorytetowego traktowania stosowania lokalnych, nietoksycznych i poddanych recyklingowi materiałów oraz farb i powłok bez dodatku ołowiu.

77. Zobowiązujemy się do wzmocnienia odporności miast i osiedli ludzkich, w tym poprzez rozwój wysokiej jakości infrastruktury i planowania przestrzennego, poprzez przyjęcie i wdrożenie zintegrowanych polityk i planów uwzględniających wiek i płeć oraz podejść ekosystemowych zgodnie z ramami Sendai w celu zmniejszenia ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi w okresie 2015 – 2030; oraz poprzez uwzględnianie całościowego i opartego na danych zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi i zarządzania nimi na wszystkich poziomach w celu zmniejszenia podatności na zagrożenia i ryzyka, szczególnie w obszarach podatnych na ryzyko formalnych i nieformalnych rozliczeń, w tym w slumsach, oraz w celu umożliwienia gospodarstwom domowym, społecznościom, instytucjom i służbom przygotowania się do reagować, dostosowywać się i szybko odzyskiwać na skutek zagrożeń, w tym wstrząsów lub utajonych naprężeń. Będziemy promować rozwój infrastruktury odpornej i zasobooszczędnej oraz ograniczającej ryzyko i skutki katastrof, w tym rehabilitację i modernizację slumsów i nieformalnych osiedli. Będziemy również promować środki na rzecz wzmocnienia i modernizacji wszystkich ryzykownych zasobów mieszkaniowych, w tym w slumsach i nieformalnych osiedlach, aby uczynić je odpornym na klęski żywiołowe w koordynacji z lokalnymi władzami i zainteresowanymi stronami.

78. Zobowiązujemy się do wspierania przejścia od podejścia reaktywnego do bardziej proaktywnego, opartego na ryzyku, obejmującego wszystkie zagrożenia i całe społeczeństwo, takiego jak podnoszenie świadomości społecznej na temat zagrożeń i promowanie inwestycji ex ante w celu zapobiegania ryzykom i budowania odporności, a także zapewnienie terminowości oraz skuteczne lokalne reakcje na bezpośrednie potrzeby mieszkańców dotkniętych klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka. Powinno to obejmować włączenie zasad „przywracania lepszej jakości” do procesu odzyskiwania po katastrofie, aby zintegrować budowanie odporności, środki środowiskowe i przestrzenne oraz wnioski z poprzednich katastrof, a także świadomość nowych zagrożeń w planowaniu na przyszłość.

79. Zobowiązujemy się do promowania międzynarodowych, krajowych, lokalnych i lokalnych działań na rzecz klimatu, w tym dostosowywania się do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków, oraz do wspierania wysiłków miast i osad ludzkich, ich mieszkańców i wszystkich lokalnych interesariuszy, aby być ważnymi podmiotami wdrażającymi. Ponadto zobowiązujemy się do wspierania odporności budynków i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych ze wszystkich odpowiednich sektorów. Takie środki powinny być spójne z celami Porozumienia paryskiego przyjętego na podstawie Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, w tym utrzymywać wzrost światowej średniej temperatury do znacznie poniżej 2 ° C powyżej poziomów z okresu przedindustrialnego i kontynuować wysiłki na rzecz ograniczenia temperatury wzrost do 1.5 ° C powyżej poziomów z okresu przedindustrialnego.

80. Zobowiązujemy się do wspierania średnio- i długoterminowego procesu planowania adaptacji, a także ocen wrażliwości i wpływu klimatu na poziomie miasta, w celu informowania o planach adaptacji, politykach, programach i działaniach budujących odporność mieszkańców miast, w tym poprzez wykorzystanie adaptacji ekosystemowej.

Skuteczne wdrożenie

81. Uznajemy, że realizacja przekształcających zobowiązań określonych w nowej agendzie miejskiej wymagać będzie umożliwienia ram polityki na poziomie krajowym, niższym niż krajowy i lokalnym, zintegrowanych przez planowanie partycypacyjne i zarządzanie przestrzennym rozwojem obszarów miejskich oraz skutecznych środków realizacji, uzupełnionych przez międzynarodowe współpraca, a także wysiłki na rzecz rozwoju zdolności, w tym wymiana najlepszych praktyk, polityk i programów między rządami na wszystkich poziomach.

82. Zachęcamy międzynarodowe i regionalne organizacje i organy, w tym te z systemu Narodów Zjednoczonych i wielostronne umowy środowiskowe, partnerów rozwojowych, międzynarodowe i wielostronne instytucje finansowe, regionalne banki rozwoju, sektor prywatny i inne zainteresowane strony, do poprawy koordynacji ich rozwoju miejskiego i wiejskiego strategie i programy mające na celu zastosowanie zintegrowanego podejścia do zrównoważonej urbanizacji, uwzględniające wdrażanie nowej agendy miejskiej.

83. W tym względzie podkreślamy potrzebę poprawy koordynacji i spójności całego systemu Narodów Zjednoczonych w obszarze zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, w ramach ogólnosystemowego planowania strategicznego, wdrażania i sprawozdawczości, jak podkreślono w paragrafie 88 Agendy 2030 dla Zrównoważony rozwój.

84. Usilnie wzywamy państwa do powstrzymania się od promowania i stosowania wszelkich jednostronnych środków gospodarczych, finansowych lub handlowych niezgodnych z prawem międzynarodowym i Kartą Narodów Zjednoczonych, które utrudniają pełne osiągnięcie rozwoju gospodarczego i społecznego, szczególnie w krajach rozwijających się.

Budowanie struktury zarządzania miastem: ustanowienie ram wspierających

85. Uznajemy zasady i strategie zawarte w Międzynarodowych wytycznych dotyczących decentralizacji i dostępu do podstawowych usług dla wszystkich, przyjętych przez Radę Prezesów Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-Habitat) w 2007 i 2009.

86. Zakotwiczymy skuteczne wdrażanie nowej agendy miejskiej we włączającej, możliwej do wdrożenia i partycypacyjnej polityce miejskiej, w stosownych przypadkach, w celu uwzględnienia zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i terytorialnych w ramach zintegrowanych strategii i planów rozwoju, wspieranych, w stosownych przypadkach, przez krajowe, regionalne i lokalne ramy instytucjonalne i regulacyjne, zapewniające ich odpowiednie powiązanie z przejrzystymi i odpowiedzialnymi mechanizmami finansowania.

87. Będziemy sprzyjać ściślejszej koordynacji i współpracy między rządami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, w tym poprzez wielopoziomowe mechanizmy konsultacji oraz jasne określenie odpowiednich kompetencji, narzędzi i zasobów na każdym szczeblu rządowym.

88. Zapewnimy spójność celów i środków polityk sektorowych, między innymi rozwoju obszarów wiejskich, użytkowania gruntów, bezpieczeństwa żywności i żywienia, zarządzania zasobami naturalnymi, świadczenia usług publicznych, wody i infrastruktury sanitarnej, zdrowia, środowiska, energii, mieszkalnictwa i polityki mobilności , na różnych poziomach i poziomach administracji politycznej, ponad granicami administracyjnymi i biorąc pod uwagę odpowiednie obszary funkcjonalne, w celu wzmocnienia zintegrowanego podejścia do urbanizacji i wdrożenia zintegrowanych strategii planowania urbanistycznego i terytorialnego, które je uwzględniają.

89. Podejmiemy środki w celu ustanowienia ram prawnych i politycznych, opartych na zasadach równości i niedyskryminacji, w celu zwiększenia zdolności rządów do skutecznego wdrażania krajowych polityk miejskich, w stosownych przypadkach, oraz wzmocnienia ich jako decydentów i decydentów, zapewniając odpowiednie podatki , decentralizacja polityczna i administracyjna oparta na zasadzie pomocniczości.

