Deklaracja Mechelen: Miasta przyjmują Deklarację ONZ w sprawie Global Compact w sprawie migracji

Wikipedia Commons
Udostępnij tę historię!

Miasta walczą o bardziej autonomiczną kontrolę w państwie narodowym, twierdząc, że wszystkie społeczeństwa będą wielokulturowe, wieloetniczne i wielojęzyczne. Peter Sutherland, Specjalny Przedstawiciel Sekretarza ONZGenerał ds. Międzynarodowej migracji i rozwoju stwierdził kiedyś, że wielokulturowość jest jedyną drogą do wdrożenia zrównoważonego rozwoju.   Edytor TN

Ponad 50 miasta z Europy, Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej, Azji i Afryki były reprezentowane na Światowej Konferencji Miast i Migracji, której celem było stworzenie bardziej pozytywnej narracji na temat migracji z perspektywy władz lokalnych i regionalnych. Rezultatem konferencji - Deklaracji Mechelenowej - było uchwycenie wizji burmistrzów i wojewodów w odniesieniu do miast i migracji.

Globalna konferencja na temat miast i migracji odbyła się w 16-17 Listopad 2017 w Mechelen w Belgii. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Handlu Zagranicznego i Współpracy Rozwojowej we współpracy z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji (IOM), Zjednoczonymi Miastami i Samorządami (UCLG) oraz ONZ-Habitat. Spotkanie skonsolidowało wkład samorządów lokalnych w opracowanie globalnego porozumienia w sprawie migracji, a także dokonało przeglądu postępów we wdrażaniu związanych z migracją zobowiązań Habitat III, przed międzyrządowym spotkaniem podsumowującym w sprawie globalnego porozumienia w sprawie migracji, zwołanym w grudniu 2017 i 9th World Urban Forum (WUF 9), zebranie w lutym 2018.

Deklaracja opiera się na celach zrównoważonego rozwoju, nowej agendzie miejskiej i deklaracji nowojorskiej w sprawie migrantów i uchodźców. W załączniku przedstawiono możliwe do wykonania zobowiązania burmistrzów i liderów, sposoby ich realizacji oraz mechanizm monitorowania i oceny, który stanowi podstawę do pierwszych działań następczych i przeglądu zobowiązań związanych z migracją zawartych w nowej agendzie miejskiej . Dokument uznaje znaczenie podejścia społeczności do lokalnego zarządzania miastem, które przynosi korzyści społecznościom pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia, a także migrantom, uchodźcom, osobom powracającym i wewnętrznie przesiedlonym (IDP).

Deklaracja wzywa państwa członkowskie do rozważenia następujących luk politycznych w procesie Global Compact w sprawie migracji:

  • uznać wsparcie wymagane dla miast pochodzenia, tranzytu i powrotu, a także miast-gospodarzy;
  • traktować samorządy lokalne i regionalne jako część ich państwa narodowego, a nie podmioty zewnętrzne lub pozarządowe;
  • ustanowić mechanizmy koordynacji, aby umożliwić władzom lokalnym i regionalnym przyczynianie się do kształtowania polityki migracyjnej;
  • umożliwiać zintegrowane rozwiązania miejskie, które obejmują;
  • dopilnowanie, by role i obowiązki władz lokalnych, regionalnych i krajowych w zakresie migracji były jasne;
  • zapewnić, aby przydział zasobów władzom lokalnym i regionalnym, a także świadczenie usług, odbywał się w sposób proporcjonalny do wzrostu liczby ludności;
  • zwiększyć zdolność do zdezagregowanego gromadzenia i analizy danych na poziomie lokalnym, w tym w zakresie sprawozdań z oceny i kształtowania polityki;
  • uznają i udzielają wsparcia władzom lokalnym i regionalnym w „ich wspólnej odpowiedzialności z państwem” w celu zapewnienia bezpieczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla wszystkich.

Dokument został przedłożony Louise Arbor, specjalnemu przedstawicielowi Sekretarza Generalnego ONZ ds. Migracji międzynarodowej oraz współsprawcom procesu Global Compact w sprawie migracji. Burmistrzowie, przywódcy lokalni i regionalni wezwali również następną Światową Radę UCLG do poparcia i promocji Deklaracji Mechelen. Następna Rada Światowa UCLG odbędzie się w 6-9 w grudniu 2017 w Hangzhou w Chinach.

Przeczytaj całą historię tutaj…

Zapisz się!
Powiadamiaj o
gość

0 Komentarze
Informacje zwrotne w linii
Wyświetl wszystkie komentarze