90. Będziemy, zgodnie z ustawodawstwem krajowym poszczególnych krajów, wspierać wzmacnianie zdolności samorządów regionalnych i lokalnych do wdrażania skutecznego lokalnego i metropolitalnego wielopoziomowego sprawowania rządów, ponad granicami administracyjnymi i w oparciu o terytoria funkcjonalne, zapewniając zaangażowanie samorządów lokalnych i regionalnych w podejmowanie decyzji podejmowanie działań w celu zapewnienia im niezbędnego autorytetu i zasobów do zarządzania krytycznymi problemami miejskimi, metropolitalnymi i terytorialnymi. Będziemy promować zarządzanie metropolitalne, które ma charakter integracyjny i obejmuje ramy prawne i niezawodne mechanizmy finansowania, w tym, w stosownych przypadkach, zrównoważone zarządzanie długiem. Podejmiemy środki w celu promowania pełnego i skutecznego udziału kobiet i równych praw we wszystkich dziedzinach oraz w kierownictwie na wszystkich poziomach podejmowania decyzji, w tym w samorządach lokalnych.

91. Będziemy wspierać samorządy lokalne w określaniu ich własnych struktur administracyjnych i zarządczych, zgodnie z krajowym ustawodawstwem i polityką, w stosownych przypadkach, w celu dostosowania się do lokalnych potrzeb. Będziemy zachęcać odpowiednie ramy regulacyjne i wsparcie dla samorządów lokalnych we współpracy ze społecznościami, społeczeństwem obywatelskim i sektorem prywatnym w celu rozwijania podstawowych usług i infrastruktury oraz zarządzania nimi, zapewniając utrzymanie interesu publicznego oraz zwięzłe zdefiniowanie celów, obowiązków i mechanizmów odpowiedzialności.

92. Będziemy promować partycypacyjne podejście uwzględniające wiek i płeć na wszystkich etapach polityki miejskiej i terytorialnej oraz procesach planowania, od konceptualizacji po projektowanie, budżetowanie, wdrażanie, ocenę i przegląd, zakorzenione w nowych formach bezpośredniego partnerstwa między rządami na wszystkich poziomach i społeczeństwo obywatelskie, w tym za pośrednictwem szeroko zakrojonych i dobrze wyposażonych stałych mechanizmów i platform współpracy i konsultacji otwartych dla wszystkich, wykorzystujących technologie informacyjne i komunikacyjne oraz dostępne rozwiązania w zakresie danych.

Planowanie i zarządzanie zagospodarowaniem przestrzennym miast

93. Uznajemy zasady i strategie planowania miejskiego i terytorialnego zawarte w Międzynarodowych wytycznych dotyczących planowania urbanistycznego i terytorialnego, zatwierdzonych przez Radę Prezesów ONZ-Habitat poprzez przyjęcie rezolucji 25 / 6 podczas dwudziestej piątej sesji w kwietniu 2015.

94. Wdrożymy zintegrowane planowanie, które ma na celu zrównoważenie krótkoterminowych potrzeb z długoterminowymi pożądanymi rezultatami konkurencyjnej gospodarki, wysokiej jakości życia i zrównoważonego środowiska. Będziemy również dążyć do elastyczności w naszych planach, aby z czasem dostosować się do zmieniających się warunków społecznych i ekonomicznych. Będziemy wdrażać i systematycznie oceniać te plany, jednocześnie starając się wykorzystać innowacje technologiczne i stworzyć lepsze środowisko życia.

95. Będziemy wspierać wdrażanie zintegrowanych, policentrycznych i zrównoważonych polityk i planów rozwoju terytorialnego, zachęcając do współpracy i wzajemnego wsparcia między różnymi skalami miast i osiedli ludzkich; wzmocnienie roli małych i średnich miast w poprawie bezpieczeństwa żywnościowego i systemów żywienia; zapewnianie dostępu do zrównoważonych, niedrogich, odpowiednich, odpornych i bezpiecznych mieszkań, infrastruktury i usług; ułatwianie skutecznych powiązań handlowych w ramach kontinuum miejsko-wiejskiego; oraz zapewnienie powiązania drobnych rolników i rybaków z lokalnymi, niższymi niż krajowy, krajowymi, regionalnymi i globalnymi łańcuchami wartości i rynkami. Będziemy również wspierać rolnictwo i rolnictwo miejskie, a także odpowiedzialną, lokalną i zrównoważoną konsumpcję i produkcję oraz interakcje społeczne, poprzez udostępnianie i dostępność sieci lokalnych rynków i handlu jako opcji przyczyniającej się do zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa żywnościowego.

96. Będziemy zachęcać do wdrażania zrównoważonego planowania miejskiego i terytorialnego, w tym planów miejsko-regionalnych i metropolitalnych, aby zachęcać do synergii i interakcji między obszarami miejskimi każdej wielkości oraz ich otoczeniem podmiejskim i wiejskim, w tym obszarami transgranicznymi, a my będzie wspierać rozwój zrównoważonych regionalnych projektów infrastrukturalnych, które stymulują zrównoważoną produktywność gospodarczą, promując sprawiedliwy rozwój regionów w całym kontakcie miejsko-wiejskim. W związku z tym będziemy promować partnerstwa miejsko-wiejskie i mechanizmy współpracy międzygminnej oparte na terytoriach funkcjonalnych i obszarach miejskich jako skuteczne instrumenty do wykonywania zadań administracyjnych w gminach i metropoliach, świadczenia usług publicznych oraz promowania rozwoju lokalnego i regionalnego.

97. Będziemy promować planowane rozbudowy i uzupełnienia obszarów miejskich, w miarę potrzeby priorytetowo odnawiając, odnawiając i modernizując obszary miejskie, w tym modernizując slumsy i nieformalne osiedla; zapewnianie wysokiej jakości budynków i przestrzeni publicznych; promowanie zintegrowanych i partycypacyjnych podejść z udziałem wszystkich zainteresowanych stron i mieszkańców; oraz unikanie segregacji przestrzennej i społeczno-ekonomicznej oraz gentryfikacji, przy jednoczesnym zachowaniu dziedzictwa kulturowego oraz zapobieganiu i ograniczaniu rozlewania się miast.

98. Będziemy promować zintegrowane planowanie urbanistyczne i terytorialne, w tym planowane rozbudowy miast w oparciu o zasady sprawiedliwego, wydajnego i zrównoważonego użytkowania gruntów i zasobów naturalnych, zwartości, policentryzmu, odpowiedniej gęstości i łączności oraz wielokrotnego wykorzystania przestrzeni, a także mieszanego społeczeństwa oraz zastosowania gospodarcze na obszarach zabudowanych, w celu zapobiegania rozrostowi miast, ograniczenia wyzwań i potrzeb w zakresie mobilności oraz kosztów świadczenia usług na mieszkańca, a także, w stosownych przypadkach, wykorzystania gęstości i korzyści skali i aglomeracji.

99. Będziemy wspierać wdrażanie, odpowiednio, strategii planowania urbanistycznego, które ułatwiają połączenie społeczne poprzez zapewnienie niedrogich opcji mieszkaniowych z dostępem do wysokiej jakości podstawowych usług i przestrzeni publicznych dla wszystkich, zwiększanie bezpieczeństwa i ochrony, sprzyjanie interakcjom społecznym i międzypokoleniowym oraz uznanie różnorodności. Podejmiemy kroki w celu zapewnienia odpowiedniego szkolenia i wsparcia dla specjalistów świadczących usługi i społeczności zamieszkujących obszary dotknięte przemocą w mieście.

100. Będziemy wspierać zapewnianie dobrze zaprojektowanych sieci bezpiecznych, dostępnych, zielonych i wysokiej jakości ulic i innych przestrzeni publicznych, które są dostępne dla wszystkich, wolne od przestępczości i przemocy, w tym molestowania seksualnego i przemocy na tle płciowym, z uwzględnieniem skali ludzkiej, oraz środki, które pozwalają na najlepsze możliwe komercyjne wykorzystanie podłóg na poziomie ulicy, wspieranie zarówno formalnych, jak i nieformalnych lokalnych rynków i handlu, a także nienastawione na zysk inicjatywy społecznościowe, wprowadzanie ludzi w przestrzenie publiczne oraz promowanie chodzenia na piechotę i jazdy na rowerze z celem poprawy zdrowia i samopoczucia.

101. Uwzględnimy rozważania i środki związane z ograniczaniem ryzyka katastrofy oraz dostosowaniem i łagodzeniem zmiany klimatu do procesów i planowania urbanistycznego i terytorialnego reagującego na wiek i płeć, w tym emisji gazów cieplarnianych, opartego na odporności i efektywnego klimatycznie projektowania przestrzeni, budynków i konstrukcji, usługi i infrastruktura oraz rozwiązania oparte na naturze. Będziemy promować współpracę i koordynację między sektorami, a także budować zdolności władz lokalnych do opracowywania i wdrażania planów ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych i planów reagowania, takich jak oceny ryzyka dotyczące lokalizacji bieżących i przyszłych obiektów użyteczności publicznej, a także formułowania odpowiedniej sytuacji awaryjnej i ewakuacji procedury.

102. Będziemy dążyć do poprawy zdolności planowania i projektowania urbanistycznego oraz zapewnienia szkoleń planistom urbanistycznym na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

103. Zintegrujemy integracyjne środki bezpieczeństwa w mieście oraz zapobiegania przestępczości i przemocy, w tym terroryzmowi i brutalnemu ekstremizmowi sprzyjającemu terroryzmowi. Środki te, w stosownych przypadkach, angażują odpowiednie społeczności lokalne i podmioty pozarządowe w opracowywanie strategii i inicjatyw miejskich, w tym uwzględnianie slumsów i nieformalnych osiedli, a także wrażliwości i czynników kulturowych w opracowywaniu polityk dotyczących bezpieczeństwa publicznego oraz przestępczości i przemocy zapobieganie, w tym poprzez zapobieganie stygmatyzacji określonych grup i przeciwdziałanie im jako stwarzających z natury większe zagrożenia bezpieczeństwa.

104. Będziemy promować zgodność z wymogami prawnymi poprzez solidne, integracyjne ramy zarządzania i odpowiedzialne instytucje, które zajmują się rejestracją gruntów i zarządzaniem, stosując przejrzyste i zrównoważone zarządzanie i użytkowanie gruntów, rejestrację nieruchomości i solidne systemy finansowe. Będziemy wspierać samorządy i odpowiednich interesariuszy, poprzez różnorodne mechanizmy, w opracowywaniu i wykorzystywaniu podstawowych informacji o inwentaryzacji gruntów, takich jak katastry, mapy wyceny i ryzyka oraz ewidencja cen gruntów i mieszkań, w celu generowania wysokiej jakości, terminowych i wiarygodnych dane - zdezagregowane według dochodu, płci, wieku, rasy, pochodzenia etnicznego, statusu migracji, niepełnosprawności, położenia geograficznego i innych cech istotnych w kontekście krajowym - potrzebne do oceny zmian wartości gruntów, przy jednoczesnym zapewnieniu, że dane te nie zostaną wykorzystane w przypadku gruntów dyskryminujących stosować zasady.

105. Będziemy wspierać stopniową realizację prawa do odpowiednich warunków mieszkaniowych jako elementu prawa do odpowiedniego poziomu życia. Opracujemy i wdrożymy politykę mieszkaniową na wszystkich poziomach, włączając w to planowanie partycypacyjne i stosując odpowiednio zasadę pomocniczości, aby zapewnić spójność między krajowymi, lokalnymi i lokalnymi strategiami rozwoju, polityką gruntów i podażą mieszkań.

106. Będziemy promować politykę mieszkaniową opartą na zasadach włączenia społecznego, efektywności ekonomicznej i ochrony środowiska. Będziemy wspierać efektywne wykorzystanie zasobów publicznych na niedrogie i zrównoważone budownictwo mieszkaniowe, w tym grunty w centralnych i skonsolidowanych obszarach miast z odpowiednią infrastrukturą, oraz zachęcać do rozwoju mieszanego dochodu w celu promowania włączenia społecznego i spójności.

107. Będziemy zachęcać do opracowywania polityk, narzędzi, mechanizmów i modeli finansowania promujących dostęp do szerokiej gamy niedrogich, zrównoważonych opcji mieszkaniowych, w tym wynajmu i innych opcji najmu, a także rozwiązań kooperacyjnych, takich jak wspólne budownictwo mieszkaniowe, wspólnotowe fundusze powiernicze i inne formy zbiorowego zatrudnienia, które odpowiadałyby zmieniającym się potrzebom osób i społeczności, w celu poprawy podaży mieszkań (szczególnie dla grup o niskich dochodach), zapobiegania segregacji i arbitralnym przymusowym eksmisjom i przesiedleniom oraz zapewnienia godnej i odpowiedniej realokacji. Obejmie to wsparcie dla przyrostowych programów mieszkaniowych i samodzielnej budowy, ze szczególnym uwzględnieniem programów modernizacji slumsów i nieformalnych osiedli.

108. Będziemy wspierać rozwój polityk mieszkaniowych, które wspierają lokalne zintegrowane podejścia do mieszkalnictwa, poprzez zajęcie się silnymi powiązaniami między edukacją, zatrudnieniem, mieszkaniem i zdrowiem, zapobiegając wykluczeniu i segregacji. Ponadto zobowiązujemy się do walki z bezdomnością, a także do zwalczania i eliminowania jej kryminalizacji poprzez dedykowane polityki i ukierunkowane strategie aktywnej integracji, takie jak kompleksowe, integracyjne i zrównoważone programy na pierwszym miejscu.

109. Rozważymy, w stosownych przypadkach, zwiększenie alokacji zasobów finansowych i ludzkich na modernizację oraz, w możliwym zakresie, zapobieganie slumsom i nieformalne rozliczenia w alokacji zasobów finansowych i ludzkich za pomocą strategii wykraczających poza ulepszenia fizyczne i środowiskowe, aby zapewnić, że slumsy i nieformalne osady są zintegrowane z wymiarami społecznymi, gospodarczymi, kulturalnymi i politycznymi miast. Strategie te powinny obejmować, w stosownych przypadkach, dostęp do zrównoważonych, odpowiednich, bezpiecznych i niedrogich mieszkań, podstawowych i społecznych usług oraz bezpiecznych, integracyjnych, dostępnych, zielonych i wysokiej jakości przestrzeni publicznych, a także powinny promować bezpieczeństwo własności i jej regulację, a także jako środki zapobiegania konfliktom i mediacji.

110. Będziemy wspierać wysiłki na rzecz zdefiniowania i wzmocnienia integracyjnych i przejrzystych systemów monitorowania w celu zmniejszenia odsetka osób żyjących w slumsach i nieformalnych osiedlach, biorąc pod uwagę doświadczenia zdobyte podczas poprzednich działań na rzecz poprawy warunków życia slumsów i | mieszkańcy nieformalnych osadników.

111. Będziemy promować opracowywanie odpowiednich i możliwych do wyegzekwowania przepisów w sektorze mieszkaniowym, w tym, w stosownych przypadkach, odpornych kodeksów budowlanych, norm, pozwoleń na budowę, rozporządzeń i rozporządzeń dotyczących użytkowania gruntów oraz przepisów dotyczących planowania; zwalczanie i zapobieganie spekulacjom, wysiedleniom, bezdomności i arbitralnym eksmisjom; oraz zapewnienie trwałości, jakości, przystępności cenowej, zdrowia, bezpieczeństwa, dostępności, efektywności energetycznej i zasobooszczędności oraz odporności. Będziemy również promować zróżnicowaną analizę podaży i popytu mieszkaniowego w oparciu o wysokiej jakości, aktualne i wiarygodne zdezagregowane dane na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, z uwzględnieniem szczególnych wymiarów społecznych, gospodarczych, środowiskowych i kulturowych.

112. Będziemy promować wdrażanie programów zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, w których mieszkalnictwo i potrzeby ludzi będą znajdować się w centrum strategii, priorytetowo traktując dobrze zlokalizowane i dobrze rozmieszczone programy mieszkaniowe, aby uniknąć peryferyjnych i odizolowanych osiedli masowych oddzielonych od systemów miejskich, niezależnie od segment społeczny i ekonomiczny, dla którego są opracowane, i zapewniający rozwiązania dla potrzeb mieszkaniowych grup o niskich dochodach.

113. Podejmiemy środki w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zintegrujemy go z planowaniem i projektowaniem zrównoważonej mobilności oraz infrastruktury transportowej. Wraz z inicjatywami uświadamiającymi będziemy promować podejście oparte na bezpiecznym systemie wymagane w Dekadzie Działań ONZ na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wszystkich kobiet i dziewcząt, a także dzieci i młodzieży, osób starszych i osoby niepełnosprawne oraz osoby znajdujące się w trudnej sytuacji. Będziemy pracować nad przyjęciem, wdrażaniem i egzekwowaniem polityk i środków w celu aktywnej ochrony i promowania bezpieczeństwa pieszych i mobilności na rowerze, mając na względzie szersze wyniki zdrowotne, w szczególności zapobieganie urazom i chorobom niezakaźnym, i będziemy pracować nad opracowaniem i wdrożeniem kompleksowe ustawodawstwo i polityki dotyczące bezpieczeństwa motocykli, biorąc pod uwagę nieproporcjonalnie wysoką i rosnącą liczbę zgonów i obrażeń na motocyklach na całym świecie, szczególnie w krajach rozwijających się. Priorytetem będzie promowanie bezpiecznej i zdrowej podróży do szkoły dla każdego dziecka.

114. Będziemy promować dostęp dla wszystkich do bezpiecznych, dostosowanych do wieku i płci, przystępnych cenowo, dostępnych i zrównoważonych systemów mobilności w miastach oraz transportu lądowego i morskiego, umożliwiających znaczący udział w działaniach społecznych i gospodarczych w miastach i osadach ludzkich poprzez integrację planów transportu i mobilności w ogólne plany urbanistyczne i terytorialne oraz promowanie szerokiego zakresu opcji transportu i mobilności, w szczególności poprzez wspieranie:

(a) Znaczny wzrost dostępnej, bezpiecznej, wydajnej, niedrogiej i zrównoważonej infrastruktury transportu publicznego, a także niezmotoryzowanych opcji, takich jak spacery i jazda na rowerze, priorytetowo nad prywatnym transportem zmotoryzowanym;

(b) sprawiedliwy „rozwój zorientowany na tranzyt”, który minimalizuje przesiedlenie, w szczególności osób ubogich, i oferuje niedrogie mieszkania o zróżnicowanym dochodzie oraz mieszankę miejsc pracy i usług;

(c) Lepsze i skoordynowane planowanie transportu i zagospodarowania przestrzennego, które prowadziłoby do zmniejszenia potrzeb w zakresie transportu i transportu, poprawiając połączenia między obszarami miejskimi, podmiejskimi i wiejskimi, w tym drogami wodnymi; oraz planowanie transportu i mobilności, szczególnie dla małych rozwijających się państw wyspiarskich i miast przybrzeżnych;

(d) Koncepcje planowania i logistyki transportu miejskiego, które umożliwiają skuteczny dostęp do produktów i usług, minimalizując ich wpływ na środowisko i warunki życia miasta oraz maksymalizując ich wkład w trwały, sprzyjający włączeniu społecznemu i trwały wzrost gospodarczy.

115. Podejmiemy środki w celu opracowania mechanizmów i wspólnych ram na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, aby ocenić szersze korzyści wynikające z programów transportu miejskiego i metropolitalnego, w tym wpływ na środowisko, gospodarkę, spójność społeczną, jakość życia, dostępność, bezpieczeństwo na drodze , zdrowie publiczne i działania dotyczące zmian klimatu, między innymi.

116. Będziemy wspierać rozwój tych mechanizmów i ram, opartych na zrównoważonych krajowych politykach transportu miejskiego i mobilności, na rzecz zrównoważonych, otwartych i przejrzystych zamówień oraz regulacji usług transportowych i mobilności na obszarach miejskich i metropolitalnych, w tym nowych technologii umożliwiających wspólne usługi mobilności. Będziemy wspierać rozwój jasnych, przejrzystych i odpowiedzialnych stosunków umownych między samorządami lokalnymi a dostawcami usług transportowych i mobilności, w tym w zakresie zarządzania danymi, które dodatkowo chronią interes publiczny i prywatność jednostki oraz określają wzajemne zobowiązania.

117. Będziemy wspierać lepszą koordynację między działem transportu a działami planowania przestrzennego i miejskiego, we wzajemnym zrozumieniu ram planowania i polityk, na poziomie krajowym, niższym niż krajowy i lokalnym, w tym poprzez zrównoważone plany transportu miejskiego i metropolitalnego oraz mobilności. Będziemy wspierać samorządy lokalne i lokalne w rozwijaniu niezbędnej wiedzy i zdolności do wdrażania i egzekwowania takich planów.

118. Będziemy zachęcać rządy krajowe, regionalne i lokalne do rozwijania i rozszerzania instrumentów finansowania, umożliwiając im poprawę infrastruktury i systemów transportu i mobilności, takich jak systemy szybkiego transportu masowego, zintegrowane systemy transportu, systemy lotnicze i kolejowe oraz bezpieczne, wystarczające i odpowiednią infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów oraz innowacje technologiczne w systemach transportu i tranzytu w celu zmniejszenia zatorów i zanieczyszczenia, jednocześnie poprawiając wydajność, łączność, dostępność, zdrowie i jakość życia.

119. Będziemy promować odpowiednie inwestycje w ochronną, dostępną i zrównoważoną infrastrukturę i systemy świadczenia usług w zakresie wody, urządzeń sanitarnych i higieny, kanalizacji, gospodarki odpadami stałymi, drenażu miejskiego, zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza i gospodarki wodami opadowymi, w celu poprawy bezpieczeństwa w przypadku katastrofy związane z wodą; Poprawić stan zdrowia; zapewnić powszechny i ​​równy dostęp do bezpiecznej i niedrogiej wody pitnej dla wszystkich, a także dostęp do odpowiednich i sprawiedliwych warunków sanitarnych i higienicznych dla wszystkich; i zakończyć otwartą defekację, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i bezpieczeństwa kobiet i dziewcząt oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Dołożymy starań, aby ta infrastruktura była odporna na zmiany klimatu i stanowiła część zintegrowanych planów rozwoju miejskiego i terytorialnego, w tym między innymi mieszkalnictwa i mobilności, i była realizowana w sposób partycypacyjny, biorąc pod uwagę innowacyjne, zasobooszczędne, dostępne, dostosowane do kontekstu oraz wrażliwe kulturowo zrównoważone rozwiązania.

120. Będziemy pracować nad wyposażeniem publicznej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w zdolność do wdrażania zrównoważonych systemów gospodarki wodnej, w tym zrównoważonego utrzymania usług infrastruktury miejskiej, poprzez rozwój zdolności, w celu stopniowego eliminowania nierówności oraz promowania powszechnego i sprawiedliwego dostępu do bezpiecznego i niedrogiego woda pitna dla wszystkich oraz odpowiednie i sprawiedliwe warunki sanitarne i higieniczne dla wszystkich.

121. Zapewnimy powszechny dostęp do niedrogich, niezawodnych i nowoczesnych usług energetycznych, promując efektywność energetyczną i zrównoważoną energię odnawialną oraz wspierając wysiłki na szczeblu lokalnym i lokalnym, aby zastosować je w budynkach publicznych, infrastrukturze i obiektach, a także poprzez wykorzystanie bezpośredniej kontroli, gdzie ma zastosowanie, przez samorządy lokalne i lokalne, do lokalnej infrastruktury i kodeksów, w celu wspierania absorpcji w sektorach użytkowników końcowych, takich jak budynki mieszkalne, handlowe i przemysłowe, przemysł, transport, odpady i urządzenia sanitarne. Zachęcamy również do przyjęcia kodeksów i norm dotyczących wydajności budynków, celów w zakresie odnawialnych źródeł energii, oznakowania efektywności energetycznej, modernizacji istniejących budynków oraz polityk zamówień publicznych w zakresie energii, między innymi, w stosownych przypadkach, w celu osiągnięcia celów w zakresie efektywności energetycznej. Priorytetowo potraktujemy również inteligentne sieci, lokalne systemy energetyczne i plany energetyczne społeczności w celu poprawy synergii między energią odnawialną i efektywnością energetyczną.

122. Będziemy wspierać zdecentralizowane podejmowanie decyzji dotyczących unieszkodliwiania odpadów, aby promować powszechny dostęp do systemów zrównoważonego gospodarowania odpadami. Będziemy wspierać promocję programów rozszerzonej odpowiedzialności producenta, które obejmują wytwórców odpadów i producentów w finansowaniu systemów gospodarki odpadami komunalnymi, które zmniejszają zagrożenia i wpływ społeczno-ekonomiczny strumieni odpadów oraz zwiększają wskaźniki recyklingu poprzez lepsze projektowanie produktu.

123. Będziemy promować integrację bezpieczeństwa żywnościowego i potrzeb żywieniowych mieszkańców miast, zwłaszcza biedoty miejskiej, w planowaniu urbanistycznym i terytorialnym, aby położyć kres głodowi i niedożywieniu. Będziemy promować koordynację zrównoważonej polityki bezpieczeństwa żywnościowego i polityki rolnej na obszarach miejskich, podmiejskich i wiejskich, aby ułatwić produkcję, przechowywanie, transport i marketing żywności dla konsumentów w odpowiedni i przystępny sposób w celu ograniczenia strat żywności oraz zapobiegania i ponownego użycia żywności marnotrawstwo. Będziemy dalej promować koordynację polityki żywnościowej z polityką w zakresie energii, wody, zdrowia, transportu i odpadów, utrzymywać różnorodność genetyczną nasion i ograniczać stosowanie niebezpiecznych chemikaliów, a także wdrażać inne polityki na obszarach miejskich w celu maksymalizacji wydajności i minimalizacji odpadów.

124. Uwzględnimy kulturę jako priorytetowy element planów i strategii miejskich przy przyjmowaniu instrumentów planowania, w tym planów głównych, wytycznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego, kodeksów budowlanych, polityk zarządzania strefą przybrzeżną i strategii rozwoju strategicznego, które zabezpieczają różnorodny zakres materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz krajobrazy i ochronią je przed potencjalnymi destrukcyjnymi skutkami rozwoju obszarów miejskich.

125. Będziemy wspierać wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i uznamy jego rolę w stymulowaniu uczestnictwa i odpowiedzialności. Będziemy promować innowacyjne i zrównoważone użytkowanie zabytków architektury i miejsc z zamiarem tworzenia wartości, poprzez pełną szacunku restaurację i adaptację. Będziemy angażować ludność tubylczą i społeczności lokalne w promocję i upowszechnianie wiedzy o materialnym i niematerialnym dziedzictwie kulturowym oraz ochronę tradycyjnych wyrażeń i języków, w tym poprzez wykorzystanie nowych technologii i technik.

Środki realizacji

126. Uznajemy, że wdrożenie nowej agendy miejskiej wymaga sprzyjającego środowiska i szerokiej gamy środków realizacji, w tym dostępu do nauki, technologii i innowacji oraz lepszego dzielenia się wiedzą na wspólnie uzgodnionych warunkach, a także rozwoju zdolności i mobilizacji zasoby finansowe, biorąc pod uwagę zaangażowanie krajów rozwiniętych i rozwijających się, i wykorzystując wszystkie dostępne tradycyjne i innowacyjne źródła na poziomie globalnym, regionalnym, krajowym, niższym niż krajowy i lokalnym, a także wzmocnioną współpracę międzynarodową i partnerstwa między rządami na wszystkich poziomach, sektor prywatny, społeczeństwo obywatelskie, system Narodów Zjednoczonych i inne podmioty, oparte na zasadach równości, niedyskryminacji, rozliczalności, poszanowania praw człowieka i solidarności, zwłaszcza z tymi, którzy są najbiedniejsi i najbardziej narażeni.

127. Potwierdzamy zobowiązania dotyczące środków wdrażania zawarte w agendzie 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju i agendzie działań Addis Abeba.

128. Będziemy zachęcać ONZ-Habitat, inne programy i agencje ONZ oraz inne odpowiednie zainteresowane strony do generowania opartych na dowodach i praktycznych wskazówek dotyczących wdrażania nowej agendy miejskiej i miejskiego wymiaru celów zrównoważonego rozwoju, w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi , władze lokalne, główne grupy i inne odpowiednie zainteresowane strony, a także poprzez mobilizację ekspertów. Będziemy korzystać ze spuścizny konferencji Habitat III oraz wniosków wyciągniętych z jej procesu przygotowawczego, w tym spotkań regionalnych i tematycznych. W tym kontekście odnotowujemy cenny wkład, między innymi, światowej kampanii miejskiej, walnego zgromadzenia partnerów projektu Habitat III i globalnej sieci narzędzi lądowych.

129. Wzywamy UN-Habitat do kontynuowania prac w celu rozwijania wiedzy normatywnej oraz zapewnienia rozwoju potencjału i narzędzi dla władz krajowych, regionalnych i lokalnych w zakresie projektowania, planowania i zarządzania zrównoważonym rozwojem obszarów miejskich.

130. Zdajemy sobie sprawę, że zrównoważony rozwój obszarów miejskich, kierując się, w stosownych przypadkach, dominującymi politykami i strategiami miejskimi, może korzystać ze zintegrowanych ram finansowania wspieranych przez sprzyjające środowisko na wszystkich poziomach. Uznajemy znaczenie zapewnienia, aby wszystkie finansowe środki wdrażania były mocno osadzone w spójnych ramach politycznych i procesach decentralizacji fiskalnej, o ile są one dostępne, oraz aby rozwinięte zostały odpowiednie zdolności na wszystkich poziomach.

131. Wspieramy kontekstowe podejście do finansowania urbanizacji i zwiększania zdolności zarządzania finansami na wszystkich szczeblach administracji poprzez przyjęcie określonych instrumentów i mechanizmów niezbędnych do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, uznając, że każdy kraj ponosi główną odpowiedzialność za swój rozwój gospodarczy i społeczny.

132. Zmobilizujemy endogenne zasoby i przychody generowane poprzez wychwytywanie korzyści z urbanizacji, a także efekty katalizujące i zmaksymalizowane oddziaływanie inwestycji publicznych i prywatnych, w celu poprawy warunków finansowych rozwoju obszarów miejskich i otwartego dostępu do dodatkowych źródeł, uznając, że , dla wszystkich krajów, polityka publiczna oraz mobilizacja i efektywne wykorzystanie zasobów krajowych, oparte na zasadzie odpowiedzialności krajowej, mają zasadnicze znaczenie dla naszej wspólnej dążenia do zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, w tym wdrażania nowej agendy miejskiej.

133. Wzywamy firmy do zastosowania swojej kreatywności i innowacji w rozwiązywaniu problemów zrównoważonego rozwoju na obszarach miejskich, uznając, że prywatna działalność gospodarcza, inwestycje i innowacje są głównymi czynnikami napędzającymi produktywność, wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu i tworzenie miejsc pracy oraz że inwestycje prywatne, szczególnie bezpośrednie inwestycje zagraniczne, wraz ze stabilnym międzynarodowym systemem finansowym jest niezbędnym elementem działań na rzecz rozwoju.

134. Będziemy wspierać odpowiednie polityki i zdolności, które umożliwią samorządom lokalnym i lokalnym rejestrację i poszerzenie ich potencjalnej bazy dochodów, na przykład poprzez wielofunkcyjne katastry, lokalne podatki, opłaty i opłaty za usługi, zgodnie z polityką krajową, przy jednoczesnym zapewnieniu, że kobiety i dziewczęta, dzieci i młodzież, osoby starsze, osoby niepełnosprawne, ludność tubylcza i społeczności lokalne oraz ubogie gospodarstwa domowe nie są nieproporcjonalnie dotknięte.

135. Będziemy promować solidne i przejrzyste systemy transferów finansowych z rządów krajowych do samorządów regionalnych i lokalnych w oparciu o ich potrzeby, priorytety, funkcje, mandaty i zachęty oparte na wynikach, w stosownych przypadkach, w celu zapewnienia im odpowiednich, terminowych i przewidywalnych zasobów i zwiększyć ich zdolność do zwiększania przychodów i zarządzania wydatkami.

136. Będziemy wspierać rozwój pionowych i poziomych modeli dystrybucji zasobów finansowych w celu zmniejszenia nierówności na terytoriach subnarodowych, w centrach miast oraz między obszarami miejskimi i wiejskimi, a także promować zintegrowany i zrównoważony rozwój terytorialny. W związku z tym podkreślamy znaczenie poprawy przejrzystości danych dotyczących wydatków i alokacji zasobów jako narzędzia oceny postępów w kierunku równości i integracji przestrzennej.

137. Będziemy promować najlepsze praktyki, aby uchwycić i podzielić wzrost wartości gruntów i nieruchomości generowany w wyniku procesów rozwoju obszarów miejskich, projektów infrastrukturalnych i inwestycji publicznych. W stosownych przypadkach można wprowadzić środki, takie jak polityka fiskalna związana z zyskami, aby zapobiec jej wyłącznie prywatnemu przechwyceniu, a także spekulacjom dotyczącym gruntów i nieruchomości. Wzmocnimy powiązanie między systemami fiskalnymi a planowaniem urbanistycznym, a także narzędziami zarządzania miastem, w tym przepisami dotyczącymi rynku gruntów. Będziemy pracować nad tym, aby wysiłki na rzecz generowania finansowania z gruntów nie doprowadziły do ​​niezrównoważonego użytkowania i konsumpcji gruntów.

138. Będziemy wspierać władze lokalne i lokalne w ich wysiłkach na rzecz wdrożenia przejrzystych i odpowiedzialnych instrumentów kontroli wydatków w celu oceny konieczności i wpływu lokalnych inwestycji i projektów, w oparciu o kontrolę legislacyjną i udział społeczeństwa, w stosownych przypadkach, w celu wspierania otwartych i uczciwych procedur przetargowych, mechanizmy zamówień publicznych i rzetelne wykonanie budżetu, a także zapobiegawcze środki antykorupcyjne w celu promowania uczciwości, rozliczalności, skutecznego zarządzania oraz dostępu do własności publicznej i gruntów, zgodnie z politykami krajowymi.

139. Będziemy wspierać tworzenie solidnych ram prawnych i regulacyjnych dla zrównoważonych pożyczek krajowych i komunalnych, w oparciu o zrównoważone zarządzanie długiem, wspierane przez odpowiednie dochody i możliwości, poprzez lokalną wiarygodność kredytową, a także, w stosownych przypadkach, rozbudowane zrównoważone rynki długu komunalnego. Zastanowimy się nad ustanowieniem odpowiednich pośredników finansowych dla finansowania miejskiego, takich jak regionalne, krajowe, regionalne i lokalne fundusze rozwoju lub banki rozwoju, w tym łączone mechanizmy finansowania, które mogą katalizować finansowanie publiczne i prywatne, krajowe i międzynarodowe. Będziemy działać na rzecz promowania mechanizmów ograniczania ryzyka, takich jak Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycyjnych, przy jednoczesnym zarządzaniu ryzykiem walutowym, w celu obniżenia kosztów kapitału oraz stymulowania sektora prywatnego i gospodarstw domowych do uczestnictwa w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i budowania odporności, w tym dostępu do mechanizmy przenoszenia ryzyka.

140. Będziemy wspierać rozwój odpowiednich i niedrogich produktów finansowania budownictwa mieszkaniowego i zachęcać do udziału różnorodnych wielostronnych instytucji finansowych, regionalnych banków rozwoju i instytucji finansujących rozwój, agencji współpracy, pożyczkodawców i inwestorów z sektora prywatnego, spółdzielni, lichwiarzy i banków mikrofinansowania w celu inwestować w niedrogie i przyrostowe mieszkania we wszystkich jego formach.

141. Rozważymy także ustanowienie infrastruktury transportu miejskiego i terytorialnego oraz funduszy usługowych na poziomie krajowym, w oparciu o różne źródła finansowania, od dotacji publicznych po wkłady innych podmiotów publicznych i sektora prywatnego, zapewniając koordynację między podmiotami i interwencjami, a także odpowiedzialność .

142. Zachęcamy międzynarodowe wielostronne instytucje finansowe, regionalne banki rozwoju, instytucje finansowania rozwoju i agencje współpracy do zapewnienia wsparcia finansowego, w tym poprzez innowacyjne mechanizmy finansowe, na programy i projekty dotyczące wdrażania nowej agendy miejskiej, szczególnie w krajach rozwijających się.

143. Wspieramy dostęp do różnych funduszy wielostronnych, w tym do Zielonego Funduszu Klimatycznego, Globalnego Instrumentu Środowiska, Funduszu Adaptacyjnego i Funduszy Inwestycji Klimatycznych, między innymi w celu zabezpieczenia zasobów na potrzeby planów i strategii łagodzenia zmiany klimatu, polityk, programów i działań na szczeblu lokalnym i niższym samorządy lokalne w ramach uzgodnionych procedur. Będziemy współpracować z lokalnymi i lokalnymi instytucjami finansowymi, w stosownych przypadkach, w celu opracowania rozwiązań w zakresie infrastruktury finansowania zmian klimatu i stworzenia odpowiednich mechanizmów identyfikacji katalitycznych instrumentów finansowych, zgodnych z wszelkimi obowiązującymi ramami krajowymi w celu zapewnienia stabilności budżetowej i długu na wszystkich szczeblach administracji.

144. Zbadamy i opracujemy wykonalne rozwiązania w zakresie ryzyka związanego z klimatem i klęskami żywiołowymi w miastach i osadach ludzkich, w tym poprzez współpracę z instytucjami ubezpieczeniowymi i reasekuracyjnymi oraz innymi odpowiednimi podmiotami, w odniesieniu do inwestycji w infrastrukturę miejską i metropolitalną, budynki i inne aktywa miejskie, a także dla lokalnych populacji w celu zapewnienia im schronienia i potrzeb ekonomicznych.

145. Wspieramy wykorzystanie międzynarodowych finansów publicznych, w tym między innymi oficjalną pomoc rozwojową, w celu przyspieszenia mobilizacji dodatkowych zasobów ze wszystkich dostępnych źródeł, publicznych i prywatnych, na rzecz zrównoważonego rozwoju miejskiego i terytorialnego. Może to obejmować ograniczenie ryzyka dla potencjalnych inwestorów, w uznaniu faktu, że międzynarodowe finanse publiczne odgrywają ważną rolę w uzupełnianiu starań krajów o mobilizację zasobów publicznych w kraju, szczególnie w najbiedniejszych i najbardziej wrażliwych krajach o ograniczonych zasobach krajowych.

146. Rozszerzymy możliwości współpracy północ-południe, południe-południe oraz trójkątnej współpracy regionalnej i międzynarodowej, a także, odpowiednio, współpracy na szczeblu niższym niż krajowy, zdecentralizowanej i między miastami, aby przyczynić się do zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, rozwijania zdolności i wspierania wymiany miejskiej rozwiązania i wzajemne uczenie się na wszystkich poziomach i przez wszystkie odpowiednie podmioty.

147. Będziemy promować rozwój zdolności jako wieloaspektowe podejście, które odnosi się do zdolności wielu interesariuszy i instytucji na wszystkich poziomach zarządzania, i łączy indywidualną, społeczną i instytucjonalną zdolność do formułowania, wdrażania, ulepszania, zarządzania, monitorowania i oceny polityk publicznych na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich rozwój.

148. Będziemy promować wzmacnianie zdolności rządów krajowych, regionalnych i lokalnych, w tym, w stosownych przypadkach, stowarzyszeń samorządów lokalnych, do pracy z kobietami i dziewczętami, dziećmi i młodzieżą, osobami starszymi i osobami niepełnosprawnymi, rdzenną ludnością i społecznościami lokalnymi, a także tymi w trudnych sytuacjach, a także ze społeczeństwem obywatelskim, środowiskiem akademickim i instytucjami badawczymi w kształtowaniu procesów zarządzania organizacyjnego i instytucjonalnego, umożliwiając im efektywny udział w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju obszarów miejskich i terytorialnych.

149. Będziemy wspierać stowarzyszenia samorządów lokalnych jako promotorów i dostawców rozwoju zdolności, uznając i wzmacniając, odpowiednio, ich zaangażowanie w krajowe konsultacje na temat polityk miejskich i priorytetów rozwojowych, a także ich współpracę z samorządami lokalnymi i samorządowymi, a także ze społeczeństwem obywatelskim, prywatnymi sektor, specjaliści, środowiska akademickie i instytucje badawcze oraz ich istniejące sieci w celu realizacji programów rozwoju zdolności; powinno to odbywać się poprzez partnerskie uczenie się, partnerstwa związane z przedmiotami i wspólne działania, takie jak współpraca międzygminna, w skali globalnej, regionalnej, krajowej, niższej niż krajowy i lokalny, w tym poprzez tworzenie sieci praktyków i praktyki interfejsu nauki i polityki.

150. Podkreślamy potrzebę ściślejszej współpracy i wymiany wiedzy na temat nauki, technologii i innowacji z korzyścią dla zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, w pełnej spójności, koordynacji i synergii z procesami mechanizmu ułatwień technologicznych ustanowionego w ramach programu działań Addis Abeba i uruchomionego w ramach Program 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju.

151. Będziemy promować programy rozwoju zdolności, aby pomóc władzom lokalnym i lokalnym w planowaniu i zarządzaniu finansowym, ugruntowane w koordynacji instytucjonalnej na wszystkich poziomach, w tym w zakresie wrażliwości na środowisko i środków antykorupcyjnych, obejmując przejrzysty i niezależny nadzór, księgowość, zamówienia publiczne, sprawozdawczość, audyt i monitorowanie procesy między innymi oraz przegląd wyników i zgodności na szczeblu niższym niż krajowy i krajowy, ze szczególnym uwzględnieniem budżetowania uwzględniającego wiek i płeć oraz usprawnienia i cyfryzacji procesów księgowych i dokumentacji, w celu promowania podejść opartych na wynikach i budowania średnich do długoterminowa zdolność administracyjna i techniczna.

152. Będziemy promować programy rozwoju zdolności w zakresie wykorzystania legalnych dochodów z ziemi i narzędzi finansowania, a także funkcjonowania rynku nieruchomości dla decydentów i lokalnych urzędników publicznych, koncentrując się na prawnych i ekonomicznych podstawach przechwytywania wartości, w tym kwantyfikacji, przechwytywania i rozkład przyrostów wartości gruntów.

153. Będziemy promować systematyczne stosowanie partnerstw z udziałem wielu zainteresowanych stron w procesach rozwoju obszarów miejskich, w stosownych przypadkach, ustanawiając jasne i przejrzyste polityki, ramy i procedury finansowe i administracyjne, a także wytyczne dotyczące planowania dla partnerstw z wieloma zainteresowanymi stronami.

154. Uznajemy znaczny wkład dobrowolnych inicjatyw współpracy, partnerstw i koalicji, które planują zainicjować i usprawnić wdrażanie nowej agendy miejskiej, podkreślając najlepsze praktyki i innowacyjne rozwiązania, w tym poprzez promowanie sieci koprodukcji między podmiotami na szczeblu niższym niż krajowy, samorządem lokalnym i innymi zainteresowanymi stronami.

155. Będziemy promować inicjatywy na rzecz rozwoju zdolności w celu wzmocnienia i wzmocnienia umiejętności i zdolności kobiet i dziewcząt, dzieci i młodzieży, osób starszych i osób niepełnosprawnych, ludności tubylczej i społeczności lokalnych, a także osób znajdujących się w trudnej sytuacji, w celu kształtowania procesów zarządzania, angażowania w dialogu oraz w promowaniu i ochronie praw człowieka i przeciwdziałaniu dyskryminacji, aby zapewnić ich efektywny udział w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju obszarów miejskich i terytorialnych.

156. Będziemy promować rozwój krajowych polityk w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz strategii e-administracji, a także skoncentrowanych na obywatelach narzędzi zarządzania cyfrowego, wykorzystując innowacje technologiczne, w tym programy rozwoju zdolności, w celu udostępnienia technologii informacyjnych i komunikacyjnych opinii publicznej , w tym kobiety i dziewczęta, dzieci i młodzież, osoby niepełnosprawne, osoby starsze i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji, aby umożliwić im rozwój i wykonywanie odpowiedzialności obywatelskiej, poszerzanie uczestnictwa i wspieranie odpowiedzialnego sprawowania rządów, a także zwiększanie wydajności. Wykorzystanie platform i narzędzi cyfrowych, w tym systemów informacji geoprzestrzennej, będzie wspierane w celu poprawy długoterminowego zintegrowanego planowania i projektowania urbanistycznego i terytorialnego, zarządzania gruntami i zarządzania nimi oraz dostępu do usług miejskich i metropolitalnych.

157. Będziemy wspierać naukę, badania i innowacje, w tym nacisk na innowacje społeczne, technologiczne, cyfrowe i oparte na naturze, solidne interfejsy polityki naukowej w planowaniu urbanistycznym i terytorialnym oraz formułowanie polityki i zinstytucjonalizowane mechanizmy wymiany i wymiany informacji, wiedzy i wiedzy specjalistycznej, w tym gromadzenie, analiza, standaryzacja i rozpowszechnianie geograficznie gromadzonych przez społeczność, wysokiej jakości, aktualnych i wiarygodnych danych w rozbiciu na dochody, płeć, wiek, rasę, pochodzenie etniczne, status migracji, niepełnosprawność, położenie geograficzne i inne cechy istotne w poszczególnych krajach , konteksty lokalne i lokalne.

158. Wzmocnimy dane i potencjał statystyczny na poziomie krajowym, niższym niż krajowy i lokalnym, aby skutecznie monitorować postępy we wdrażaniu polityk i strategii zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz informować o podejmowaniu decyzji i odpowiednich przeglądach. Procedury gromadzenia danych w celu realizacji działań następczych i przeglądu nowej agendy miejskiej powinny przede wszystkim opierać się na oficjalnych krajowych, regionalnych i lokalnych źródłach danych oraz innych źródłach, w stosownych przypadkach, oraz być otwarte, przejrzyste i zgodne z celem poszanowania prywatności prawa oraz wszystkie zobowiązania i zobowiązania dotyczące praw człowieka. Postęp w kierunku globalnej opartej na ludziach definicji miast i osad ludzkich może wspierać tę pracę.

159. Będziemy wspierać rolę i zwiększone możliwości rządów krajowych, regionalnych i lokalnych w gromadzeniu, mapowaniu, analizie i rozpowszechnianiu danych oraz w promowaniu zarządzania opartego na dowodach, w oparciu o wspólną bazę wiedzy wykorzystującą zarówno dane globalnie porównywalne, jak i dane generowane lokalnie, w tym poprzez spisy powszechne, ankiety gospodarstw domowych, rejestry ludności, procesy monitorowania na poziomie społeczności i inne odpowiednie źródła, zdezagregowane według dochodu, płci, wieku, rasy, pochodzenia etnicznego, statusu migracji, niepełnosprawności, położenia geograficznego i innych cech istotnych w kontekście krajowym, lokalnym i lokalnym .

160. Będziemy wspierać tworzenie, promocję i udoskonalanie otwartych, przyjaznych dla użytkownika i partycypacyjnych platform danych z wykorzystaniem narzędzi technologicznych i społecznych dostępnych w celu przekazywania i dzielenia się wiedzą między rządami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi oraz odpowiednimi zainteresowanymi stronami, w tym podmiotami i osobami niepaństwowymi, w celu poprawa skutecznego planowania i zarządzania miejskiego, wydajności i przejrzystości poprzez e-zarządzanie, podejścia wspierane przez technologie informacyjne i komunikacyjne oraz zarządzanie informacjami geoprzestrzennymi.

Działania następcze i przegląd

161. Będziemy przeprowadzać okresowe działania następcze i przegląd nowej agendy miejskiej, zapewniając spójność na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym, w celu śledzenia postępów, oceny wpływu oraz zapewnienia skutecznego i terminowego wdrażania agendy, odpowiedzialności wobec naszych obywateli oraz przejrzystość, w sposób integrujący.

162. Zachęcamy do dobrowolnego, prowadzonego przez kraj, otwartego, integracyjnego, wielopoziomowego, partycypacyjnego i przejrzystego monitorowania i przeglądu nowej agendy miejskiej. Proces ten powinien uwzględniać wkłady władz krajowych, regionalnych i lokalnych oraz być uzupełniany wkładami systemu Narodów Zjednoczonych, organizacji regionalnych i subregionalnych, głównych grup i odpowiednich zainteresowanych stron oraz powinien być ciągłym procesem mającym na celu tworzenie i wzmacnianie partnerstwa między wszystkimi zainteresowanymi stronami i wspieranie wymiany rozwiązań miejskich i wzajemnego uczenia się.

163. Uznajemy znaczenie samorządów lokalnych jako aktywnych partnerów w monitorowaniu i przeglądzie nowej agendy miejskiej na wszystkich poziomach i zachęcamy ich do opracowania, wraz z rządami krajowymi i lokalnymi, w stosownych przypadkach, możliwych do wdrożenia mechanizmów monitorowania i przeglądu na poziomie lokalnym, w tym poprzez odpowiednie stowarzyszenia i odpowiednie platformy. W stosownych przypadkach rozważymy wzmocnienie ich zdolności do wniesienia wkładu w tym zakresie.

164. Podkreślamy, że działania następcze i przegląd nowej agendy miejskiej muszą mieć skuteczne powiązania z kontynuacją i przeglądem agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, aby zapewnić koordynację i spójność ich wdrażania.

165. Potwierdzamy rolę i wiedzę ekspercką ONZ-Habitat, w ramach jej mandatu, jako centralnego punktu dla zrównoważonej urbanizacji i osadnictwa ludzkiego, we współpracy z innymi podmiotami systemu Narodów Zjednoczonych, uznając powiązania między zrównoważoną urbanizacją i, między innymi, zrównoważonym rozwojem, katastrofą redukcja ryzyka i zmiany klimatu.

166. Zachęcamy Zgromadzenie Ogólne do zwrócenia się do Sekretarza Generalnego, z dobrowolnym wkładem krajów i odpowiednich organizacji regionalnych i międzynarodowych, o składanie sprawozdań z postępów we wdrażaniu nowej agendy miejskiej co cztery lata, przy czym pierwsze sprawozdanie będzie składane w trakcie siedemdziesiąta druga sesja.

167. To sprawozdanie zapewni jakościową i ilościową analizę postępów we wdrażaniu nowej agendy miejskiej oraz uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym celów i zadań związanych ze zrównoważoną urbanizacją i osadami ludzkimi. Analiza będzie opierać się na działaniach rządów krajowych, regionalnych i lokalnych, ONZ-Habitat, innych odpowiednich podmiotów systemu Narodów Zjednoczonych, odpowiednich zainteresowanych stron wspierających wdrażanie nowej agendy miejskiej oraz sprawozdania rządów ONZ-Habitat Rada. Sprawozdanie powinno uwzględniać, w możliwym zakresie, wkład organizacji wielostronnych i procesów, w stosownych przypadkach, społeczeństwa obywatelskiego, sektora prywatnego i środowisk akademickich. Powinien opierać się na istniejących platformach i procesach, takich jak Światowe Forum Urbanistyczne zwołane przez ONZ-Habitat. Raport powinien unikać powielania i odpowiadać lokalnym, niższym i krajowym okolicznościom i przepisom, możliwościom, potrzebom i priorytetom.

168. Przygotowanie tego raportu będzie koordynowane przez UN-Habitat w ścisłej współpracy z innymi odpowiednimi podmiotami systemu Narodów Zjednoczonych, zapewniając integracyjny proces koordynacji całego systemu Narodów Zjednoczonych. Raport zostanie przedłożony Zgromadzeniu Ogólnemu za pośrednictwem Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ.1 Raport zostanie również włączony do forum politycznego wysokiego szczebla na temat zrównoważonego rozwoju pod auspicjami Zgromadzenia Ogólnego, w celu zapewnienia spójności, koordynacji i powiązań współpracy z działaniami następczymi i przeglądem agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju.

169. Będziemy nadal intensyfikować wysiłki na rzecz mobilizacji poprzez partnerstwa, działania rzecznicze i działania uświadamiające związane z wdrażaniem nowej agendy miejskiej z wykorzystaniem istniejących inicjatyw, takich jak Światowy Dzień Habitatu i Światowy Dzień Miast, i rozważymy ustanowienie nowych inicjatyw w celu mobilizacji i uzyskania wsparcia z społeczeństwo obywatelskie, obywatele i odpowiednie zainteresowane strony. Odnotowujemy znaczenie dalszego angażowania się w działania następcze i weryfikację nowej agendy miejskiej wraz ze stowarzyszeniami władz lokalnych i regionalnych reprezentowanymi na Światowym Zgromadzeniu Samorządów Lokalnych i Regionalnych.

170. Potwierdzamy rezolucje Walnego Zgromadzenia 51 / 177, 56 / 206, 67 / 216, 68 / 239 i 69 / 226, a także inne odpowiednie uchwały, w tym 31 / 109 i 32 / 162. Podkreślamy znaczenie lokalizacji siedziby ONZ w Nairobi w ONZ-Habitat.

171. Podkreślamy znaczenie UN-Habitat, biorąc pod uwagę jego rolę w systemie Narodów Zjednoczonych jako centralnym punkcie zrównoważonej urbanizacji i osiedli ludzkich, w tym we wdrażaniu, monitorowaniu i przeglądzie nowej agendy miejskiej, we współpracy z innymi ONZ podmioty systemowe.

172. W świetle nowej agendy miejskiej oraz w celu zwiększenia skuteczności UN-Habitat zwracamy się do Sekretarza Generalnego o przedstawienie Zgromadzeniu Ogólnemu podczas siedemdziesiątej pierwszej sesji opartej na dowodach i niezależnej oceny UN-Habitat. Wynikiem oceny będzie raport zawierający zalecenia dotyczące zwiększenia skuteczności, wydajności, rozliczalności i nadzoru nad UN-Habitat, w związku z czym powinien on przeanalizować:

(a) Normatywny i operacyjny mandat ONZ-Habitat;

(b) Struktura zarządzania UN-Habitat na rzecz bardziej skutecznego, rozliczalnego i przejrzystego procesu decyzyjnego, z uwzględnieniem alternatyw, w tym upowszechnienia członkostwa w Radzie Prezesów;

(c) Praca ONZ-Habitat z władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi oraz z odpowiednimi zainteresowanymi stronami w celu wykorzystania pełnego potencjału partnerstw;

(d) Zdolność finansowa UN-Habitat.

173. Postanawiamy zorganizować dwudniowe posiedzenie wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego, zwołane przez Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego podczas siedemdziesiątej pierwszej sesji, w celu omówienia skutecznego wdrożenia nowej agendy miejskiej i pozycjonowania UN-Habitat w pod tym względem Podczas spotkania zostaną omówione między innymi najlepsze praktyki, historie sukcesu i środki zawarte w raporcie. Podsumowanie posiedzenia przewodniczącego posłuży jako wkład w siedemdziesiątą drugą sesję drugiego komitetu w celu rozważenia działań, które należy podjąć w świetle zaleceń zawartych w niezależnej ocenie, w rocznej rezolucji w ramach odpowiedniego punktu porządku obrad .

174. Zachęcamy Zgromadzenie Ogólne do rozważenia przeprowadzenia czwartej Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie mieszkalnictwa i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w 2036 w ramach odnowionego politycznego zobowiązania do oceny i konsolidacji postępów w zakresie nowej agendy miejskiej.

175. Zwracamy się do Sekretarza Generalnego, aby w swoim czteroletnim raporcie zgodnie z paragrafem 166 przedstawił się w 2026, podsumował poczynione postępy i wyzwania stojące przed wdrożeniem nowej agendy miejskiej od jej przyjęcia oraz wskazał dalsze kroki adresować.

Zapisz się!
Powiadamiaj o
gość

3 Komentarze
Starsze
Najnowszy Najczęściej zagłosowano
Informacje zwrotne w linii
Wyświetl wszystkie komentarze